திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ehiuA; fpspA; ehl;LW JhJ
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
Third Thirumurai

001. jpU cyhg; NgW
tiru ulāp pēṟu

  jiytp ghq;fpnahL fpsj;jy; jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. rPuhu; tsQ;Nru; xw;wpefu;j; jpahfg; ngUkhd; gtdpjid
  Cuh Uld;nrd; nwdJneQ;r; ctif Xq;fg; ghu;j;jdd;fhz;
  thuhu; Kiyfz; kiyfnsd tsu;e;j tisfs; jsu;e;jdthy;
  Vuhu; Foyha; vd;dlpehd; >r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 2. rPu;j;Njd; nghopyhu; xw;wpefu;j; jpahfg; ngUkhd; gtdptug;
  ghu;j;Njd; fz;fs; >ikj;jpyfhz; ig;nghd; tisfs; mikj;jpyfhz;
  jhu;j;Njd; FoY; rhpe;jdfhz; jhid >ilapw; gphpe;jdfhz;
  r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 3. rPjg; Gdy;#o; tay;xw;wpj; jpahfg; ngUkhd; jpUkhl
  tPjpg; gtdp tuf;fz;Nld; nkd;G+e; Jfpy;tPo;e; jJfhNzd;
  Nghjpw; nwdT; czu;e;jpNyd; nghd;d dhu;gpd; NghJfpNyd;
  r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 4. njd;dhu; Nrhiyj; jpUxw;wpj; jpahfg; ngUkhd; gtdptug;
  nghd;dhu; tPjp jdpw;ghu;j;Njd; Gsf; Nghu;j;Njd; kay;G+j;Njd;
  kpd;dhu; gyu;f;F; Kd;dhf Nktp mtd;wd; vopy;Ntl;L
  vd;dhu; mzq;Nf vd;dlpehd; >r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 5. rPyf; Fzj;Njhu; Gfo;xw;wpj; jpahfg; ngUkhd; gtdp>uhf;
  fhyj; jile;J fz;Nld;vd; fz;fs; >uz;Nlh MapuNkh
  Qhyj; jtu;fs; myu;Jhw;w ew;W‘ rpilapy; eOtptpo
  Vyf; Foyha; vd;dlpehd; >r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 6. Nria mUSe; jpUxw;wpj; jpahfg; ngUkhd; tPjpjdpy;
  Jha gtdp tuf;fz;Nld; #o;e;j kfspu; jikf;fhNzd;
  jhia kwe;Njd; md;wpA;vd; jidA; kwe;Njd; jdpg;gl;Nld;
  Vnad; Njhop vd;dlpehd; >r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 7. jpq;fs; cyT; nghopy;xw;wpj; jpahfg; ngUkhd; jpUtPjp
  mq;fz; fspf;fg; gtdpte;jhd; mJNgha;f; fz;Nld; jhanuyh;
  jq;fs; Fyj;Jf; flhnjd;whu; j;ik tpLj;Njd; jdpahfp
  vq;fz; midaha; vd;dlpehd; >r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 8. Njrhu; kzp#o; xw;wpefu;j; jpahfg; ngUkhd; gtdptuf;
  $rh Njhlpf; fz;liuapy; $iw >oe;Njd; iftisfs;
  tPrh epd;Nwd; jhanuyh; tPl;Lf; flq;fhg; ngz;vdNt
  Vrh epw;f vd;dlpehd; >r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 9. Njlhu;f; fhpahd; xw;wpefu;j; jpahfg; ngUkhd; gtdptuj;
  Njhlhu; gizj;Njhl; ngz;fnshL; #o;e;J kfpo;e;J fz;ljd;wp
  thlhf; fhjy; nfhz;lwpNad; tisA; JfpY; Nru;e;jJld;
  Vlhu; Nfhij vd;dlpehd; >r;ir kakha; epd;wJNt.
 • 10. jpUkhw; fhpahd; xw;wpefu;j; jpahfg; ngUkhd; gtdptug;
  ngUkhd; kdK ehD;Kd;D; gpd;D; nrd;W fz;Nlkhy;
  nghUkh epd;Nwd; jhanuyh; Nghvd; wPu;f;fg; NghJfpNyd;
  >Uz;khz; Foyha; vd;dlpehd; >r;irkakha; epd;wJNt.

திரு உலாப் பேறு // திரு உலாப் பேறு

No audios found!