திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நாடக விண்ணப்பம்
nāṭaka viṇṇappam
மருட்கை விண்ணப்பம்
maruṭkai viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

056. திருவண்ண விண்ணப்பம்
tiruvaṇṇa viṇṇappam

  திருவொற்றியூர்
  கொச்சகக் கலிப்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. கண்ணப்பா என்றருளும் காளத்தி யப்பாமுன்
  வண்ணப்பால் வேண்டும் மதலையைப்பால் வாரிதியை
  உண்ணப்பா என்றுரைத்த ஒற்றியப்பா வந்தருள
  எண்ணப்பா என்றழும்இவ் ஏழைமுகம் பாராயோ.
 • 2. மஞ்சுபடும் செஞ்சடில வள்ளலே உள்ளுகின்றோர்
  உஞ்சுபடும் வண்ணம்அருள் ஒற்றியூர் உத்தமனே
  நஞ்சுபடும் கண்டம்உடை நம்பரனே வன்துயரால்
  பஞ்சுபடும் பாடுபடும் பாவிமுகம் பாராயோ.
 • 3. கண்ணார் அமுதே கரும்பேஎன் கண்ணேஎன்
  அண்ணாஉன் பொன்னருள்தான் ஆர்ந்திடுமோ அல்லதென்றும்
  நண்ணாதோ யாது நணுகுமோ என்றுருகி
  எண்ணாதும் எண்ணும்இந்த எழைமுகம் பாராயோ.
 • 4. நாடியசீர் ஒற்றி நகர்உடையாய் நின்கோயில்
  நீடியநற் சந்நிதியில் நின்றுநின்று மால்அயனும்
  தேடிஅறி ஒண்ணாத் திருஉருவைக் கண்டுருகிப்
  பாடிஅழு தேங்கும்இந்தப் பாவிமுகம் பாராயோ.
 • 5. வாங்கிமலை வில்லாக்கும் மன்னவனே என்அரசே
  ஓங்கி வளந்தழுவும் ஒற்றியூர் உத்தமனே
  தூங்கிய துன்பச் சுமைசுமக்க மாட்டாது
  ஏங்கிஅழு கின்றஇந்த ஏழைமுகம் பாராயோ.
 • 6. தொண்டர்க் கருளும் துணையே இணையில்விடம்
  உண்டச் சுதற்கருளும் ஒற்றியூர் உத்தமனே
  சண்டப் பவநோயால் தாயிலாப் பிள்ளையெனப்
  பண்டைத் துயர்கொளும்இப் பாவிமுகம் பாராயோ.
 • 7. உட்டிகழ்ந்த மேலவனே ஒற்றியூர் உத்தமனே
  மட்டிலங்கும் உன்றன் மலரடியைப் போற்றாது
  தட்டிலங்கு நெஞ்சத்தால் சஞ்சலித்துன் சந்நிதிக்கண்
  எட்டிநின்று பார்க்கும்இந்த ஏழைமுகம் பாராயோ.
 • 8. நச்சை மிடற்றணிந்த நாயகனே ஓர்பாகம்
  பச்சைநிறம் கொண்ட பவளத் தனிமலையே
  மிச்சை தவிர்க்கும்ஒற்றி வித்தகனே நின்அருட்கே
  இச்சைகொடு வாடும்இந்த ஏழைமுகம் பாராயோ.
 • 9. மால்அயர்ந்தும் காணா மலரடியாய் வஞ்சவினைக்
  கால்அயர்ந்து வாடஅருட் கண்ணுடையாய் விண்ணுடையாய்
  சேல்அயர்ந்த கண்ணார் தியக்கத்தி னால்உன்அருட்
  பால்அயர்ந்து வாடும்இந்தப் பாவிமுகம் பாராயோ.
 • 10. சொந்தமுற எண்ணித் தொழுகின்ற மெய்யடியர்
  சந்தமுறும் நெஞ்சத் தலத்தமர்ந்த தத்துவனே
  நந்தவனஞ் சூழ்ஒற்றி நாயகனே வாழ்க்கைஎனும்
  பந்தமதில் வாடும்இந்தப் பாவிமுகம் பாராயோ.
 • 11. தில்லையிடை மேவும்எங்கள் செல்வப் பெருவாழ்வே
  ஒல்லைஅடி யார்க்கருளும் ஒற்றியூர் உத்தமனே
  அல்லை நிகர்க்கும் அளகத்தார் ஆசைதனக்
  கெல்லைஅறி யாதஇந்த ஏழைமுகம் பாராயோ.
 • 12. விதிஇழந்த வெண்தலைகொள் வித்தகனே வேதியனே
  மதிஇழந்தோர்க் கேலா வளர்ஒற்றி வானவனே
  நிதிஇழந்தோர் போல்அயர்ந்து நின்னுடைய வாழ்க்கைப்
  பதிவிரும்பி வாடும்இந்தப் பாவிமுகம் பாராயோ.

திருவண்ண விண்ணப்பம் // திருவண்ண விண்ணப்பம்

No audios found!