திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருப்புகழ் விலாசம்
tiruppukaḻ vilāsam
தியாக வண்ணப் பதிகம்
tiyāka vaṇṇap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

023. திருச்சாதனத் தெய்வத் திறம்
tiruchsātaṉat teyvat tiṟam

No audios found!