திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இரந்த விண்ணப்பம்
iranta viṇṇappam
மருண்மாலை விண்ணப்பம்
maruṇmālai viṇṇappam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

012. கருணை மாலை
karuṇai mālai

  கலிவிருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. சங்க பாணியைச் சதுமு கத்தனைச்
  செங்கண் ஆயிரத் தேவர் நாதனை
  மங்க லம்பெற வைத்த வள்ளலே
  தங்க ருள்திருத் தணிகை ஐயனே.
 • 2. ஐய னேநினை அன்றி எங்கணும்
  பொய்ய னேற்கொரு புகல்இ லாமையால்
  வெய்ய னேன்என வெறுத்து விட்டிடேல்
  மெய்ய னேதிருத் தணிகை வேலனே.
 • 3. வேலன் மாதவன் வேதன் ஏத்திடும்
  மேலன் மாமயில் மேலன் அன்பர்உள்
  சால நின்றவன் தணிகை நாயகன்
  வால நற்பதம் வைப்பென் நெஞ்சமே.
 • 4. நெஞ்ச மேஇஃ தென்னை நின்மதி
  வஞ்ச வாழ்வினில் மயங்கு கின்றனை
  தஞ்சம் என்றருள் தணிகை சார்த்தியேல்
  கஞ்ச மாமலர்க் கழல்கி டைக்குமே.
 • 5. கிடைக்குள் மாழ்கியே கிலம்செய் அந்தகன்
  படைக்குள் பட்டிடும் பான்மை எய்திடேன்
  தடைக்குள் பட்டிடாத் தணிகை யான்பதத்
  தடைக்க லம்புகுந் தருள்செ ழிப்பனே.
 • 6. செழிக்கும் சீர்திருத் தணிகைத் தேவநின்
  கொழிக்கும் நல்லருள் கொள்ளை கொள்ளவே
  தழிக்கொண் டன்பரைச் சார்ந்தி லேன்இவண்
  பழிக்குள் ஆகும்என் பான்மை என்னையோ.
 • 7. என்னை என்னைஈ தென்றன் மாதவம்
  முன்னை நன்னெறி முயன்றி லேனைநின்
  பொன்னை அன்னதாள் போற்ற வைத்தனை
  அன்னை என்னும்நல் தணிகை அண்ணலே.
 • 8. அண்ணி லேன்நினை ஐய நின்அடி
  எண்ணி லேன்இதற் கியாது செய்குவேன்
  புண்ணி னேன்பிழை பொறுத்துக் கோடியால்
  தண்ணின் நீள்பொழில் தணிகை அப்பனே.
 • 9. அப்பன் என்னுடை அன்னை தேசிகன்
  செப்பன் என்குலத் தெய்வம் ஆனவன்
  துப்பன் என்உயிர்த் துணைவன் யாதும்ஓர்
  தப்பில் அன்பர்சேர் தணிகை வள்ளலே.
 • 10. வள்ளல் உன்அடி வணங்கிப் போற்றஎன்
  உள்ளம் என்வசத் துற்ற தில்லையால்
  எள்ளல் ஐயவோ ஏழைஎன் செய்கேன்
  தள்ள ரும்பொழில் தணிகை வெற்பனே.
 • 11. வெற்ப னேதிருத் தணிகை வேலனே
  பொற்ப னேதிருப் போரி நாதனே
  கற்ப மேல்பல காலம் செல்லுமால்
  அற்ப னேன்துயர்க் களவு சாற்றவே.
 • 12. சாறு சேர்திருத் தணிகை எந்தைநின்
  ஆறு மாமுகத் தழகை மொண்டுகொண்
  டூறில் கண்களால் உண்ண எண்ணினேன்
  ஈறில் என்னுடை எண்ணம் முற்றுமோ.
 • 13. முற்று மோமனம் முன்னி நின்பதம்
  பற்று மோவினைப் பகுதி என்பவை
  வற்று மோசுக வாழ்வு வாய்க்குமோ
  சற்றும் ஓர்கிலேன் தணிகை அத்தனே.
 • 14. அத்த னேதணி காச லத்தருள்
  வித்த னேமயில் மேற்கொள் வேலனே
  பித்த னேன்பெரும் பிழைபொ றுத்திடில்
  சுத்த அன்பர்கள் சொல்வர் ஏதமே.
 • 15. ஏதி லார்என எண்ணிக் கைவிடில்
  நீதி யோஎனை நிலைக்க வைத்தவா
  சாதி வான்பொழில் தணிகை நாதனே
  ஈதி நின்அருள் என்னும் பிச்சையே.
 • 16. பிச்சை ஏற்றவன் பிள்ளை நீஎனில்
  இச்சை ஏற்றவர்க் கியாது செய்குவாய்
  பச்சை மாமயில் பரம நாதனே
  கச்சி நேர்தணி கைக்க டம்பனே.
 • 17. கடப்ப மாமலர்க் கண்ணி மார்பனே
  தடப்பெ ரும்பொழில் தணிகைத் தேவனே
  இடப்ப டாச்சிறி யேனை அன்பர்கள்
  தொடப்ப டாதெனில் சொல்வ தென்கொலோ.
 • 18. பிச்சை ஏற்றவன் பிள்ளை நீஎனில்
  இச்சை ஏற்றவர்க் கியாது செய்குவாய்
  பச்சை மாமயில் பரம நாதனே
  கச்சி நேர்தணி கைக்க டம்பனே.
 • 19. கடப்ப மாமலர்க் கண்ணி மார்பனே
  தடப்பெ ரும்பொழில் தணிகைத் தேவனே
  இடப்ப டாச்சிறி யேனை அன்பர்கள்
  தொடப்ப டாதெனில் சொல்வ தென்கொலோ.
 • 20. என்சொல் கேன்இதை எண்ணில் அற்புதம்
  வன்சொ லேன்பிழை மதித்தி டாதுவந்
  தின்சொ லால்இவண் இருத்தி என்றனன்
  தன்சொல் செப்பரும் தணிகைத் தேவனே.
 • 21. தேவ நேசனே சிறக்கும் ஈசனே
  பாவ நாசனே பரம தேசனே
  சாவ காசனே தணிகை வாசனே
  கோவ பாசனே குறிக்கொள் என்னையே.
 • 22. குறிக்கொள் அன்பரைக் கூடு றாதஇவ்
  வெறிக்கொள் நாயினை வேண்டி ஐயநீ
  முறிக்கொள் வாய்கொலோ முனிகொள் வாய்கொலோ
  நெறிக்கொள் வோர்புகழ் தணிகை நித்தனே.
 • 23. தணிகை மேவிய சாமி யேநினை
  எணிகை விட்டிடேல் என்று தோத்திரம்
  அணிகை நின்அடிக் கயர்ந்து நின்றுவீண்
  கணிகை போல்எனைக் கலக்கிற் றுள்ளமே.
 • 24. உள்ளம் நெக்குவிட் டுருகும் அன்பர்தம்
  நள்அ கத்தினில் நடிக்கும் சோதியே
  தள்அ ருந்திறல் தணிகை ஆனந்த
  வெள்ள மேமனம் விள்ளச் செய்வையே.
 • 25. செய்வ தன்றவன் சிறிய னேன்றனை
  வைவர் அன்பர்கள் என்னில் மத்தனேன்
  உய்வ தெவ்வணம் உரைசெய் அத்தனே
  சைவ நாதனே தணிகை மன்னனே.
 • 26. மன்னும் நின்அருள் வாய்ப்ப தின்றியே
  இன்னும் இத்துயர் ஏய்க்கில் என்செய்கேன்
  பொன்னின் அம்புயன் போற்றும் பாதனே
  தன்னில் நின்றிடும் தணிகை மேலனே.
 • 27. மேலை வானவர் வேண்டும் நின்திருக்
  காலை என்சிரம் களிக்க வைப்பையோ
  சாலை ஓங்கிய தணிகை வெற்பனே
  வேலை ஏந்துகை விமல நாதனே.
 • 28. வேத மாமுடி விளங்கும் நின்திருப்
  பாதம் ஏத்திடாப் பாவி யேன்தனக்
  கீதல் இன்றுபோ என்னில் என்செய்கேன்
  சாதல் போக்கும்நல் தணிகை நேயனே.
 • 29. நேயம் நின்புடை நின்றி டாதஎன்
  மாய நெஞ்சினுள் வந்தி ருப்பையோ
  பேய னேன்பெரும் பிழைபொ றுத்திடத்
  தாய நின்கடன் தணிகை வாணனே.
 • 30. வாணு தல்பெரு மாட்டி மாரொடு
  காணு தற்குனைக் காதல் கொண்டனன்
  ஏணு தற்கென தெண்ணம் முற்றுமோ
  மாணு தற்புகழ்த் தணிகை வண்ணனே.
 • 31. வண்ண னேஅருள் வழங்கும் பன்னிரு
  கண்ண னேஅயில் கரங்கொள் ஐயனே
  தண்ண னேர்திருத் தணிகை வேலனே
  திண்ணம் ஈதருள் செய்யும் காலமே.
 • 32. கால்கு றித்தஎன் கருத்து முற்றியே
  சால்வ ளத்திருத் தணிகை சார்வன்என்
  மால்ப கைப்பிணி மாறி ஓடவே
  மேல்கு றிப்பனால் வெற்றிச் சங்கமே.

கருணை மாலை // கருணை மாலை