திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
tiru ulāp pēṟu
tiru ulāp pēṟu
iraṅkaṉ mālai
iraṅkaṉ mālai
Third Thirumurai

002. nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu

  talaivi paṟavaimēl vaittup paiyuḷeytal
  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. kaṇṇaṉ neṭunāḷ maṇṇiṭantum kāṇak kiṭaiyāk kaḻaluṭaiyār
  naṇṇum oṟṟi nakarārkku nārāy seṉṟu naviṟṟāyō
  aṇṇal umatu pavaṉikaṇṭa aṉṟu mutalāy iṉṟaḷavum
  uṇṇum uṇavō ṭuṟakkamunīt tuṟṟāḷ eṉṟiv vorumoḻiyē.
 • 2. maṉṉuṅ karuṇai vaḻiviḻiyār matura moḻiyār oṟṟinakart
  tuṉṉum avartan tirumuṉpōych sukaṅkāḷ niṉṟu sollīrō
  miṉṉun tēvar tirumuṭimēl viḷaṅkuñ saṭaiyaik kaṇṭavaḷtaṉ
  piṉṉuñ saṭaiyai aviḻttoṉṟum pēsāḷ emmaip pirinteṉṟē.
 • 3. vaṭikkun tamiḻttīn tēṉeṉṉa vasaṉam pukalvār oṟṟitaṉil
  naṭikkun tiyākar tirumuṉpōy nārāy niṉṟu naviṟṟāyō
  piṭikkuṅ kiṭaiyā naṭaiuṭaiya peṇka ḷellām pichsieṉa
  noṭikkum paṭikku mikuṅkāma nōyāl varunti nōvatuvē.
 • 4. māya moḻiyārk kaṟivariyār vaṇkai uṭaiyār maṟaimaṇakkum
  tūya moḻiyār oṟṟiyiṟpōych sukaṅkāḷ niṉṟu sollīrō
  nēya moḻiyāḷ pantāṭāḷ nillāḷ vāsa nīrāṭāḷ
  ēya moḻiyāḷ pālaṉamum ēlāḷ ummai eṇṇieṉṟē.
 • 5. ollār puramūṉ ṟeriseytār oṟṟi amarntār ellārkkum
  nallār vallār avarmuṉpōy nārāy niṉṟu naviṟṟutiyē
  allār kuḻalāḷ kaṇ­rām āṟṟil alaintāḷ aṇaṅkaṉaiyār
  pallār sūḻntu paḻitūṟṟap paṭuttāḷ viṭuttāḷ pāyaleṉṟē.
 • 6. ōvā nilaiyār poṟsilaiyār oṟṟi nakarār uṇmaisolum
  tūvāy moḻiyār avarmuṉpōych sukaṅkāḷ niṉṟu sollīrō
  pūvār muṭiyāḷ pūmuṭiyāḷ pōvāḷ varuvāḷ poruntukilāḷ
  āvā eṉpāḷ makaḷiroṭum āṭāḷ tēṭāḷ aṉameṉṟē.
 • 7. vaṭṭa matipōl aḻakoḻukum vataṉa viṭaṅkar oṟṟitaṉil
  naṭṭa navilvār avarmuṉpōy nārāy niṉṟu naviṟṟāyō
  kaṭṭa aviḻnta kuḻalmuṭiyāḷ kaṭuki viḻunta kalaipuṉaiyāḷ
  muṭṭa vilaṅku mulaiyiṉaiyum mūṭāḷ mataṉai muṉinteṉṟē.
 • 8. vēlai viṭattai miṭaṟṟaṇinta veṇ­ṟ ṟaḻakar viṇṇaḷavum
  sōlai maruvum oṟṟiyiṟpōych sukaṅkāḷ avarmuṉ sollīrō
  mālai maṉattāḷ kaṟpakappū mālai tariṉum vāṅkukilāḷ
  kālai aṟiyāḷ pakalaṟiyāḷ kaṅkul aṟiyāḷ kaṉinteṉṟē.
 • 9. māṇkāt taḷirkkum oṟṟiyiṉār vāṉa makaḷir maṅkalappoṉ
  nāṇkāt taḷittār avarmuṉpōy nārāy niṉṟu naviṟṟutiyō
  pūṇkāt taḷiyāḷ pulampiniṉṟāḷ puraṇṭāḷ ayaṉmāl ātiyarām
  sēṇkāt taḷippōr tēṟṟukiṉum tēṟāḷ maṉatu tiṟaṉeṉṟē.
 • 10. tēsu pūtta vaṭivaḻakar tiruvāḻ oṟṟit tēvarpulit
  tūsu pūtta kīḷuṭaiyār sukaṅkāḷ avarmuṉ sollīrō
  māsu pūtta maṇipōla varuntā niṉṟāḷ maṅkaiyarvāy
  ēsu pūtta alarkkoṭiyāy iḷaittāḷ ummai eṇṇieṉṟē.

நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது // நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது

No audios found!