திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
விண்ணப்பப் பதிகம்
viṇṇappap patikam
அபராத விண்ணப்பம்
aparāta viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

081. தரிசனப் பதிகம்
tarisaṉap patikam

No audios found!