திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
காட்சி அற்புதம்
kāṭsi aṟputam
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

011. குறி ஆராய்ச்சி
kuṟi ārāychsi

  திருவொற்றியூர்
  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. நந்தி மகிழ்வாய்த் தரிசிக்க நடனம் புரியும் நாயகனார்
  அந்தி நிறத்தார் திருஒற்றி அமர்ந்தார் என்னை அணைவாரோ
  புந்தி இலள்என் றணையாரோ யாதுந் தெரியேன் புலம்புகின்றேன்
  சிந்தை மகிழக் குறமடவாய் தெரிந்தோர் குறிதான் செப்புவையே.
 • 2. தரும விடையார் சங்கரனார் தகைசேர் ஒற்றித் தனிநகரார்
  ஒருமை அளிப்பார் தியாகர்எனை உடையார் இன்று வருவாரோ
  மருவ நாளை வருவாரோ வாரா தென்னை மறப்பாரோ
  கருமம் அறிந்த குறமடவாய் கணித்தோர் குறிதான் கண்டுரையே.
 • 3. ஆழி விடையார் அருளுடையார் அளவிட் டறியா அழகுடையார்
  ஊழி வரினும் அழியாத ஒற்றித் தலம்வாழ் உத்தமனார்
  வாழி என்பால் வருவாரோ வறியேன் வருந்த வாராரோ
  தோழி அனைய குறமடவாய் துணிந்தோர் குறிநீ சொல்லுவையே.
 • 4. அணியார் அடியார்க் கயன்முதலாம் அமரர்க் கெல்லாம் அரியர்என்பாம்
  பணியார் ஒற்றிப் பதிஉடையார் பரிந்தென் முகந்தான் பார்ப்பாரோ
  தணியாக் காதல் தவிர்ப்பாரோ சார்ந்து வரவு தாழ்ப்பாரோ
  குணியா எழில்சேர் குறமடவாய் குறிதான் ஒன்றும் கூறுவையே.
 • 5. பொன்னார் புயத்துப் போர்விடையார் புல்லர் மனத்துட் போகாதார்
  ஒன்னார் புரந்தீ உறநகைத்தார் ஒற்றி எனும்ஓர் ஊர்அமர்ந்தார்
  என்னா யகனார் எனைமருவல் இன்றோ நாளை யோஅறியேன்
  மின்னார் மருங்குல் குறமடவாய் விரைந்தோர் குறிநீ விளம்புவையே.
 • 6. பாலிற் றெளிந்த திருநீற்றர் பாவ நாசர் பண்டரங்கர்
  ஆலிற் றெளிய நால்வர்களுக் கருளுந் தெருளர் ஒற்றியினார்
  மாலிற் றெளியா நெஞ்சகத்தேன் மருவிக் கலக்க வருவாரோ
  சேலிற் றெளிகட் குறப்பாவாய் தெரிந்தோர் குறிநீ செப்புகவே.
 • 7. நிருத்தம் பயின்றார் நித்தியனார் நேச மனத்தர் நீலகண்டர்
  ஒருத்தர் திருவாழ் ஒற்றியினார் உம்பர் அறியா என்கணவர்
  பொருத்தம் அறிந்தே புணர்வாரோ பொருத்தம் பாரா தணைவாரோ
  வருத்தந் தவிரக் குறப்பாவாய் மகிழ்ந்தோர் குறிதான் வழுத்துவையே.
 • 8. கமலன் திருமால் ஆதியர்கள் கனவி னிடத்துங் காண்பரியார்
  விமலர் திருவாழ் ஒற்றியிடை மேவும் பெருமை வித்தகனார்
  அமலர் அவர்தாம் என்மனைக்கின் றணைகு வாரோ அணையாரோ
  தமல மகன்ற குறப்பாவாய் தனித்தோர் குறிதான் சாற்றுவையே.
 • 9. வன்னி இதழி மலர்ச்சடையார் வன்னி எனஓர் வடிவுடையார்
  உன்னி உருகும் அவர்க்கெளியார் ஒற்றி நகர்வாழ் உத்தமனார்
  கன்னி அழித்தார் தமைநானுங் கலப்பேன் கொல்லோ கலவேனோ
  துன்னி மலைவாழ் குறமடவாய் துணிந்தோர் குறிநீ சொல்லுவையே.
 • 10. கற்றைச் சடைமேல் கங்கைதனைக் கலந்தார் கொன்றைக் கண்ணியினார்
  பொற்றைப் பெருவிற் படைஉடையார் பொழில்சூழ் ஒற்றிப் புண்ணியனார்
  இற்றைக் கடியேன் பள்ளியறைக் கெய்து வாரோ எய்தாரோ
  சுற்றுங் கருங்கட் குறமடவாய் சூழ்ந்தோர் குறிநீ சொல்லுவையே.
 • 11. அரவக் கழலார் கருங்களத்தார் அஞ்சைக் களத்தார் அரிபிரமர்
  பரவப் படுவார் திருஒற்றிப் பதியில் அமர்ந்தார் பாசுபதர்
  இரவு வருமுன் வருவாரோ என்னை அணைதற் கிசைவாரோ
  குரவ மணக்குங் குறமடவாய் குறிநீ ஒன்று கூறுவையே.

குறி ஆராய்ச்சி // குறி ஆராய்ச்சி

No audios found!