திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
viNNappak kaliveNpaa
viṇṇappak kaliveṇpā
First Thirumurai

001. thiruvatip pukazssi
tiruvaṭip pukaḻchsi

  n-uuRRirupaththettu atiyaan mikunthu vantha kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. parasivamsinmayam puuraNam sivapooka paakkiyam paraman-ithiyam
  parasukam thanmayam sassithaa nanthameyp paramavee kaanthan-ilayam
  paramanjaa namparama saththuvama kaththuvam paramakai valyan-imalam
  paramathath thuvan-irathi sayan-itka Lampuutha pauthikaa thaaran-ipuNam
 • 2. pavapantha n-ikraka vinoothasa kaLamsiR paramparaa nanthasorupam
  parisayaa thiithamsu yamsathoo thayamvaram paramaarththa mukthamaunam
  patanavee thaanthaantha maakamaan- thaanthan-iru paathikam paramasaantham
  paran-aatha thaththuvaan- thamsakasa tharisanam pakirangka mantharangkam
 • 3. paraviyoo mamparama joothimayam vipulam parampara mananthamasalam
  paramaloo kaathikka n-iththiyasaam piraassiyam parapatham paramasuuXmam
  paraapara man-aamaya n-iraathara makoosaram paramathan- thiramvisithram
  paraamutha n-iraakaram vikaasanam vikootaNam parasukoo thayamaXayam
 • 4. paripava vimoosanam kuNarakitham visuvampa thiththuva paroopariiNam
  panjsakirth thiyasuththa karththaththu vamthaRpa ramsitham paravilaasam
  pakarsupaa vampunitha mathulamathu lithamampa raampara n-iraalampanam
  paravusaa Xaathkaara n-iravaya vangkaRpa naathiitha n-iruvikaaram
 • 5. parathuriya van-upavam kuruthuriya pathamam pakampakaa thiithavimalam
  paramakaru Naamparam thaRpatham kanasoR pathaathiitha minpavativam
  parooXanjaa naathiitham aparooXa njaanaanu pavavilaasap pirakaasam
  paavanaa thiithamku Naathiitham upasaantha pathamakaa maunaruupam
 • 6. paramapoo thampootha rakithasaki thamsampa vaathiitha mappirameeyam
  pakaranan- thaanantham amalamusi thamsiRpa thamsathaa nanthasaaram
  paraiyaathi kiraNaangka saangkasau paangkavim paakaara n-iruvikaRpam
  parasukaa rampampa rampirama viththampa raanantha puraNapookam
 • 7. parimithaa thiithampa roothayam parakitham parapariiNam paraantham
  paramaaRpu thamparama seethanam pasupaasa paavanam paramamooXam
  paramaanu kuNan-avaa thiithamsi thaakaasa paaSkaram paramapookam
  paripaaka veethana varoothayaa nanthapatha paalanam paramayookam
 • 8. paramasaath thiyavathii thaanantha pookkiyam parikatham pariveeththiyam
  parakeeva laathvithaa nanthaanu pavasaththa paathaakra suththapalitham
  paramasuth thaathvithaa nanthavanu puuthikam paripuutha siRkuNaantham
  paramasith thaanthan-ika maanthasama rasasuththa paramaanu pavavilaasam
 • 9. tharamikum sarvasaa thittaana saththiyam sarvavaa nanthapookam
  saarnthasar vaathaara sarvamang kaLasarva saththithara menRaLavilaas
  sakuNan-irk kuNamuRu salaXaNa vilaXaNath thanmaipala vaakan-aatith
  thammain-ikar maRaiyelaa minnumaLa vitan-inRa sangkara nan-aathiyathi
 • 10. saamakii thappiriyan maNikaNta siikaNta sasikaNta saamakaNta
  sayasaya venunthoNta rithayamalar meeviya sataamakutan mathanathakanan
  santhirasee karanitapa vaakanan kangkaa tharansuula paaNiyiRaivan
  thanimutha lumaapathi puraanthakan pasupathi sayampumaa theevanamalan
 • 11. thaaNtavan thalaimaalai puuNtavan thozumanpar thangkaLukkaruLaaNtavan
  thannikaril siththelaam vallavan vatathisais sailamenu moruvilvan
  thaXiNaa muurththiyaruN muurththipuN Niyamuurththi thakumatta muurththiyaanoon
  thalaimaipeRu kaNan-aaya kankuzaka nazakanmeys saamin-an- theevatheevan
 • 12. sampuvee thaNtan piRappilaan mutivilaan thaaNumuk kaNkaLutaiyaan
  sathuran kataasala vurippoorvai yaansen- thazaRkarath theenthin-inRoon
  sarvakaa raNanviRaR kaalakaa lansarva sampiraman sarveessuran
  thakaikoLpara meessuran sivapiraa nempiraan thampiraan sempoRpatham
 • 13. thakavupeRu n-itpeetha n-itkampa maamparaa saththivati vaampoRpatham
  thakkan-it kaatinya samveetha n-aangkasiR saththivati vaampoRpatham
  saaRRariya vissainjaa nangkiriyai yennumus saththivati vaampoRpatham
  thataiyilaa n-irvitaya siRkuNa sivaan-antha saththivati vaampoRpatham
 • 14. thakuvinthai mookiniyai maanaiyasai vikkumoru saththivati vaampoRpatham
  thaazvilii saanamuthan muurththivarai yainjsaththi thanjsaththi yaampoRpatham
  savikaRpa n-iruvikaR pampeRu mananthamaa saththisath thaampoRpatham
  thatan-irupa vavivarththa saamarththiya thiruvarut saththiyuru vaampoRpatham
 • 15. thavaathasaan- thappathan- thuvaathasaan- thappathan- tharumiNai malarppuumpatham
  sakalarvinj njaanakalar piraLayaa kalarithaya saaXiyaa kiyapuumpatham
  thaNivilaa aNupaXa sampupa XangkaLiR samarasa muRumpuumpatham
  tharuparanj suukkuman- thuulamivai n-ilaviya thamakkuLuyi raampuumpatham
 • 16. saravasara vaparimitha vivithavaan mappakuthi thaangkun- thiruppuumpatham
  thaNtapiN taaNtavaki laaNtapira maaNtan- thatikkavaru Lumpuumpatham
  thathvathaath vikasakasi ruttithithi sangkaara sakalakarth thurupuumpatham
  sakasamala viruLakala n-inmalasu yamprakaa sangkulavu n-aRpuumpatham
 • 17. marapuRu mathaathiitha veLin-atuvi laanantha maan-atana mitupuumpatham
  mannumvinai yoppumala paripaakam vaaykkamaa maayaiyai mithikkumpatham
  malipiRavi maRaliyi nazunthumuyir thamaiyaruLin maruvuRavetukkumpatham
  vaLaruurththa viirathaaN tavamuthaR panjsaka makiznthita viyaRRumpatham
 • 18. vallamuya lakanmiithi nuunRiya thiruppatham vaLantharath thuukkumpatham
  valvinaiye laanthavirth thaziyaatha suththan-ilai vaayththita vazangkumpatham
  maRaithuthik kumpatham maRaissilam poLirpatham maRaippaathu kaissempatham
  maRaimuti maNippatham maRaikkumet taappatham maRaippari yukaikkumpatham
 • 19. maRaiyava nuLangkoNta pathamamitha kootiyaa maRaiyavar siranjsuuzpatham
  maRaiyavan sirasikaa maNiyenum pathammalarkoN maRaiyavan vaazththumpatham
  maRaiyavan seyavulaka maakkinRa vathikaara vaazvaiyiin- tharuLumpatham
  maRaiyavan kanavinung kaaNaatha pathamantha maRaiyavan paravumpatham
 • 20. maalvitai yivarnthitu malarppathan- theyvan-etu maalarus sikkumpatham
  maalparavi n-aatoRum vaNangkupatha mikkathiru maalviziyi langkumpatham
  maaltheeta n-inRapatha mooranan- thangkooti maaRRalai yalangkaRpatham
  maanmutip pathan-etiya maaluLap pathamantha maalumaRi varithaampatham
 • 21. maalkoLava thaarangkaL paththinum vazipattu vaaymaipeRa n-iRkumpatham
  maalulaku kaakkinRa vaNmaipeR Ratimaiyin vathinthita vaLikkumpatham
  varaiyuRu muruththirarkaL pukazpatham palakooti vayavuruth thirarsuuzpatham
  vaaynthitu muruththiraR kiyalkoNmuth thozilseyyum vaNmaithan- tharuLumpatham
 • 22. vaanavin- thiraraathi yeNtisaik kaavalarkaN maathavath thiRanaampatham
  mathiyiravi yaathisura rasuraran- thararvaana vaasikaL vazuththumpatham
  maNiyurakar karutarkaan- tharuvarvinj saiyarsiththar maamuniva reeththumpatham
  maan-iruthar paisaasar kimpurutar yaXarkaL mathiththuvara meeRkumpatham
 • 23. mannukin nararpuuthar viththiyaa thararpookar maRRaiyarkaL paRRumpatham
  vaNmaipeRu n-anthimuthal sivakaNath thalaivarkaN manakkooyilvaazumpatham
  maatheevi yengkaLmalai mangkaiyen nammaimen malarkkaiyaal varutumpatham
  maRaliyai yuthaiththaruL kazaRpatha marakkanai malaikkii zatarkkumpatham
 • 24. vanjsamaRu n-enjsinitai yenjsalaRa vinjsuthiRan manjsuRa viLangkumpatham
  vanthanaisey punthiyavar thanthuyar thavirnthitavuN manthaNan-a viRRumpatham
  maaRiloru maaRanuLa miiRinmakiz viiRiyita maaRin-ata maatumpatham
  maRakkaruNai yunthani yaRakkaruNai yunthanthuvazvikkumoNmaippatham
 • 25. iravuRum pakalatiya rirumarung kinumuRuva renavayang kiyasiirppatham
  empantha maRavemathu sampanthavaLLanmozi yiyanmaNa maNakkumpatham
  iivarasa remmutaiya n-aavarasarsoRpathika visaipari maLikkumpatham
  eevalaar pukazemathu n-aavalaaruurarpuka lisaithirup paattuppatham
 • 26. eethavuur thangkaatha vaathavuurengkoovi ninsonmaNi yaNiyumpatham
  elluuru maNimaata n-alluuri napparmuti yitaivaiki yaruNmenpatham
  etumeele naththoNtar mutimeen maRuththitavu mitaivalin- theeRumpatham
  ezilparavai yisaiyavaa ruurmaRuki naruLkoNti raamuzuthu mulavumpatham
 • 27. inthoNtar pasiyaRak kassuurin manaithoRu mirakkan-atai koLLumpatham
  iLaippuRa laRinthanpar pothisoo Rarunthamu nirunthupi natakkumpatham
  eRiviRaku viRkavaLar kuutaR ReruththoRu miyangkiya virakkappatham
  iRuvaikai yangkaraiyin maNpatap palkaa lezunthuviLai yaatumpatham
 • 28. engkeemey yanparuLa rangkee n-alanthara vezuntharuLum vaNmaippatham
  evvaNNam veeNtukinu mavvaNNa manRee yirangkiyiin- tharuLumpatham
  enpoonRa varkkumiku ponpoonRa karuNaithan- thithayath thirukkumpatham
  ennuyirai yannapatha mennuyirk kuyiraa yilangkusem pathumappatham
 • 29. ennaRive numpathame naRivinuk kaRivaa yirunthaseng kamalappatham
  ennanpe numpathame nanpiRku viththaa yisainthakoo kanakappatham
  enthava menumpathamen meyththavap payanaa yiyainthasenj salasappatham
  ennirukaN maNiyaana pathamenkaN maNikaLuk kiniyan-al virunthaampatham
 • 30. enselva maampathamen meysselva varuvaaye nunthaama raippoRpatham
  enperiya vaazvaana pathamenka Lippaa mirumpathame nithiyaampatham
  enthanthai thaayenu miNaippathame nuRavaa miyaRpathame natpaampatham
  enkuruve numpathame nittathey vappatha menathukula theyvappatham
 • 31. enpoRika Lukkelaa n-alvitaya maampathame nezumaiyum vitaappoRpatham
  enkuRaiye laanthavirth thaatkoNta pathamenak keyppilvaippaakumpatham
  ellaarkku n-allapatha mellaanjsey vallapatha miNaiyilaath thuNaiyaampatham
  ezumanamu tainthutain- thurukin-ekiz paththarkat kinnamutha maakumpatham
 • 32. eNNuRiR paalinaRu n-eyyotu sarukkarai yisainthena vinikkumpatham
  eeRRamuk kanipaaku kannalkaR kaNtuthee nennamathu rikkumpatham
  engkaLpatha mengkaLpatha menRusama yaththeeva risaivazak kitun-aRpatham
  iiRilaap pathamelaan- tharuthirup pathamazivi linputhavu kinRapathamee.

திருவடிப் புகழ்ச்சி // திருவடிப் புகழ்ச்சி