திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
n-enjsaRivuRuththal
neñsaṟivuṟuttal
makaatheeva maalai
makātēva mālai
First Thirumurai

004. sivan-eesa veNpaa
sivanēsa veṇpā

  kaappu
  n-eerisai veNpaa
  thirussiRRampalam
 • 1. munnavanee yaanai mukaththavanee muththin-alam
  sonnavanee thuuymeys sukaththavanee - ennavanee
  siRparanee aingkaranee senjsataiyanj seekaranee
  thaRparanee n-inthaaL saraN.
 • 2. viiRutaiyaay veelutaiyaay viNNutaiyaay veRputaiyaay
  n-iiRutaiyaay n-eeyarkatan- n-enjsutaiyaay - kuuRu
  muthalvaaoor aaRu mukavaa mukkaNNan
  puthalvaan-in thaaLen pukal.
 • 3. siirsaanRa veethas sezumporuLee siRsorupap
  peersaanRa uNmaip piramamee - n-eersaanRoor
  n-aatum parasivamee n-aayeenuk kanpun-inpaal
  n-iitum patin-ii n-ikazththu.
 • 4. n-inaippiththaa n-iththaa n-imalaa enan-ii
  n-inaippiththaal eezai n-inaippeen - n-inaippin
  maRappiththaali yaanum maRappeen evaiyum
  piRappiththaay ennaalen peesu.
 • 5. uruvaay uruvil uruvaaki oongki
  aruvaay aruvil aruvaay - oruvaamal
  n-inRaayee n-inRa n-inaikkaaNpa thevvaaRoo
  enthaayee enthanthai yee.
 • 6. venjsanj salamaa vikaaram enumpeeykku
  n-enjsam paRikotuththu n-iRkinReen - anjsalena
  eNthooL iRaiyee enaiyatimai koLLamanam
  uNtoo ilaiyoo urai.
 • 7. appaalun siththam aRiyeen enakkammai
  appaan-in thaaLanRi yaarkaNtaay - ippaaril
  saathiuru vaakkun- thaLaiavizththuth thanmayamaam
  soothiuru vaakkun- thuNai.
 • 8. peeraRivaal kaNtum periyoor aRiyaareel
  yaaraRivaar yaanoo aRikiRpeen siirkoL
  veLiyaay veLikkuL veLiyaay oLikkuL
  oLiyaaki n-inRa unai.
 • 9. vanthiththeen131 pittukantha vaLLalee n-innatiyaan
  sinthiththeen enRal sirippanRoo - panthaththaanj
  sinthusinthip piththenathu sinthaiyuNin ponnaruLee
  vanthusinthip piththal maRanthu.
 • 10. theenenRa insol therinthun-inaip paatukinReen
  n-aanen Ruraiththal n-akaianRoo - vaann-inRa
  oNporu­ uLLam uvantharuLaal insollum
  vaNporuLum iithal maRanthu.
 • 11. aNtangka LooavaRRin appaaloo ippaaloo
  paNtangka LoosiR paraveLiyoo - kaNthangka
  vemperumaal n-iiththavartham meyyuLamoo thaiyalotum
  emperumaan n-iivaaz itam.
 • 12. puuthamengkee maRRaip pulanengkee palluyirin
  peethamengkee aNtamenum peerengkee - n-aathamengkee
  manvativa mengkee maRaiyengkee vaanporu­
  ponvativam koLLaatha poothu.
 • 13. peeruruvoo soothip pizampaakum sinmayaththin
  siiruruvoo theevar thiruvuruvam - n-eeruruvil
  saalpuRasseer aNta saraasarangkaL ellaamn-um
  kaalviraRpaal n-inRotungkung kaal.
 • 14. inRoo pakaloo iravoo varun-aaLil
  enRoo aRiyeen eLiyeenee - manRoongkum
  thaayanaiyaay n-innaruLaam thaNNamutham uNtuvanthu
  n-aayanaiyeen vaazkinRa n-aaL.
 • 15. maNNaasai veRpee maRikatalee ponnaasai
  peNNaasai onReeen peeraasai - n-aNNaasai
  vittaar pukazum vitaiyaayn-aan poyyaasaip
  pattaal varumee patham.
 • 16. thanthaiyaay ennutaiya thaayaayth thakaisaanRa
  sinthaiyaay ennarumaith theesikanaay - munthaiyaay
  n-iitu maRaimuthalaay n-inRaayen neen-enjsam
  vaatumenai aatkoLLaa vaaRu.
 • 17. uuttukinRa valvinaiyaam utkayiRRaal uLLirunthee
  aattukinRa n-iithaan aRinthilaiyoo - vaattukinRa
  anjsupula veetark kaRivaip paRikotuththen
  n-enjsupularn- theengku n-ilai.
 • 18. aamoo alavoo aRiyeen siRiyeenaan
  thaamoo tharanum sathumukanum - thaamee
  atiyaa tharikkum araseen-in eeval
  atiyaarkuR Reevalati yan.
 • 19. unnaal enakkaava thuNtathun-ii kaNtathuvee
  ennaal unakkaava theethuLathu - sonnaalyaan
  thanthaarvath thootum thalaimeeRkoN tuykiRpeen
  enthaaying konRumaRi yeen.
 • 20. senRuraippaar sollil siRiyaan payamaRiyaan
  enRuraippaar aangkathumaR RennaLavee - manRakaththooy
  anjseel viziyaarai anthakanen paarmoziyai
  anjseen siRithum aRinthu.
 • 21. enthaayn-in anparthamak kinnamutham itteeththis
  sinthaa n-alamonRunj seythaRiyeen - n-anthaas
  suvaruNta maNpoolum sooRuNteen maNNil
  evaruN tenaippool iyampu.
 • 22. uppiruntha ootoo oothiyoo ulaappiNamoo
  veppiruntha kaatoo vinaissumaiyoo - seppaRiyeen
  kaNNappa rukkuk kaniyanaiyaay n-iRpaNiyaa
  thuNNap parukkum utampu.
 • 23. eelaar manaithoRumpooy eeRRelumpun- theeyan-etung
  kaalaayth thirinthuzalung kaalkaNtaay - maalaakith
  thoNtee valanjseykazal thoonRalee n-inkooyil
  kaNtee valamseyyaak kaal.
 • 24. eesum piRarmanaiyil eengkaavar iiyumaraik
  kaasum peRavirikkum kaikaNtaay - maasuntha
  viNtunj sirangkunikkum viththakanee n-inthalaththaik
  kaNtunj sirangkuviyaak kai.
 • 25. vengkootai aathapaththin viizn-iir vaRanthularnthu
  mangkootai yaathal vazakkanRoo - engkoon-in
  siirsinthaas seevatiyin siirkeettum aanantha
  n-iirsinthaa vankaN n-ilai.
 • 26. vaayanReel vemmalanjsel vaayanReel maan-araka
  vaayanReel valveRin-aay vaayenpaam - thaayenRee
  uuzththaathaa eeththum utaiyaay sivaenRee
  vaazththaathaar n-aaRRappaaz vaay.
 • 27. viittaar iRain-ii vitaimeel varumpavani
  kaattaa thataiththa kathavanRoo - n-aattaathi
  n-allath thuLaiyaa n-athissataiyaay ennunjsiirs
  sellath thuLaiyaas sevi.
 • 28. pullang kaNan-iirp puzaiyenkoo puRRenkoo
  sollum pasumat tuLaiyenkoo - sollunjsiir
  viiyaatha pinjnjakappeer mellinaththin n-allisaithaan
  thooyaatha n-aasith thuLai.
 • 29. thooRRamilaak kaNNunj suvaiyuNaraa n-aavuthikaz
  n-aaRRam aRiyaatha n-aasiyumoor - maaRRamunthaan
  keeLaas seviyungkoL kiizmukamee n-iiRRaNithaan
  muuLaathu paazththa mukam.
 • 30. maanRaam ulaka vazakkin patimathiththu
  muunRaa vakirnthee mutain-aaRa - uunRaa
  malakkuutai eeRRukinu maaNaathee thenpaal
  thalakkuutal thaazaath thalai.
 • 31. kallenkoo n-iirataikkung kallenkoo kaankoLkarung
  kallenkoo kaazvayirak kallenkoo - sollenkoo
  inRaa leniloo etuththaaLem miinRaaNeer
  n-inthaaL n-inaiyaatha n-enjsu.
 • 32. sollukinRa uLLuyirais soorvuR RitakkuLirnthu
  kollukinRa n-anjsil kotithanRoo - ollumanRath
  themmaanin thaatkamala meNNaathu paazvayiRRil
  summaa ataikkinRa sooRu.
 • 33. soorpataiththus sooRenRaal thoNtaivikkik koNtun-atu
  maarpataiththus saavukinum maan-anRee - siirpataikka
  eNNuvaar eNNum iRaivaan-in thaaLeeththaa
  thuNNuvaar uNNum itaththu.
 • 34. ookoo kotithee uRumpulaiyar illinitath
  theekoo vathaiththuN seyalanRoo - vaakoortham
  vaazmanaiyil sellaathu vaLLaninai eeththaathaar
  paazmanaiyil senRuN pathu.
 • 35. viiyumitu kaattakaththuL veempiNaththin venthasaiyaip
  peeyumutan uNNauNNum peeRanRoo - thooyumayal
  n-iingkaaruL seyvooyveNNiiRaNiyaar thiimanaiyil
  aangkavaroo tuNNu mathu.
 • 36. kaNkuzainthu vaatum katun-arakinpeeruraikkil
  oNkuzanthai yeenumulai uNNaathaal - thaNkuzaiya
  puuNtaathaark konRaip purisataiyooy n-inpukazai
  veeNtaathaar viiznthu virainthu.
 • 37. kaNNuthalee n-inthaaL karuthaarai n-eesikka
  eNNuthalee seyyeenmaR ReNNuvaneel - maNNulakil
  aamitaththu n-innatiyaark kaasaiyuraith thillaiyenpaar
  poomitaththiR pooveen pularnthu.
 • 38. angkaNanee n-innatikkoor anpilarais saarnthoortham
  vangkaNamee132 vaippathinaan vaiththeeneel - angkaNaththil
  n-iirpool enathu n-ilaiketuka n-iRpazisoR
  Raarpoo lazika thaLarnthu.
 • 39. puuvaivittup pulletuppaar poolun thiruppaathath
  theevaivittu vempiRavith theevarkaLaik - koovaiyittuk
  kuuvuvaar maRRavaraik kuutiyiteen kuutuvaneel
  oovuvaa raava133 lunai.
 • 40. yaathoo kanaRkaN yamathuuthar kaayssukarun-
  thaathoo thazaRpizampoo thaanaRiyeen - miithoongku
  n-aattaarthaark konRai n-athissataiyooy anjsezuththai
  n-aattaathaar vaaykku n-alam.
 • 41. ennenjsoor kooyil enakkoNtooy n-inn-inaiyaar
  thannenjsoo kallaamas saampiNaththaar - vann-enjsil
  saarnthavarkkum maRRavaraith thaanookki vaarththaisola
  n-eernthavarkkum kallaakum n-enjsu.
 • 42. veLLamuthum theenum viyankarumpum mukkaniyin
  uLLamuthum theLLamuthum ovvaathaal kaLLamilaa
  n-innanpar thampukazin n-iiLmathuran- thannaiini
  ennenpa thaiyaa iyampu.
 • 43. paNNaalun siirinaissam pantharsola veLLelumpu
  peNNaana thenpaar perithanRee - aNNaaas
  saivavati vaanjaana sampanthar siiruraikkil
  theyvavati vaanjsaampar seernthu.
 • 44. engkoovee yaanpukali emperumaan thanmaNaththil
  angkoor porutsumaiyaaL aaneeneel - ingkeen-in
  thaaLvaruntha veeNteen thataipatteen aathalinin-
  n-aaLvaruntha veeNtukinReen n-aan.
 • 45. puuvuk karaiyarumvaan pungkavarum pooRRuthiru
  n-aavuk karaiyarenu n-annaama - meevuRRa
  thoNtarkku n-iikattus sooRetuththaay enRaRinthoo
  thoNtarkkuth thoNtanenpaar sol.
 • 46. emparavai134 yoomaN Nitanthalainthaan suntharanaar
  thamparavai viittuth thalaikkataiyaay - vempaNaiyaay
  vaayiR patiyaay vativetukka n-eernthilanee
  maayappeyar n-iiNta maal.
 • 47. n-aNNith thalaiyaal n-atakkinRoom enpathengkaL
  maNNil pazaiya vazakkangkaaN - paNNiRsol
  ammaiyaar vaamaththooy aayinumun kaaraikkaal
  ammaiyaar poonatanthaar aar.
 • 48. veetha mutivoo viLangkaa kamamutivoo
  n-aatha mutivoo n-avilkaNtaay - vaathamuRu
  maasakarkkuL n-illaa maNissutaree maaNikka
  vaasakarkku n-iiuraiththa vaaRu.
 • 49. aarkoNtaar seeykkaRiyit taaree siRuththoNtap
  peerkoNtaar aayitilem pemmaanee - oorthoNtee
  n-aaykkung kataippatta n-aangkaLenpeem engkaLmutai
  vaaykking kiqthoor vazakku.
 • 50. kooLkoNta n-anjsang kutiyeenoo kuurkoNta
  vaaLkoNtu viisi matiyeenoo - kiiLkoNta
  angkoova Naththazakaa ampalavaa n-inpukazai
  ingkoothi vaazththaatha yaan.
 • 51. aayaak kotiyeenuk kanputaiyaay n-iiaruLing
  kiiyaak kuRaiyee ilaikaNtaay - maayaaRkum
  viLLaath thiruvatikkiiz viNNappam yaanseythu
  koLLaak kuRaiyee kuRai.
 • 52. peRRituthaay poolvathun-in peRRiyenpeen piLLaiyathu
  maRRazuthaal keettum varaathangkee - saRRirukkap
  peRRaaL poRuppaL piraanii poRukkinun-in
  poRRaaL poRaaem pulampu.
 • 53. ponpool poRumaiyuLaar punthivitaay n-iienpaar
  enpool poRumaiyuLaar yaarkaNtaay - punpooka
  allaam patisinangkoN taaNavanjsey innaamai
  ellaam poRukkinReen yaan.
 • 54. munmaNaththil sunthararai munvaluvil koNtathupool
  enmaNaththil n-iivan- thitaavitinum - n-inkaNaththil
  onRum orukaNamvan- thuRRazaikkil seythathanRi
  inRum orumaNanjsey veen.
 • 55. seyyaar azaleen-in semmeeni enninumen
  ayyaan-in kaalpitiththaR kanjseenkaaN - meyyaainj
  njaanRukaNtu n-aanmakiza n-anthoNtan enRenaiyum
  eenRukoN taalpoothum enakku.
 • 56. enpaaloo enpaal iraathootu kinRamanath
  thinpaaloo ammanaththais seermaayai - thanpaaloo
  yaarpaal pizaiyuLathoo yaanaRiyeen ennammai
  oorpaal koLan-inRooy oothu.
 • 57. n-aaNavaththi neenRanaiyoo n-aayeenai muutin-inRa
  aaNavaththai yoon-aan aRiyeenee - viiNavaththil
  thiingkutaiyaay ennaivaN seypizaiyai n-ookkiarut
  paangkutaiyaay thaNtip pathu.
 • 58. essam peRumulakoor ettimara maanaalum
  passen Rirukkap pakarvaarkaaN - vessenRa
  n-anjsanaiyeen kuRRamelaam n-aataathu n-aathaenai
  anjsanaiyeel enpaay amarnthu.
 • 59. kaRRaRiyeen n-innatissiir kaRRaar kazakaththil
  uRRaRiyeen uNmai uNarnthaRiyeen - siRRaRiveen
  vanseyveel n-eerviziyaar maiyalineen maatheevaa
  enseyveen n-innaruLin Reel.
 • 60. meythaan utaiyoor virumpukinRa n-inaruLen
  seythaal varumoo theriyeenee - poythaavu
  n-enjsineen manRuL n-iruththaa n-inaikkeetka
  anjsineen anpinmai yaal.
 • 61. maatheevaa oovaa maruntheevaa maamaNiip
  pootheevaa enRee pulampuRReen - n-iithaavaa
  yaanaalun siththa maRiyeen utampozinthu
  poonaalen seyveen pukal.
 • 62. konseythaaR keeRRitumen kuRRamelaam aiyaenai
  enseythaal thiirnthitumoo yaanaRiyeen - munseythooy
  n-inpaal enaikkotuththeen n-iiseyka anRiini
  enpaal seyalon Rilai.
 • 63. eNNileLi yeenthavira ellaa uyirkaLun-in
  thaNNilakun- thaa­zal saarnthitungkaaN - maNNilvarun-
  thiingkenRa ellaamen sinthaiyisain- thuRRanamaR
  RaangkonRum illaamai yaal.
 • 64. thaaramviRRunj seeyviRRun- thannaiviRRum poyyaatha
  vaaramvaiththaan munningkoor mannanenpar - n-aaramvaiththa
  veeNip piraanathuthaan meyyaameel anRenain-ii
  eeNiR piRappiththa thil.
 • 65. uLLonRa n-innatikkan puRRaRiyeen ennuLaththin
  veLLenRa vanmai viLangkaathoo - n-aLLonRa
  assangkoN teenain-inak kanpanenpar veezaththin
  essangkaN taaRpoola vee.
 • 66. n-iiththaatunj136 senjsataiyaay n-iiLveetang kattivanjsak
  kuuththaatu kinReenaik koNtusilar - kuuththaan-in
  paththanenpar ennoo pakalveetath thaarkkumingku
  viththamilaa137 n-aayeeRkum veeRu.
 • 67. anputaiyaar insol amutheeRu n-insevikkee
  inputaiyaay enpoyyum eeRkungkol - thunputaiyeen
  poyyutaiyeen aayinun-in ponnaruLai veeNtumoru
  meyyutaiyeen enkoo virainthu.
 • 68. ennaa ruyirkkuyiraam emperumaan n-inpathaththai
  unnaar uyirkkuRuthi uNtoothaan - ponnaakath
  thaarkkum sathumukarkkum thaanaththa138varkkumaRRai
  yaarkkum pukalun aruL.
 • 69. veLLaip piRaiaNintha veeNip piraaneen-aan
  piLLaip piraayaththil peRRaaLai - eLLap
  poRuththaaLath thaayil poRupputaiyooy n-iithaan
  veRuththaal iniensey veen.
 • 70. aayiramanReen-uuRum anReeii rainthanRee
  aayirampeer enthaiezuth thaintheekaaN - n-iiiravum
  ellu n-inaiththiyena eeththukinum enthaayviiN
  sellumanam enseykeen seppu.
 • 71. vanjsan- tharungkaama vaazkkaiyitais sikkiyaen
  n-enjsan- thiruththi n-ilaiththilaiyee - enjsang
  karanee mazukkoL karanee aranee
  varanee sithamparanee vanthu.
 • 72. thaazvikkum vanjsas sakamaal oziththennai
  vaazvikkum n-alla marunthenkoo - viizvikkum
  iingkaana maayai ikanthoork karuLvooyn-in
  paangkaana sempoR patham.
 • 73. eesolikku maanitanaay eenpiRantheen thoNtarkatan-
  thuusolippaan kallaakath thoonRilanee - thuusolippaan
  kallaakath thoonRuvaneel kaaLakaNtaa n-aayeenuk
  kellaa n-alamumuLa thee.
 • 74. kuRRam palaseyinung koopanj seyaathavaruL
  siRRam palamuRaiyunj siRparanee - veRRampal
  poyvittaal anRip purantharuLeen enRenain-ii
  kaivittaal enseykeen kaaN.
 • 75. thiikkuNaththaar yaavarumen siitarenil ennutaiya
  thiikkuNaththin ellaievar theerkiRpaar - uukkamiku
  n-alloork kaLikku n-athissataiyooy eRkaruLil
  elloorkkum aiyuRavaa mee.
 • 76. inpataiyaan Ranputaiyaan enReezai yeenthalaimeel
  anputaiyaay n-iiyamaippith thaayithaRku - vanpataiyaa
  thevvaNNam n-innenj sisainthathoo an-n-aaLil
  ivvaNNam enRaRiki leen.
 • 77. eeyppiRappon Rillaathooy enpiRappin eezmatangkoor
  peeyppiRappee n-alla piRappanthoo - vaayppulakam
  vanjsamenath theeka maRaiththatimaN vaiyaamal
  anjsin-innoo taatum athu.
 • 78. kootum piRaissataiyooy kooLung kuRumpunjsaak
  kaatum piNimuuppung kaaNaarkaaN - n-iitun-inaik
  kaNtaar atippotiyaik kaNtaar thiruvatiyaik
  kaNtaar vativukaNtaar kaL.
 • 79. maalengkee veethanuyar vaazvengkee inthiranseng
  koolengkee vaanoor kutiyengkee - koolanjseer
  aNtamengkee avvav varumporuLeng keen-inathu
  kaNtamangkee n-iilamuRaak kaal.
 • 80. evveeLai yoovarungkuuR Rempaalen ReNNukinRa
  avveeLai thooRum azungkuRReen - sevveeLai
  mikkaLiththooy n-inkazaRkaal viiraththai eNNuthoRum
  ekkaLiththu vaazkinReen yaan.
 • 81. thuRsangkath thoorkaNamun- thooyaathu n-innatiyar
  saRsangkath thenRanain-ii thaankuutti - n-aRsangkak
  kaappaan pukazun kazaRpukazaik keetpiththuk
  kaappaay iqthen karuththu.
 • 82. ennamuthee mukkaN iRaiyee n-iRainjaana
  innamuthee n-innatiyai eeththukinRoor - ponnatikkee
  kaathaluRRuth thoNtuseyak kaathalkoNteen eRkaru­
  kaathaluRRus seythal katan.
 • 83. aaraa amuthee arutkatalee n-aayeenRan
  peeraatha vanjsap pizain-ookki - yaareenu
  n-inpoolvaar illaathooy n-iiyee puRampaziththaal
  enpoolvaar ensollaar iingku.
 • 84. meyyaaka n-innaivita veeRoor thuNaiyilleen
  aiyaa athun-ii aRinthathukaaN - poyyaana
  thiithuseyveen thanpizaiyais siththang kuRiththitilyaan
  yaathuseyveen anthoo ini.
 • 85. thiNNam aRiyaas siRiyeen uLaththirukkum
  eNNam aRinthaay irangkukilaay - aNNalunpaal
  n-iththam irangkaaen n-enjsamarntha thaaloon-in
  siththam irangkaas seyal.
 • 86. konnanjseen thanpizaiyaik kuurnthuRRu n-aaninaikkil
  enn-enjsee ennai erikkungkaaN - mannunjsiir
  enthaayn-in siththaththiR keethaamoo n-aanaRiyeen
  sinthaa kulanensey veen.
 • 87. n-innanpar thampaal n-iRuththuthiyoo anRienaip
  ponnanpar thampaal puNarththuthiyoo - ponnanpar
  vaivamee ennum vaRiyeen aRiyeenen
  theyvamee n-inRan seyal.
 • 88. ensiRumai n-ookkaa thenakkaruLal veeNtumenRee
  n-inperumai n-ookkiingku n-iRkinReen - enperuma
  yaathoon-in siththam aRiyeen atiyeeRkep
  poothoo aruLvaay pukal.
 • 89. enthaayen kuRRamelaam eNNungkaal uLn-atungki
  n-onthaa kulaththin n-uzaikinReen - sinthaatha
  kaaLa makizn-in kaLakkaruNai eNNuthoRum
  miiLamakiz kinReen virainthu.
 • 90. eLLalee enninumoor eeththuthalaayk koNtaruLem
  vaLLalee enRanain-ii vaazviththaal - thaLLalee
  veeNtumena yaaree viLampuvaar n-innatiyar
  kaaNtumenas suuzvaar kaLiththu.
 • 91. veeNikka meevaiththa veRpee vilaiyillaa
  maaNikka meekaruNai maakatalee - maaNikku
  munpoR kiziyaLiththa muththeeen aaruyirkku
  n-inpoR kazalee n-ilai.
 • 92. muththeevar pooRRu muthaRReeva n-innaiyanRi
  eththeevar saRRee etuththurain-ii - piththeensey
  kuRRamelaam ingkoor kuNamaakak koNtennai
  aRRamilaa thaaLkin Ravar.
 • 93. kangkais sataiyaaymuk kaNNutaiyaay katseviyaam
  angkas sutaiyaay aruLutaiyaay - mangkaik
  korukuu RaLiththaay unaiththozumin- n-aayeen
  irukuu RaLiththeen itarkku.
 • 94. peesath theriyeen pizaiyaRiyeen peethuRinum
  kuusath theriyeen kuNamaRiyeen - n-eesaththil
  koLLuvaar unnatimaik kuuttaththaar allaathaar
  eLLuvaar kaNtaay enai.
 • 95. uuNee utaiyeeen Rutkaruthi vetkamileen
  viiNeen-an naaLai vitukinReen - kaaNeenin
  sempaatha meeenRun- thiiraap poruLenRu
  n-ampaatha n-aayatiyeen n-aan.
 • 96. sivamee sivanjaanas selvamee anpar
  n-avamee thavamee n-alamee n-avamaam
  vativuRRa theeveen-in maakkaruNai yanRoo
  pativuRRa ennut payan.
 • 97. kooLaakkik koLLung kotiyee naiyun-inakkoor
  aaLaakkik koLLaR kamaivaayeel - n-iiLaakkunj
  sengkeesa veeNis sivaneeen aaNavaththiR
  kengkee itangkaaN iyampu.
 • 98. thiNNanjsaR Riinthitan-in siththam irangkaatha
  vaNNanjsaR Reetheriya vanthathukaaN - eNNenjsil
  iththanaiyu menvinaikaL n-iingkil irukkaaNtam
  eththanaiyum poothaamai enRu.
 • 99. iNtais sataiyooy enakkaruLa eNNuthiyeel
  thoNtaip peRumen thuyarellaam - saNtaikking
  kuynjsee139 menaootum oottaththiR kennutaiya
  n-enjsee piRakitungkaaN n-inRu.
 • 100. kaNNaa NizuthaikaLpaaR kaattik kotukkilenai
  aNNaa aruLuk kazakanRee - uNNaatu
  n-innatiyaar kuuttaththil n-iirivanais seerththitumin
  ennatiyaan enpaay etuththu.
 • 101. kaNNappan eeththun-uthaR kaNNappa meynjnjaana
  viNNappa n-inRanakkoor viNNappam - maNNiRsil
  vaanavaraip pooRRum mathaththoor palaruNtu
  n-aanavarais seeraamal n-aattu.
 • 102. ponnin RoLirum purisataiyooy n-innaiyanRip
  pinnon RaRiyeen pizain-ookki - ennai
  atiththaalu n-iiyee aNaiththaalu n-iiyee
  pitiththeenun poRpaathap peeRu.
 • 103. thuRkuNaththil veeRu thotarveen eninumaRRai
  n-aRkuNaththil unsiir n-ayappeenkaaN - siRkuNaththooy
  kuuRRuthaiththa n-inpoR kuraikazaRpuun- thaaLaRika
  veeRRuraiththee nillai viriththu.
 • 104. ippaaril enpizaikaL ellaam poRuththaruLen
  appaan-in thaatkee ataikkalangkaaN - ippaaril
  n-aaninathu thaa­zal n-aNNumattum n-innatiyar
  paaninathu siirkeetkap paN.

  • 130. mannavanee - tho.vee.1; 2. po. su., pi. iraa., sa. mu. ka., sennaip pathippukaL.
  • 131. vanthi theen enaRpaalathu vanthiththeen ena viriththal vikaaramaayiRRu. iiNtu theenenpathu inimai. tho.vee.
  • 132. vangkaNam - n-atpu. tho.vee.
  • 133. aavalenpathanai ethirkaalath thanmai orumai vinaimuRRaakak koLka. tho. vee.
  • 134. empara - aNmai viLi, iRai munnilai. tho. vee.
  • 135. maayaRku, maayaaRkena n-iittal vikaaramaayiRRu. tho.vee.
  • 136. n-iiththam, n-iiththenak kuRainthu n-inRathu. tho.vee.
  • 137. viththam - aRivu. tho.vee.
  • 138. thaanam - suvarkkam. tho.vee.
  • 139. uyntheem, uynjseem enath thirinthathu. tho.vee.

சிவநேச வெண்பா // சிவநேச வெண்பா