திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
fhl;rp mw;Gj;
kāṭsi aṟputam
jpUf;Nfhyr; rpwg;G
tirukkōlach siṟappu
Third Thirumurai

013. Mw;whf; fhjypd; >uq;fy;
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. ke;jh fpdpthd; kjpkj;j; kUT; rilahu; khrilahu;
  Ee;jh tpsf;fpd; Rlu;midahu; Neht Ejyhu; fz;Ejyhu;
  ce;jh xypf;F; Xjkyp xw;wp a+hpy; cw;nwdf;Fj;
  je;jhu; ikay; vd;Ndhvd; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 2. G+Nky; mtD; khy;mtD; Nghw;wp tOj;J; G+q;foyhu;
  NrNky; tUthu; jpUxw;wpj; jpahfu; mtu;j; jpUg;Gaj;ijj;
  NjNky; myq;fy; KiymOe;jr; Nru;e;jhy; md;wpr; rpj;jrd;ifj;
  jhNky; mow;G+j; jhohnjd; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 3. fUizf; nfhUNeu; >y;yhjhu; fy;iyf; fiuf;F; foylpahu;
  mUizg; gjpahu; Mkhj;Jhu; mku;e;jhu; jpUth tLJiwahu;
  >Uzr; rpakh kzpfz;lu; vopyhu; xw;wp >iwtu;>e;jj;
  jUzj; jpd;D; Nru;e;jpyu;vd; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 4. Muh mKjha; md;GilNahu; mfj;Js; >dpf;F; mw;Gjdhu;
  jPuh tpidA; jPu;j;jUS; nja;t kUe;jhu; rpw;rigahu;
  ghuhu; GfO; jpUxw;wpg; guku; jkJ Njhs; mizaj;
  jhuhu; >d;D; vd;nra;Nfd; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 5. Jjpnra; mlpau; j;grpf;Fr; NrhW; >ug;ghu; Ja;au;xU
  ejpnra; rilahu; jpUxw;wp ez;Z; vdJ ehafdhu;
  kjpnra; JaU; kjd;typA; khw;w >d;D; te;jpyNu
  rjpnra; jdNuh vd;dlpvd; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 6. vq;fs; fhopf; fTzpaiu vopyhu; rptpif vw;wpitj;Njhu;
  jpq;fs; mzpA; nrQ;rilahu; jpahfu; jpUtho; xw;wpapdhu;
  mq;fs; mzpG+e; jhu;g;Gaj;jpy; mizj;jhu; my;yu; vidklthu;
  jq;fs; myNuh jhohnjd; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 7. fhtp kze;j fUq;fsj;jhu; fUj;ju; vdJ fz;midahu;
  Mtp midahu; jha;midahu; mzpNru; xw;wp Mz;jifahu;
  G+tpd; myq;fy; Gaj;jpy;vidg; Gy;yhu; me;jpg; nghOjpy;kjp
  jhtp tUNk vd;nrANkh rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 8. kyQ;rh jpf;F; kf;fs;jik kUthu; kUthu; kjpy;mopj;jhu;
  tyQ;rh jpf;F; ghhplj;jhu; khY; mwpah kyu;g;gjj;jhu;
  epyQ;rh jpf;F; xw;wpapdhu; epidahu; vd;id mizahky;
  ryQ;rh jpj;jhu; vd;dlpvd; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 9. ehf mzpahu; ef;fu;vD; ehk;cilahu; ehuzd;Xu;
  ghf; cilahu; kiykfs;Xu; ghq;fu; cilahu; gRgjpahu;
  Nahf; cilahu; xw;wpAshu; cw;whu; my;yu; cWNkhf
  jhf; xopah njd;nra;Nfd; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 10. jPu;e;jhu; jiyNa fydhfr; nrwpj;J elpf;F; jpUf;$j;ju;
  Nju;e;jhu; j;ikg; gpj;jilar; nra;thu; xw;wpj; jpahfu;mtu;
  Nru;e;jhu; my;yu; >d;D;vidj; Njlp tU;mj; jPkjpa;
  rhu;e;jhy; mJjhd; vd;nrANkh rfpNa >dpehd; rfpNaNd.
 • 11. MA; glptj; je;jzdha; M& ud;jd; mzpKlpNky;
  NjhA; fkyj; jpUtlpfs; #l;L; mjpifj; njhd;dfuhu;
  VA; ngUik xw;wpAshu; >d;D; mizahu; vidmspj;j
  jhA; jkU; nehlpf;fpd;whu; rfpNa >dpehd; rfpNaNd.

ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல் // ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல்

No audios found!