திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
makaatheeva maalai
makātēva mālai
vativutai maaNikka maalai
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

006. thiruvaruN muRaiyiitu
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu

  kattaLaik kaliththuRai
  thirussiRRampalam
 • 1. thuniyaal uLanthaLarn- thanthoo thurumpil suzalukinReen
  iniyaa yinumirang kaathoon-in siththamen- thaayithenna
  aniyaaya mooen naLavinn-in paalthaN NaruLilaiyoo
  saniyaamen valvinaip poothanai yooenkol saaRRuvathee.
 • 2. ennee muRaiyuN tenilkeeLvi uNtenpar ennaLavil
  innee siRithum ilaiyeen-in paalithaR kenseykuveen
  manneemuk kaNNutai maamaNi yeeitai vaipparithaam
  ponneemin neersataith thannee rilaappari puuraNanee.
 • 3. thaNtaatha sanjsalang koNteen n-ilaiyaiith thaaraNiyil
  kaNtaar irangkuvar keettaar urukuvar kangkaithingkaL
  thuNtaar malarssatai enthaay irangkilai thuuymaiyilaa
  aNtaar pizaiyum poRuppooy ithun-in arutkazakee.
 • 4. poyyaam ulaka n-atain-inRu sanjsalam pongkamukkaN
  aiyaaen uLLam azalaar mezukoth thazikinRathaal
  paiyaar arava mathissatai yaaysem pavaLan-iRas
  seyyaay enakkaruL seyyaay enilenna seykuvanee.
 • 5. vitamilai yeermaNi kaNtaan-in saiva virathanjseyyath
  thitamilai yeeut seRivilai yeeenRan siththaththun-in
  n-atamilai yeeunRan n-aNpilai yeeunai n-aatuthaRkoor
  itamilai yeeithai eNNilai yeesaR Rirangkilaiyee.
 • 6. viNNutai yaayveLLi veRputai yaaymathi meevusataik
  kaNNutai yaayn-eRRik kaNNutai yaayarut kaNNutaiyaay
  paNNutai yaaythisaip pattutai yaayitap paalilarut
  peNNutai yaayvanthip pittutai yaayen perunjselvamee.
 • 7. vitaiyutai yaaymaRai meelutai yaayn-athi meeviyasenj
  sataiyutai yaaykonRaith thaarutai yaaykaram thaangkumazup
  pataiyutai yaayarut paNputai yaaypeN paravaiyinpaal
  n-ataiyutai yaayaruL n-aatutai yaaypatham n-alkukavee.
 • 8. kiiLutai yaaypiRaik kiiRRutai yaayeng kiLaiththalaimeel
  thaaLutai yaaysenj sataiyutai yaayen thanaiyutaiyaay
  vaaLutai yaaymalai maanutai yaaykalai maanutaiyaay
  aaLutai yaaymanRuL aattutai yaayennai aaNtaruLee.
 • 9. n-aanpatum paatu sivanee ulakar n-avilumpanjsu
  thaanpatu moosollath thaanpatu mooeNNath thaanpatumoo
  kaanpatu kaNNiyin maanpatu maaRu kalangkin-inReen
  eenpatu kinRanai enRirang kaayennil enseyvanee.
 • 10. poyyoo atimai uraiththalen- thaayennut poonthirunthaay
  aiyoon-in uLLath thaRinthathan Rooen avalamellaam
  kaiyoota vallavar oorpathi naayirang kaRpan-inRu
  meyyoo tezuthinun- thaanatang kaatha viyapputaiththee.
 • 11. theensollum vaayumai paakaan-in thannaith therinthatuththoor
  thaansollung kuRRang kuNamaakak koLLun- thayaaLuvenRee
  n-aansolva thennaipon n-aaNsollum vaaNithan n-aaNsollumav
  vaansollum emmalai maansollum kaimmalai maansollumee.
 • 12. venRee muthalaiyum muurkkarum koNtathu miiLavitaar
  enRee uraipparing kenpoonRa muutarmaR Rillain-inpeer
  n-anRee uraiththun-in RanRee vituththanan n-aaNilenmat
  tinReeyak katturai inReeen solva thiRaiyavanee.
 • 13. kaikkinRa kaayum inippaam vitamum kanaamuthaam
  poykkinRa kaanalum n-iiraamvan paavamum puNNiyamaam
  vaikkinRa ootunjsem ponnaamen ketta manathun-insiir
  thuykkinRa n-alla manathaava thillaien solluvanee.
 • 14. viiNee pozuthu kazikkinRa n-aanun viraimalarththaaL
  kaaNeenkaN taaraiyung kaaNkinRi leensaRRum kaaNaRkanpum
  puuNeen thavamum puriyeen aRamum pukalkinRileen
  n-aaNeen vilangkizi yaaNee yenungkatai n-aayinanee.
 • 15. n-aanoor eLimai atimaiyen Roon-allan allanenRu
  thaanoon-in anpar thakaathenpar iithenRu thaaninaiththoo
  eenoon-in uLLam irangkilai innu mirangkilaiyeel
  kaanootu veenkol katalvizu veenkolmuk kaNNavanee.
 • 16. minpoolunj senjsatai viththaka neeoLi meeviyasem
  ponpoolu meeniem puNNiya neeenaip pooRRippeRRa
  thanpoolun- thaaythanthai aayiram peerirun- thaalumanthoo
  n-inpoolum anputai yaarenak kaarintha n-iiNilaththee.
 • 17. anpaalen thannaiing kaaLutai yaayiv vatiyavaneen
  n-inpaalen thunpa n-eRippaal akaRRenRu n-inRathallaal
  thunpaal itaraip piRarpaal atuththonRu sonnathuNtoo
  enpaal irangkilai enpaaR katalpiLLaik kiinthavanee.
 • 18. enpoon manitharai eenatup peenenak keyppilvaippaam
  ponpool viLangkum purisatai yaanRanaip pooyatuththeen
  thunpoor aNuvum peReenini yaanenRu sollivantheen
  munpool paraamukanj seyyeel aruLuka mukkaNanee.
 • 19. ponnutai yaarthamaip pooyatup paayenRa punmaiyinoork
  kennutai yaanRanai yeeatup peenithaR keLLaLavum
  pinnitai yeenavar munnatai yeenenap peesivantheen
  minnitai maathumai paakaaen sookam vilakkukavee.
 • 20. saathakath thoorkatkuth thaanaruL veenenil thaaznthitumaa
  paathakath thoonukku munnaruL iinthathep paanmaikoNtoo
  thiithakath theeneLi yeenaa yinumun thiruvatiyaam
  poothakath theen-inaik kinReen karuNai purintharuLee.
 • 21. aruLaRi yaassiRu theevarun- thammai atuththavarkat
  kiruLaRi yaaviLak kenRaalum n-enjsam irangkukinRaar
  maruLaRi yaapperun- theeveen-in thannati vanthatuththeen
  theruLaRi yaassiRi yeenaayi nunjseyka siiraruLee.
 • 22. arumporu Leeen araseeen aaruyirk kaakavantha
  perumporu Leearut peeRee sivaanantham peRRavarpaal
  varumporu LeemukkaN maamaNi yeen-in vaziyaruLaal
  tharumporu LeeporuL enRuvan- theenenaith thaangkikkoLLee.
 • 23. sarangkaar mukanthotuth theyvathu poolen Ranaiyulakath
  thurangkaa rirutperu vaathanai yaalitar uuttun-enjsak
  kurangkaal melinthun-in n-aaman- thuNaiyenak kuuRukinReen
  irangkaar thamakkum irangkukin RooyeR kirangkukavee.
 • 24. kuuRuRRa kuRRamun- thaanee makizvil kuNamenavee
  aaRuRRa senjsatai aNNalkoL vaanenpar aangkathaRku
  veeRuRRa thoorkari veeNtungko looennuL meevienRum
  viiRuRRa paathath thavanmitaR Reekari meeviyumee.
 • 25. suuRpatu meeka n-iRaththoonum n-aanmukath thoonumennaip
  pooRpatum paatun-al loorsolak keetkum pozuthumanam
  veeRpatum puNNil kalangkian- thoon-am vitaiyavanpuung
  kaaRpatun- thuuLin-am meeRpatu moooru kaalennumee.
 • 26. vaaLeey n-etungkaNNi emperu maatti varutumalarth
  thaaLee varuntha maNikkuutaR paaNan thanakkatimai
  aaLee enaviRa keeRRuviR Rooyn-in naruLkitaikkum
  n-aaLeen-an naaLantha n-aatkaa yirantheNtan n-aanseyvanee.
 • 27. atuththaar thamaienRum meeloor vitaarkaL avarkkuppissai
  etuththaa yinumitu vaarkaLen paarathaR keeRkassoRpuuth
  thotuththaar oruvarkkuk kassuuri leepissais sooRetuththuk
  kotuththaayn-in peeraruL ensollu keeneN kuNakkunRamee.
 • 28. n-aatin-in Reen-inai n-aankeettuk koLvathu n-aNNumpaththuk
  kootiyan Reeoru kootiyin n-uuRRoru kuuRumanRee
  theetin-in Reeputhaip poorun- tharuvarn-in siirn-inainthut
  paatiyan- thoomanam vaatin-in Reenmukam paarththaruLee.
 • 29. thaayaaki nunjsaRRu n-eeran- tharippaLn-an- thanthaiyain-aam
  vaayaara vaazththinum vaiyinum thannitai vanthithun-ii
  iiyaay enilaruL vaanen Runaiyatuth theenumaiyaaL
  n-eeyaa manamirang kaayaaen eNNam n-eRippatavee.
 • 30. n-atumpaattai n-aavalan vaayththirup paattai n-ayanthittan-ii
  kutumpaattai meeRkoNta enthamizp paattaiyum koNtenuLLath
  thitumpaattai n-iikkilai enninun- thunpath thizukkuRRun-aan
  patumpaattai yaayinum paarththirang kaayem paranjsutaree.
 • 31. eettaalung keeLayal enpaarai n-aansirith thennaivettip
  poottaalum veeRitam keeLeenen n-aaNaip puRamvituththuk
  keettaalum ennai utaiyaa nitanjsenRu keetpanenRee
  n-iittaalum vaayuraip paattaalunj solli n-iRuththuvanee.
 • 32. siirkkinRa kuutalil paaNanuk kaatpatas senRaan-n-aaL
  veerkkinRa vemmaNal enthalai meelvaikku mellatikkup
  peerkkinRa thooRum uRuththiya thooenap peesieNNip
  paarkkinRa thooRumen kaNNeeen uLLam pathaikkinRathee.
 • 33. n-iiyeeen thanthai aruLutai yaayenai n-eernthupeRRa
  thaayeen-in paalitath themperu maattiith thanmaiyinaal
  n-aayeen siRithung kuNamilan aayinum n-aanumungkaL
  seeyee enaippuRam vittaal ulakanj siriththitumee.
 • 34. theruLum poruLumn-in siiraru Leeenath theernthapinyaan
  maruLum puvanath thoruvarai yeenu mathiththathuNtoo
  veruLum puviyil thuyaraal kalangki vethumpukinReen
  iruLum karumaNi kaNtaa aRinthum irangkilaiyee.
 • 35. peNNaan mayangkum eLiyeenai aaLap perungkaruNai
  aNNaan-in uLLam irangkaatha vaNNam aRinthukoNteen
  kaNNaar ulakilen thunpamel laamveLi kaaNilintha
  maNNaa pilaththotu viNNaatung koLLai vazangkumenRee.
 • 36. n-eRikoNta n-innatith thaamaraik kaatpattu n-inRaennaik
  kuRikoNta vaazkkaith thuyaraam periya kotungkalippeey
  muRikoN talaikka vazakkoo vaLarththa mutakkizan-aay
  veRikoNta theenum vitaththuNi yaariv viyanilaththee.
 • 37. mathiyaamal aaraiyum n-aaniRu maanthu makizkinRathem
  pathiyaam unathu thiruvarut siiruram paRRiyanRoo
  ethiyaar patinum itarppat talaiyaiv veezaikkenna
  vithiyaa inippata maatteen aruLsey vitaiyavanee.
 • 38. kaRkoottai n-enjsarun- thampaal atuththavar katkussummaas
  soRkoottai yaayinum kattuvar n-innaith thuNinthatuththeen
  aRkoottai n-enjsutai yeenuk kirangkilai anRulavaa
  n-eRkoottai iinthavan n-iiyallai yoomukkaN n-inmalanee.
 • 39. aathikka maayai manaththeen kavalai atuththatuththu
  vaathikka n-onthu varunthukin Reenn-in vazakkameNNis
  soothikka ennaith thotangkeel aruLath thotangkukaNtaay
  poothikka vallan-aR seeyumai yootennuL pukkavanee.
 • 40. piRaimutith thaaNtoru peNmutith thoorpiLLaip peer145mutiththa
  n-iRaimutith thaaNtavanj sevveeNi seythita n-iththamanRin
  maRaimutith thaaNtavanj seyvooyen paalaruL vaiththeLiyeen
  kuRaimutith thaaNtukoL ennee palamuRai kuuRuvathee.
 • 41. n-atangkoNta ponnati n-iizalil n-aanvanthu n-aNNumattum
  thitangkoNta n-inpukaz allaal piRarpukaz seppavaiyeel
  vitangkoNta kaNtath tharutkunRa meeima veRputaiyaaL
  itangkoNta theyvath thanimutha leeem iRaiyavanee.
 • 42. vizikkanjsa nantharum minnaartham vaazkkaiyil viiznthayaloor
  mozikkanjsi uLLam poRaathun-in n-aama mozintheLiyeen
  kuzikkanjsi poonmayang kinReen146aruLak kuRiththilaiyeel
  pazikkanjsi nooyinnum enpazik kanjsap patumunakkee.
 • 43. seelvaikkum kaNNumai paakaan-in siththam thiruvaruLen
  paalvaikku meelitar ellaam enaivittap paaln-atakkak
  kaalvaikku meen-aR sukavaazven miithinil kaNvaikkumee
  maalvaikku maayaikaL maNvaikku meethangkaL vaaythanilee.
 • 44. orumaathu peRRa makanporut taaka uvanthumunnam
  varumaama naaki vazakkuraith thooyen vazakkuraiththaR
  kirumaa n-ilaththathu poolveetang katta iruththikoloo
  thirumaal vaNangkum pathaththava yaanun siRuvananRee.
 • 45. munnanjsa muNta mitaRRara seen-in muzukkaruNai
  annanj sukampeRa uNtumun paalan patainthilathaal
  kannenjsa mookattai vannenjsa mooettik kaayn-enjsamoo
  ennenjsam ennenjsa mootheri yeenithaR kenseyvathee.
 • 46. vaanam vitaathuRu kaalpoolen thannai vaLainthukoNta
  maanam vitaathithaR kenseyku veenn-innai vanthatuththeen
  uunam vitaathuzal n-aayeen pizaiyai uLangkoNtiteel
  njaanam vitaatha n-ataththooyn-in thaNNaruL n-alkukavee.
 • 47. n-aayunj seyaatha n-ataiyutai yeenukku n-aaNamumuL
  n-ooyunj seyaan-inRa vanmiti n-iikkin-an n-oonpaLiththaay
  peeyunj seyaatha kotunthavath thaalpeRRa piLLaikkun-al
  thaayum seyaaLintha n-anRikaN taaysenj sataiyavanee.
 • 48. uruvaththi leesiRi yeenaaki yuukaththi lonRuminRith
  theruvaththi leesiRu kaalviisi yaatitas senRaanthap
  paruvaththi leen-al aRivaLith theeunaip paatasseythaay
  aruvaththi leeuru vaanooyn-in thaNNaLi yaarkkuLathee.
 • 49. maanezun- thaatung karaththooyn-in saantha manaththilsinan-
  thaanezan- thaalum ezukaen Reeen thaLarvaiellaam
  uunezun- thaarkkan-in paaluraip peenanRi uurkkuraikka
  n-aanezun- thaalumen n-aaezu moomozi n-alkitavee.
 • 50. vanamezun- thaatunj sataiyooyn-in siththa makizthalanRis
  sinamezun- thaalum ezukaen Reeen siRumaiyain-in
  munamezun- thaaRRuva thallaal piRarkku mozinthitaen
  manamezun- thaalumen vaayezu moouLLa vaaRithuvee.
 • 51. siRpara meeenj sivamee thiruvaruL siirmikuntha
  kaRpaka meeunais saarnthoork kaLikkun-in kaivazakkam
  aRpaman Reepala aNtang kaLinatang kaathathenRee
  n-aRpara njaanikaL vaasakath thaalkaNtu n-aatinanee.
 • 52. varunjselluL148 n-iirmaRuth thaalum karuNai maRaathaengkaL
  perunjselva meeenj sivamee n-inaiththozap peRRumingkee
  tharunjsel arikku marampool siRumaith thaLarn-ataiyaal
  arunjsellal muuzkin-iR kinReen ithun-in arutkazakee.
 • 53. karumuka n-iikkiya paaNanuk keekana kangkotukkath
  thirumukam seeraR kaLiththooyen Runnaith therinthatuththen
  orumukam paarththaruL enkinRa eezaik kuthavilaiyeel
  urumuka149 vaarkkum vitaiyooy evarmaR Ruthavuvaree.
 • 54. maruppaa vanaththuRRa maaNikku mannan manamaRinthoor
  thiruppaa suranjseythu poRkizi iinthan-in siirn-inainthee
  viruppaa n-inaiyatuth theenenak kiinthita veeinRennai
  karuppaan-in siththam thiruppaayen miithu kaRaikkaNtanee.
 • 55. piizaiyai meevumiv vaazkkaiyi leemanam peethuRRaiv
  eezaiyai n-iivita laamoo atimaik kirangkukaNtaay
  maazaiyaip150 poonmunnarth thaangkoNtu vaiththu vaLarththaiLa
  vaazaiyaith thaampinnar n-iirvita linRi maRuppathuNtee.
 • 56. karuththaRi yaassiRi yeenpatun- thunpak kalakkamellaam
  uruththaRi yaamai poRuththaruL iipavar unnaiyanRith
  thiruththaRi yaarpiRar anReemen kanRin siRumaionRum
  eruththaRi yaathun-aR seethaa aRiyum irangkukavee.
 • 57. vaanveeNtik koNta marunthoomuk kaNkoNta vaLLalunnai
  n-aanveeNtik koNtathu n-innati yaarkku n-akaitharumii
  theenveeNtik koNtanai enpaar ithaRkinnum eenirangkaay
  thaanveeNtik koNta atimaikkuk kuuzitath thaazppathuNtee.
 • 58. paiyuraith thaatum paNippuyath thooythamaip paatukinRoor
  uyyuraith thaavuLLa thillathen Rillathai uLLathenRee
  poyyuraith thaalum tharuvaar piRarathu poolanRin-aan
  meyyuraith thaalum irangkaamai n-innaruL meykkazakee.
 • 59. matalvaRRi naalum maNamvaRRu Raatha malarenaen
  utalvaRRi naalumen uLvaRRu moothuyar uLLavellaam
  atalvaRRu Raathan-in thaatkanRi iingkaya laarkkuraiyeen
  katalvaRRi naalum karuNaivaR Raathamuk kaNNavanee.
 • 60. eLLiruk kinRathaR keenunj siRithita minRienpaan
  muLLiruk kinRathu pooluRRa thunpa muyakkamellaam
  veLLiruk kinRavar thaamungkaN taarenil meevienRan
  uLLiruk kinRan-in thaatkoothal enem utaiyavanee.
 • 61. ponkinRu151 puuththa sataiyaayiv veezaikkun ponnaruLaam
  n-ankinRu n-iitharal veeNtuman- thoothuyar n-aNNiennaith
  thinkinRa theekotum paampaiyum paaluNas seythukolaar
  enkinRa njaalam izukkurai yaatheR kirangkitinee.
 • 62. vaaymuutik kolpavar pooleeen uLLaththai vanthuyaraam
  peeymuutik koNtathen seykeen mukaththil piRangkukaiyais
  seeymuutik koNtun-aR paaRkazak kaNtun- thikazmulaiyaith
  thaaymuutik koLLuva thuNtoo aruLuka sangkaranee.
 • 63. kooLveeNtum eezai manaththinai veeRuRRuk kottakkoLLith
  theeLveeNtu moosutath thiiveeNtu moovathai seythitaoor
  vaaLveeNtu mookotun- thunpee athileN matangkukaNtaay
  aaLveeNtu meelennai aaLveeNtum ennuL anjaroziththee.
 • 64. vitaiyilai yooathan meeleeRi enmun virainthuvarap
  pataiyilai yoothuyar ellaam thuNikkap pathangkoLarut
  kotaiyilai yooen kuRaithiira n-alkak kulavumenthaay
  putaiyilai yooen thanakkaakap peesaem puNNiyanee.
 • 65. n-aRaiyuLa theemalark konRaikoN taatiya n-aRsataimeel
  piRaiyuLa theekangkaip peNNuLa theepiRang kungkazuththil
  kaRaiyuLa theearuL engkuLa theeik kataiyavaneen
  kuRaiyuLa theeen RaraRRavum saRRung kuRiththilathee.
 • 66. sinaththaalum kaamaththi naalumen thannaith thikaippikkumim
  manaththaal uRunthuyar poothaamai enRu mathiththussuRRum
  inaththaalum vaazkkai itumpaiyi naalum iLaikkavaiththaay
  anaththaan pukazum pathaththooy ithun-in arutkazakee.
 • 67. pullaLa vaayinum iiyaartham vaayil pukunthupukazs
  sollaLa vaan-in Rirappoor irakkan-aR sonnangkaLaik
  kallaLa152 vaaththaru kinRoortham paalung karuthissenRoor
  n-ellaLa vaayinum keeLeenn-in paalanRi n-inmalanee.
 • 68. piRaisuuzntha veeNi mutikkani yeeem perunjselvamee
  kaRaisuuzntha kaNtaththem kaRpaka meen-uthaR katkarumpee
  maRaisuuzntha manRoLir maamaNi yeeen manamuzuthum
  kuRaisuuznthu koNtathen seykeen akaRRak kuRiththaruLee.
 • 69. kaNkatti aatum paruvaththi leemulai kaNtaoru
  peNkatti yaaLa n-inaikkinRa oorsiRu piLLaiyaippool
  eNkatti yaanun aruLvizain- theensiva neeenn-enjsam
  puNkatti yaayalaik kinRathu maNkattip pooluthirnthee.
 • 70. meyvitta vanjsaka n-enjsaal patunthuyar ven-n-eruppil
  n-eyvitta vaaRintha vaazkkaiyin vaathanai n-eerittathaal
  poyvitta n-enjsuRum poRpathath thaiya ip poyyanain-ii
  kaivit titan-inai yeelaruL vaaykaru Naikkatalee.
 • 71. arutkata leeak katalamu theeav vamuthaththuRRa
  therutsuvai yeeas suvaippaya neemaRais sennin-inRa
  porutpatha meeap pathaththara seen-in pukazn-inaiyaa
  irutkuNa maayai manaththee naiyumuvan- theenRukoLLee.
 • 72. aNtangkaN taanum aLanthaanum kaaNtaR kariyavan-in
  kaNtangkaN taarkkunj sataimeel kuRaintha kalaimathiyin
  thuNtangkaN taarkkum payamuLa thooenas suuznthataintheen
  thoNtankaN taaLpala theNtankaN taayn-in thuNaiyatikkee.
 • 73. theettakkaN teermozip paakaa ulakil silarkurangkai
  aattakkaN teenanRi akkurang kaalavar aatassaRRum
  keettukkaN teenilai n-aaneezai n-enjsak kizakkurangkaal
  veettukkoN taatukin Reenithu saanRa viyapputaiththee.
 • 74. pookangkoN taarththa aruLaar amuthap puNarmulaiyaip
  paakangkoN taarththa paramporu Leen-in pathan-inaiyaa
  veekangkoN taarththa manaththaaliv veezai melinthumikas
  sookangkoN taarththun-iR kinReen aruLath thotangkukavee.
 • 75. inRala veen-etu n-aaLaaka eezaik kethirththathunpam
  onRala veepala eNNila veeuR Ruraiththathayal
  manRala veepiRar n-anRala veeyena vanthakayak
  kanRala veepasung kanRati yeenRanaik kaaththaruLee.
 • 76. patipatta maayaiyin paaRpatta saalap parappiRpattee
  mitipatta vaazkkaiyin meeRpatta thunpa visaaraththinaal
  atipatta n-aanunak kaatpattum innum alaithaln-anRoo
  pitipatta n-eeritaip peNpatta paakap perunthakaiyee.
 • 77. utaiyaayen viNNappam onRuNtu keettaruL unnatissiir
  thataiyaathum inRip pukalvathal laalis sakaththitain-aan
  n-ataiyaal siRumaikoN tanthoo piRarai n-avinRavarpaal
  ataiyaa maiyun-enj sutaiyaamai yunthan- tharuLukavee.
 • 78. thanjsamen Reen-inRa n-aayeen kuRaiyaith thavirunakkoor
  panjsamin Reeula kellaan-in siirarut paangkukaNtaay
  enjsan-in ReeRkunai yallaal thuNaipiRi thillaiithu
  vanjsaman Reen-in pathangkaaNka mukkaN maNissutaree.
 • 79. poRuththaalum n-aanseyum kuRRangkaL yaavum poRaathenain-ii
  oRuththaalum n-anRinik kaivitti teelen nutaiyavann-ii
  veRuththaalum veeRilai veeRRoor itaththai virumpiennai
  aRuththaalunj senRita maatteen enakkun aruLitamee.
 • 80. seelvarum eervizi mangkaipang kaaen siRumaikaNtaal
  meelvaru n-iivarath thaazththaalum unRan viyanarutpoR
  kaalvaru meeiLang kanRazath thaayppasuk kaaNinmatip
  paalvaru meemulaip paalvaru meepeRRa paavaikkumee.
 • 81. vanpatta kuutalil vaanpatta vaiyai varampittan-in
  ponpatta meeniyil puNpatta poothil puvin-ataiyaam
  thunpatta viiraran- thoovaatha vuurartham thuuyan-enjsam
  enpatta thooinRu keettaen n-enjsam itipattathee.
 • 82. n-iirsinthum kaNNum n-ilaisinthum n-enjsamum n-iiNataiyil
  siirsinthu vaazkkaiyum theensinthi vaatiya semmalarpool
  kuursinthu punthiyum koNtun-in Reenut kuRaisinthumvaa
  Roorsinthu poolaruL n-eersinthan eeththum utaiyavanee.
 • 83. kotikoNta eeRRin n-ataiyum sataiyum kuLirmukamum
  thutikoNta kaiyum potikoNta meeniyum thoolutaiyum
  pitikoNta paakamum peeraruL n-ookkamum peykazalum
  kutikoNta n-anmanam enmanam pooRkuRai koLvathinRee.
 • 84. vithikkum pathikkum pathin-athi aarmathi veeNippathi
  thithikkum pathikkum pathimeeR kathikkun- thikazpathivaan
  thuthikkum pathikkum pathioongku maapathi soRkatantha
  pathikkum pathisiR pathiyem pathin-am pasupathiyee.
 • 85. enaiyatain- thaazththiya thunpas sumaiyai iRakkenavee
  n-inaiyatain- theenati n-aayeeR karuLa n-inaithikaNtaay
  vinaiyatain- theemana viiRutain- theen-inRu veeRRavartham
  manaiyatain- theemanam vaatalun thoNtar marapallavee.
 • 86. vanampooy varuvathu pooleevan selvar manaiyitaththee
  thinampooy varumis siRiyeen siRumais seyalathupooys
  sinampooyk kotumpakaik kaamamum pooyn-in thiRan-ikazththaa
  inampooyk kotiya manampooy iruppathen Rennarasee.
 • 87. peRRaa Lanaiyan-in kuRReeval seythu pizaikkaRiyaas
  siRRaaL palarinum siRRaa Lenumen siRumaithavirth
  thuRRaaL kilaienin maRRaar thuNaienak kunkamalap
  poRRaaL arutpukazk kaRRaaynthu paatap purintharuLee.
 • 88. an-n-aaNai yaathun-anj seeRRayan maalmanai yaathiyartham
  ponnaaNaik kaaththa arutkata leepiRar punmanaipooy
  in-n-aaNai yaavakai ennaaNaik kaaththaruL eezaikkun-in
  thannaaNai aiyan-in thaaLaaNai veeRu saraNillaiyee.
 • 89. pavasaatha nampeRum paathakar meevumip paaritain-al
  sivasaatha naththarai eenpataith thaayath thiruvilikaL
  avasaatha nangkaLaik kaNtiva ruLLam azungkaenRoo
  kavasaa thanamenak kaimmaa nuriyaik kaLiththavanee.
 • 90. n-aanseytha puNNiya miyaathoo sivaaya n-amaenavee
  uunseytha n-aavaikkoN toothappeR Reenenai oppavaraar
  vaanseytha n-aanmukath thoonum thirun-etu maalumaRRaith
  theenseytha kaRpakath theevanum theevarunj seyyarithee.
 • 91. uRRaa yinumaRaik koorvari yooyenai uRRuppeRRa
  n-aRRaa yinumini yaaneen-in n-allaruL n-alkilennai
  viRRaa yinungkoLa veeNtukin Reenen viruppaRinthum
  saRRaa yinumirang kaathoon-in siththam thayaan-ithiyee.
 • 92. vaanmaa Rinumozi maaRaatha maaRan manangkaLikkak
  kaanmaaRi yaatiya kaRpaka meen-in karuNaiyenmeel
  thaanmaa Rinumvittu n-aanmaaRi teenpeRRa thaaykkumulaip
  paanmaaRi numpiLLai paanmaaRu mooathil pallitumee.
 • 93. anpari thaamanath theezaiyan yaanthuya raalmelinthee
  inpari thaamis siRun-atai vaazkkaiyil eengkukinReen
  enpari thaapa n-ilain-ii aRinthum irangkilaiyeel
  vanpari thaanthaN arutkata leeenna vaazvenakkee.
 • 94. maikaNta kaNtamum maankaNta vaamamum vaiththaruLil
  kaikaNta n-iiengkum kaNkaNta theyvam karuthilenRee
  meykaNta n-aanmaRRaip poykaNta theyvangkaL meevuvanoo
  n-eykaNta uuNvittu n-iirkaNta kuuzukken n-eetuvathee.
 • 95. veeNikku meeloru veeNi153 vaith thooymun virumpioru
  maaNikku veetham vakuththee kizionRu vaangkiththantha
  kaaNikkuth thaanaraik kaaNimat taayinum kaattukaNtaay
  paaNikkumoo154 tharum paaNi155 van- theeRRavar paanmaikaNtee.
 • 96. maRaikkoLith thaayn-etu maaRkoLith thaaythisai maamukangkoL
  iRaikkoLith thaaying kathiloor paziyilai enRanmanak
  kuRaikkoLith thaalum kuRaithiirth tharuLenak kuuvitumen
  muRaikkoLith thaalum araseen-in paalpazi muutitumee.
 • 97. munmazai veeNtum paruvap payirveyil muutikketta
  pinmazai peeynthenna peeRukaN taayanthap peRRiyaippool
  n-inmazai pooRkotai inRanRi muuppu n-erungkiyakkaal
  ponmazai peeynthenna kanmazai peeynthenna puuraNanee.
 • 98. n-iiLaa tharavukoN tenkuRai yaavum n-ikazththavumn-ii
  keeLaa thavanena vaaLaa irukkinRa keeNmaiennoo
  suuLaatha mukkaN maNiyee viteelunais suuznthaennai
  aaLaakak koLLinum miiLaa n-arakath thazuththinumee.
 • 99. vaLangkanRu maavanath thiinRathan thaayinRi vaatukinRa
  iLangkanRu poolsiRu vaazkkaiyil n-inaruL inRianthoo
  uLangkanRu n-aanseyva thennee karuNai uthavukaNtaay
  kaLangkanRu peerarut kaarenRu kuuRum kaLaththavanee.
 • 100. kaaRRukku meelvitta panjsaaki uLLam kaRangkassenRee
  sooRRukku meeRkathi inRena veeRRakan- thooRumuNpoor
  thuuRRukku meelperun- thuuRilai aangken thuyaramenum
  seeRRukku meelperunj seeRilai kaaNarut sevvaNNanee.
 • 101. anthoo thuyaril suzanRaatum eezai avalan-enjsam
  sinthootha n-iiril suziyoo iLaiyavar sengkaithotta
  panthoo siRuvartham pampara mookottum panjsukoloo
  vanthoo tuzalum thurumpooen solvathem maamaNiyee.
 • 102. ponvasa moopeNka Linvasa mookataR puuvasamoo
  minvasa mooenum meyvasa mooen vithivasamoo
  thanvasa moomalan- thanvasa mooen savalain-enjsam
  envasa mooillai n-invasam n-aanenai eenRukoLLee.
 • 103. n-aanatang kaathoru n-aatseyum kuRRa n-atakkaiellaam
  vaanatang kaathintha maNNatang kaathu mathikkumaNtam
  thaanatang kaathengkun- thaanatang kaathenath thaanaRinthum
  maanatang kaattu maNienai aaNtathu maaviyappee.
 • 104. paampaa yinumuNap paalkotup paarvaLarp paarmanaippaal
  veempaayi numvettal seyyaar vaLarththa verutsikkataath
  ` thaampaa yinum156 oru thaampaayi nungkotu thaampinselvaar
  theempaay malarkkuzaR kaampaaka ennaiyum seerththukkoLLee.
 • 105. n-eruppukku muttaiyum kuuzkkita uppaiyum n-eetisselvoor
  paruppukku n-eyyumoN paalukku vaazaip pazamungkoLLath
  theruppukku vaarotu seerkilen naamis siRun-ataiyaam
  iruppukku veeNtiya n-aansiva yookarpin eythilennee.
 • 106. emmatha maattu mariyooyen paavi itumpain-enjsai
  mummatha yaanaiyin kaalit titaRinum moyanaRkaN
  vimmatha maakkinum vettinum n-anRunnai vitta athan
  vemmatha n-iingkalen sammathang kaaNev vithaththinumee.
 • 107. kallaatha punthiyum anthoon-in thaaLil kaNappozuthum
  n-illaatha n-enjsamum pollaatha maayaiyum n-iiNmathamum
  kollaamal konRenaith thinnaamal thinkinRa koLkaiyaiing
  kellaam aRintha unakkeLi yeenin Risaippathennee.
 • 108. thevvazi ootum manaththeenuk kunRan thiruvuLanthaan
  ivvazi eeken Riruvazik kuLvitta thevvaziyoo
  avvazi yeevazi sevvazi paatan-in RaatukinRooy
  vevvazi n-iirppuNaik kennee seyaliv viyanilaththee.
 • 109. kaNNaar n-uthaRseng karumpeen-in ponnarut kaanmalarai
  eNNaatha paaviing keenpiRan- theenn-inai eeththukinRoor
  uNNaatha uuNum utukkaa utaiyum uNarssisaRRum
  n-aNNaatha n-enjsamum koNtula koormunnar n-aaNuRavee.
 • 110. ammaa vayiRRerik kaaRReen enan-in RazuthalaRas
  summaaas seeymukan- thaaypaarth thirukkath thuNivaLkoloo
  immaa n-ilaththamu theeRRaayi nunthan- thituvaLmukkaN
  emmaaning keezai azumukam paarththum irangkilaiyee.
 • 111. ooyaak karuNai mukilee n-uthaRkaN oruvan-inpaal
  thooyaak kotiyaven- n-enjsaththai n-aansutu sollaissolli
  vaayaal sutinun- therinthila theeini valvatavaith
  thiiyaal sutinumen anthoo siRithun- therivathanRee.
 • 112. maalaRi yaanmala roonaRi yaanmaka vaanaRiyaan
  kaalaRi yaanmaRRai vaanoor kanavinung kaNtaRiyaar
  seelaRi yaavizi mangkaipang kaan-in thiRaththaimaRai
  n-aalaRi yaaenil n-aanaRi veenenal n-aaNutaiththee.
 • 113. aaRitta veeNiyum aattitta paathamum ammaioru
  kuuRitta paakamum kooththitta konRaiyum koolamikka
  n-iiRitta meeniyum n-aankaaNum n-aaLen nilaiththalaimeel
  eeRitta kaikaLkaN taaNavap peeykaL iRangkitumee.
 • 114. alluNta kaNtath tharaseen-in siirththi amuthamuNtoor
  kolluNta theevarthang kooLuNta siirenum kuuzuNparoo
  solluNta157 vaayinar pulluNpa rooin suvaikkaNtenum
  kalluNta peerkarung kalluNpa rooik katalitaththee.
 • 115. kaaree enumaNi kaNtaththi naanpoR kazalaiyanRi
  yaaree thuNain-amak keezain-enj seeing kirunthukazu
  n-iiree eninun- tharaRkanjsu vaarotu n-iiyunjsenRu
  seereel iRukas sivaaya n-amaenas sinthaiseyyee.
 • 116. valaippatta maanena vaatpatta kaNNiyar maiyalennum
  pulaippatta peeykku vilaippatta n-aanmathi pooyppulampa
  vilaippatta immanam anthooiv veezaikken Rengkirunthu
  thalaippatta thooithaR kenseyku veenmukkat sangkaranee.
 • 117. kurunthaamen sooka manamaana piLLaik kurangkukkingkee
  varunthaa Navamennu maanitap peeyonRu maaththiramoo
  perunthaa mathamen Riraakkathap peeyum pitiththathenthaay
  thirunthaa athankuthip penoru vaaykoNtu sepparithee.
 • 118. peNmaNi paakap perumaNi yeearut peRRikoNta
  viNmaNi yaana vizimaNi yeeen viruppuRun-al
  kaNmaNi n-eerkata vuNmaNi yeeoru kaalmaNiyaith
  thiNmaNik kuutalil viRRoongku theyva sikaamaNiyee.
 • 119. alaiyezuth thuntheRum ainthezuth thaalunnaiarssikkinRoor
  kalaiyezuth thumpukaz kaalezuth thiRkuk kanivirakkam
  ilaiyezuth thumpiRap piitezuth thungkoNta engkaLpuzuth
  thalaiyezuth thunjsari yaamoo n-uthaRkaN thanimuthalee.
 • 120. aatsikaN taarkkuRRa thunpaththaith thaankoN taruLaLikkum
  maatsikaN taayenthai vaLLaR kuNamenpar maRRathaRkuk
  kaatsikaN teenilai aayinum unnarut kaNtaththiloor
  saatsikaN teenkaLi koNteen karuNaith thatangkatalee.
 • 121. kaNkoNta n-eRRiyum kaarkoNta kaNtamum kaRpaLikkum
  peNkoNta paakamum kaNteenmun maaRan pirampatiyaal
  puNkoNta meenip puRangkaNti leenap puRaththaikkaNtaal
  oNkoNta kallum urukumen Rooing koLiththanaiyee.
 • 122. veeykkup porumezil thooLutaith theevi viLangkumengkaL
  thaaykkuk kaninthoru kuuRaLith thooyn-in thayavumintha
  n-aaykkuk kitaikkum enaoru soothitam n-alkilavar
  vaaykkup pazaththotu sarkkarai vaangki vazangkuvanee.
 • 123. kaaNtaththin meevum ulakiirith theekam karumpaNaipool
  n-iiNtaththi lenna n-ilaiyala veeithu n-iRRalpasum
  paaNtaththil n-iirn-iRRal anRoo n-amain-am pasupathithaan
  aaNtaththil enna kuRaiyoon-am meeRkuRai aayiramee.
 • 124. veeNikkaN n-iirvaiththa theevee mathurai viyantheruvil
  maaNikkam viRRasem maaNikka meeenai vaazviththathoor
  aaNippon neetheL Lamutheen-in seyya atimalarkkuk
  kaaNikkai yaakkikkoN taaLvaay enathu karuththinaiyee.
 • 125. maakalai vaaNar piRanpaal emakkum manaikkumkatta
  n-iikalai thaaoru meekalai thaauNa n-enmalaithaa
  pookalai yaaenap pinthotar vaaravar poolmananii
  eekalai iikalar eekampa vaaNa ritanjselkavee.
 • 126. uurtharu vaarn-alla uuNtharu vaarutai yuntharuvaar
  paartharu vaaruzaR keertharu vaarpon paNantharuvaar
  soortharu vaaruL LaRivuke taamal sukippathaRking
  kaartharu vaarammai yaartharu paakanai yanRin-enjsee.
 • 127. paNseytha sonmangkai paakaaveN paaRkatal paLLikoNtoon
  thiNseytha sakkarang koLvaan arussanai seythittan-aaL
  viNseytha n-innarut seevati meeRpata veeNtiyavan
  kaNseytha n-aRRavam yaathoo karuththil kaNipparithee.
 • 128. maappittu n-eernthuNtu vanthiyai vaazviththa vaLLalunveN
  kaappittu meeRpala paappitta meeniyaik kaNtuthozak
  kuuppittu n-aaniRka vanthilai n-aathanaik kuutaillaaL
  puuppitta kaalaththil kuuppitta poothinum poovathuNtee.
 • 129. enmeeR pizaiyilai yaanensey keenen itaththirunthen
  sonmeeR koLaathenai inmeel thurumpenas suRRun-enjsath
  thinmeeR pizaiyathu punmeeR paniyenas seythozikka
  n-inmeeR paramvitai thanmeeRkoN tanparmun n-iRpavanee.
 • 130. maivitti taamaNi kaNtaan-in thannai vazuththumennai
  n-eyvitti taauNti poolinpi laanmeyn- n-eRiyaRiyaan
  poyvitti taanvem pulaivitti taanmayal pookamelaam
  kaivitti taanenak kaivitti teelvanthu kaaththaruLee.
 • 131. n-allamu thamsivai thaantharak koNtun-in n-aRsevikkus
  sollamu thanthantha engkaL piraanvaLanj suuzmayilai
  illamu thanthikaz peNNaaka enpai ezuppiyan-aaL
  sillamu thampeRRa theevarai vaananj siriththathanRee.
 • 132. soRRuNaiveethiyan ennumpathikas suruthiyain-in
  poRRuNai vaarkazaR keeRRiyap ponnatip poothinaiyee
  n-aRRuNai yaakkarai eeRiya puNNiya n-aavarasaik
  kaRRuNai yaathinthak kaRRuNai yaamen katain-enjsamee.
 • 133. sataiyava n-iimun thatuththaaNta n-ampikkus saRReninum
  kataiyava neenseyung kaimmaa RaRinthilan kaalvarunthi
  n-ataiyuRa n-innaip paravaithan paangkar n-ataththianpar
  itaivarum unRan irakkaththaith thaanveLi yittathaRkee.
 • 134. thiruvaatha vuurem perumaan poruttanRu thennanmunnee
  veruvaatha vaithikap paaypari meeRkoNtu meevin-inRa
  oruvaatha koolath thoruvaaak koolaththai uLkuLirnthee
  karuvaatha n-iingkitak kaattukaN taayen kanavinilee.
 • 135. siirtharu n-aavuk karaiyaraip poolis siRiyanumoor
  kaartharu maayais samaNaan manakkarung kalliRkattip
  paartharu paavak katalitai viizththitap pattuzanRee
  eertharum ainthezuth thoothukin Reenkarai eeRRarasee.
 • 136. thuukkamum soompalum thukkamum vaazkkaiyaith thottuvarum
  eekkamum n-ooyum itaiyuuRum maRRai itarumvitta
  n-iikkamum n-inmala n-enjsamum saantha n-iRaivum aruL
  aakkamum n-inpathath thanpum tharuka arutsivamee.
 • 137. poyvantha vaayum pulaivantha seykaiyum punmaiyellaam
  kaivantha n-enjsamum kaNteen inin-aR kanivutanyaan
  meyvantha vaayum vithivantha seykaiyum viiRanpinaal
  thaivantha n-enjsamum kaaNpathen Roosenj sataikkaniyee.
 • 138. kangkaikoN taaymalar veeNiyi leearut kaNNimalai
  mangkaikoN taayitap paakaththi leeaiya maRRumoru
  n-angkaikoN taalengku koNtaruL vaayenRu n-aNNumanpar
  sangkaikoN taalathaR kensollu vaaymukkat sangkaranee.
 • 139. vaatkoNta kaNNiyar maayaa vikaara valaipizaiththun
  thaatkoNta n-iizalil saarnthitu maaRen RanakkaruLvaay
  kiitkoNta koovaNap peeraza kaaenaik keethamaRa
  aatkoNta n-iiinRu vaaLaa iruppa thazakallavee.
 • 140. viittuth thalaivan-in thaaLvaNang kaartham virithalaisum
  maattuth thalaipatti maattuth thalaipun varaakaththalai
  aattuth thalaiveRi n-aayththalai paampin atunthalaikaR
  puuttuth thalaivem pulaiththalai n-aaRRap puzuththalaiyee.
 • 141. theN­r mutiyanaik kaaNaarthang kaNiruL seerkuruttuk
  kaN­r sorinthakaN kaasakkaN punmulaik kaNn-akakkaN
  puN­r ozukung kotungkaN poRaamaikkaN punkaNvankaN
  maN­rmai yuRRakaN maamaNi n-iiththakaN maalaikkaNNee.
 • 142. kaNNutha laanpukaz keeLaar sevipoyk kathaioliyum
  aNNuRa maatharu maintharung kuuti azumoliyum
  thuNNenun- thiissol oliyumav vanthakan thuutharkaNmoth
  thuNNuRa vaaven Rurappoli yumpukum uunseviyee.
 • 143. maNikoNta kaNtanai vaazththaartham vaayththeru maNNuNtavaay
  piNikoNta vaayvitap pissuNta vaayvarum peessaRRavaay
  thuNikoNta vaayanaR suutuNta vaaymalanj soornthizivaay
  kuNikoNta uppilik kuuzuNta vaayenak kuuRupavee.
 • 144. sakamilai yeeen Rutaiyaanai eNNalar thangkaLn-enjsam
  sukamilai yeeuNas sooRilai yeekattath thuusilaiyee
  akamilai yeeporu Laavilai yeevaLLa laarilaiyee
  ikamilai yeeonRum ingkilai yeeen Rirangkun-enjsee.
 • 145. pongkarum peermulai mangkaik kitanthantha puththamuthee
  sengkarum peen-aRun- theenee mathuras sezungkaniyee
  thingkaLung kangkaiyunj seernthoLir veeNis sivakkozunthee
  engkaLai aatkoNtum ennee thuyaril iruththuvathee.
 • 146. villaippon naakkarang koNtooyvanthoNtar virumpuRasseng
  kallaippon naakkik kotuththooyn-in paathang karuththilvaiyaar
  pullaippon naakkoLum pullarkaL paaRsenRu ponnaLikka
  vallaippon naarpuya enpaar iqthensol vaaNarkaLee.
 • 147. kuuththutai yaayen nutaiyaaymuth theevarum kuuRukinRa
  eeththutai yaayanpar eeththutai yaayenRan eNmaimozis
  saaththutai yaayn-in thanakkee paramenaith thaangkuthaRkoor
  veeththutai yaarmaR RilaiaruL iithenRan viNNappamee.
 • 148. veppilai yeeenum thaNviLak keemukkaN viththakan-in
  oppilai yeeenum siirpuka laarpuRkai uNNuthaRkoor
  uppilai yeeporu LonRilai yeeen Ruzalpavarmeel
  thappilai yeeavar punthalai eettil thavamilaiyee.
 • 149. enaippeRRa thaayinum anputai yaayenak kinpan-alkum
  unaippeRRa uLLath thavarmalars seevatik koongkumanpu
  thanaippeRRa n-anmanam thaampeRRa meelavar saarpaippeRRaal
  vinaippeRRa vaazvin manaippeRRam poola mevivathinRee.
 • 150. n-iRaimathi yaaLar pukazvooy sataiyutai n-iiNmutimeel
  kuRaimathi thaanonRu koNtanai yeeak kuRippenavee
  poRaimathi yeenRan kuRaimathi thannaiyum ponnatikkiiz
  uRaimathi yaakkoN taruLvaay ulakam uvappuRavee.
 • 151. thutivaiththa sengkai araseen-al luuriln-in thuumalarppon
  ativaiththa poothengkaL appartham senni yathukuLirnthep
  pativaiththa thooinpa miyaaneNun- thooRumip paavikkumaal
  kutivaiththa punthalai onRoo manamum kuLirkinRathee.
 • 152. orumuti meelpiRai vaiththooy ariayan oNmaRaitham
  perumuti meeluRa veeNta varaathunaip piththanenRa
  marumuti yuuran mutimeel maRuppavum vanthathavar
  thirumuti meelenna aasaikaN taayn-in thiruvatikkee.
 • 153. veelkoNta kaiyumun- n-u‘lkoNta maarpamum menmalarppoR
  kaalkoNta oNkazaR kaatsiyum panniru kaNNumvitai
  meelkoNta senjsutar meeniyum saNmuka viiRungkaNtu
  maalkoNta n-enjsam makizvathen- n-aaLenkaN maamaNiyee.
 • 154. viNpuuththa kangkaiyum minpuuththa veeNiyum menmukamum
  kaNpuuththa n-eRRiyum peNpuuththa paakamum kaarmitaRum
  thaNpuuththa paathamum ponpuuththa meeniyum saarnthukaNtee
  maNpuuththa vaazkkaiyai viNpuuththa puuvin mathippathenRee.
 • 155. thaNmathi yooathan thaNNamu thooenas saarnthiru­th
  thuNmathi yoorkkin puthavun-in peeraruL uRRitavee
  eNmathi yootissai eythaa thalaiyumen eezaimathi
  peNmathi yooanRip peeymathi yooenna peesuvathee.
 • 156. pittukkum vanthumun maNsuman- thaayenpar piththanenRa
  thittukkum siiraruL seythaLith thaayenpar thiiviRakuk
  kattukkum ponmuti kaattin-in Raayenpar kaNtitaen
  mattukkum vanjsakath theyvamen koomukkaN maaNikkamee.
 • 157. maiyitta kaNNiyar poyyitta vaazvin mathimayangkik
  kaiyitta n-aanumun meyyitta siiraruL kaaNkuvanoo
  paiyitta paampaNi yaiyitta meeniyum paththaruLLa
  moyyitta kaalunjsev vaiyitta veelungkoL munnavanee.
 • 158. thavamee puriyum paruvami leenpoys sakan-ataikkaN
  avamee puriyum aRivili yeenuk karuLumuNtoo
  uvameeya mennappa taathengku maaki oLiroLiyaam
  sivameemuk kaNNutaith theeveen-in siththan- therinthilanee.
 • 159. mattuNta konRais sataiyara seeanRu vanthiyitta
  pittuNta pissaip perunthakai yeekotum peNmayalaal
  kattuNta n-aansukap pattuNtu vaazvanik kanmanamaam
  thittuNta peeyththalai vettuNta n-aaLilen thiimaiyaRRee.
 • 160. aattukkuk kaaletuth thaayn-inaip paatalar aangkiyaRRum
  paattukkup peerenkol paNNenkol n-iittiyap paattezuthum
  eettukku maiyenkol seeRRil uRangka iRangkungkataa
  maattukku viitenkol panjsaNai enkol mathiththitinee.
 • 161. oppaRRa mukkat sutareen-in siirththi uRaathaveRum
  thuppaRRa paattil suvaiyuLa thooathais suuznthukaRRus
  seppaRRa vaaykkuth thiruvuLa thoosiRi theenumuNteel
  uppaRRa punkaRi uNtoorthan- n-aavuk kuvappuLathee.
 • 162. seelvarung kaNNi itaththooyn-in siirththiyais seerththiyantha
  n-aalvarum seythamiz keettup puRaththil n-atakkassaRRee
  kaalvarum aayinum inpuru vaakik kanimanamap
  paalvaru mooathan paaRpeN kaLaivittup paarkkinumee.
 • 163. kaarmuka maakappoR kalvaLaith thooyik kataiyavaneen
  soormuka maakan-in siirmukam paarththuth thuvaLukinReen
  poormuka maakan-in Rooraiyum kaaththan-in ponnaruLip
  paarmuka maakaen oormukam paarkkap parinthilathee.
 • 164. vaanvaLarth thaayintha maNvaLarth thaayengkum mannuyirkaL
  thaanvaLarth thaayn-in thakaiaRi yaaen Ranaiarasee
  eenvaLarth thaaykotum paampaiyel laanthaL LilaivaLarththaay
  maanvaLarth thaaykarath thaarn-inaip poola vaLarppavaree.
 • 165. aRkaNtam oongkum araseen-in Ranati yaarmathuras
  soRkaNta poothumen puRkaNta n-enjsam thuNinthun-illaa
  thiRkaNta meyththavar poolootu kinRa theRinthathuthiing
  kaRkaN teninumak kaRkaNta kaakkain-iR kaathenparee.
 • 166. sollukin Roorkkamu thampool suvaitharum tholpukazooy
  vellukin RoorinRis summaa alaiyumen veetan-enjsam
  pullukin Roorthamaik kaNtaalen naangkol pukalveRumvaay
  mellukin Roorkkoru n-ellaval vaaykkil vituvaranRee.
 • 167. siiritu vaarporut selvarkka laamalith thiinarkatking
  kaaritu vaarpissai aayinum pissan asatanenRee
  peeritu vaarvampup peessitu vaarinthap peRRikaNtum
  pooritu vaarn-inaip pooRRaaren neemukkat puNNiyanee.
 • 168. seelukku n-eervizi mangkaipang kaaen siRumathithaan
  meelukku n-enjsaiyut kaappathu pooln-inRu vevvitaya
  maalukku vaangki vazangkavun- thaansam mathiththathukaaN
  paalukkung kaavalvem puunaikkun- thoozanen paarithuvee.
 • 169. iNaiyeethum inRiya theevee kanalinan inthenumuk
  kaNaiyee koLumseng karumpee piRavik katalkataththum
  puNaiyee thiruvarut puuraNa meemeyp pulamaLikkum
  thuNaiyeeen thunpan- thutaiththaaNtu koLLath thuNintharuLee.
 • 170. n-ilaikaatti aaNtan-in thaatkanpi laathanpil n-iiNtavanpool
  pulaikaat tiyamanath theenkoNta veetam punaiitaimeel
  kalaikaattik kattu mayirththalai kaattippun kanthaisuRRi
  mulaikaatti aaNmakan peNveetam kaattu muRaimaiyanRee.
 • 171. vitan-aakap puuNaNi meelooyen n-enjsam virithalvitten
  utanaaka meyanpu LuuRRaaka n-innaru LuRRituthaR
  kitanaaka meyn-n-eRik kiitaakas seykuva thingkunakkee
  katanaaka n-iRpathu kaNteenpin thunponRung kaNtilanee.
 • 172. n-ayappatum oorn-in aruLenak kinRenil n-aaymanamen
  vayappatu moothuyar maNpatu moon-alla vaazvaiennaal
  seyappatu mookuNam siirppatu moopavam seerassaRRum
  payappatu moomalam paazpatu mooem pasupathiyee.
 • 173. soopangkaN taarkkaruL seyvooy mathikkanRis suuznthituven-
  thiipangkaN taalum iruLpoomiv veezai thiyangkumpari
  thaapangkaN taayaruL seyyaathen kuRRan- thanaikkuRiththuk
  koopangkaN taalun-an Raiyaaen thunpak kothippaRumee.
 • 174. ellaa mutaiya iRaiyava neen-inai eeththukinRa
  n-allaar thamakkoru n-aaLeenum puusai n-ayanthiyaRRis
  sollaal avarpukaz sollaathiv vaNNam thuyarvathaRken
  kallaamai onRumaR Rillaamai onRiru kaaraNamee.
 • 175. piRaiyaaRu koNtasev veeNip piraanpathap peeRataivaan
  maRaiyaaRu kaattun-in thaNNaru LeeyanRi maayaiennum
  n-iRaiyaaRu suuzun- thurumpaays suzalumen n-enjsinuLLa
  kuRaiyaaRu thaRkitam veeRillai kaaNik kuvalaiyaththee.
 • 176. maalaRi yaathavan anReeath theyva varathanun-in
  kaalaRi yaathavan enRaalak kaalaiek kaalaiemaip
  poolaRi yaathavar kaaNpaarmuR kaNtameyp puNNiyartham
  paalaRi yaathavan n-aanithu keettuNar paalananRee.
 • 177. onReeen aaruyirk kooruRa veeenak kooramuthee
  n-anReemuk kaNNutai n-aayaka meemikka n-allakuNak
  kunRee n-iRaiarut koovee enathu kulatheyvamee
  manRee oLirmuzu maaNikka meeenai vaazvikkavee.
 • 178. thaazveethum inRiya koovee enakkuth thaniththaperu
  vaazvee n-uthaRkaN maNiyeeen uLLa maNiviLakkee
  eezveelai enninum poothaa itumpai itungkutumpap
  paazvee thanaippata maatteen enakkun pathamaruLee.
 • 179. vaNtukoN taarn-aRung konRaiyi naanRan malaratikkuth
  thoNtukoN taarthanj sukaththukkum vaazkkais suzaliRRaLLum
  peNtukoN taartham thuyarukkum oppinRu peesilenRee
  kaNtukoN taayini n-enjseen-in uLLak karuththethuvee.
 • 180. malangkavizn- thaarmanam vaankavizn- thaalumav vaanpuRamaam
  salangkavizn- thaalum saliyaathen punmanan- thaankatalil
  kalangkavizn- thaarmanam poolee salippathu kaaNkutumpa
  vilangkavizn- thaalanRi n-illaathen seyval vitaiyavanee.
 • 181. maikotuth thaarn-etung kaNmalai maanukku vaaynthorupaal
  meykotuth thaaythavar vittavem maanukku meevuRaoor
  kaikotuth thaaymayal kaNNiyil viiznthut kalangkuRumen
  koykotuth thaazmana maanukkuk kaalaik kotuththaruLee.
 • 182. utampaar uRumayirk kaalpuzai thooRanal uuttiveyya
  vitampaas siyairup puusikaL paayssinum meththennumith
  thatampaar siRun-ataith thunpanjsey veethanaith thaangkarithen
  katampaan-aR panniru kaNNaa inienaik kaaththaruLee.
 • 183. maNNaalum maNNuRRa vaazkkaiyi naalumav vaazkkaikkuRRa
  peNNaalum n-onthuvan- thaarai elaamarut peeRenumuk
  kaNNaalum paarththainthu kaiyaalum iiyum kaNapathin-in
  paNNaalum maamaRai meeRRaaLai ennut pathiththaruLee.
 • 184. vaanaaLa maalayan vaazvaaLa anRiim maNmuzuthum
  thaanaaLa n-inpatham thaazpavar thaazkaoN sangkaiyangkai
  maanaaLa meyyitan- thanthooythun paRRa manamathonRee
  n-aanaaLa eNNin-in thaaLeeththu kinRanan n-alkukavee.
 • 185. iitaRi yaathamuk kaNNaan-in anpar iyalpinaiin-
  n-aataRi yaathun aruLanRi uuNsuvai n-aavaiyanRi
  meetaRi yaathun-aR paattaikkaR RooranRi meeRsumantha
  eetaRi yaathavai yeenaRi yaaen RikazvaranRee.
 • 186. suutuNta puunjaikkus sooRuNta vaaypin thutippathanRi
  uutuNta paalitta uuNkaNta theenum uNaththuNiyaa
  thiituNta enmanam anthoo thuyaril itiyuNtumiv
  viituNta vaazkkaiyil viizuNta thaalem vitaiyavanee.
 • 187. karangkaatti maiyitta kaNkaatti enperung kanman-enjsak
  kurangkaattis seeymaiyil n-iRkinRa maatharaik koNtukallaar
  urangkaattik koolon Rutaniittik kaatti urappioru
  marangkaat tiyakurang kaattukin Rooren maNikaNtanee.
 • 188. kaLangkani poolmaNi kaNtaan-in poRkazal kaaNaRkensiR
  RuLangkani yaathun-in siirkeet kinuman puRaurukaa
  vaLangkani kaamanj siRavaamal siRRil vakuththuzalum
  iLangkani pooln-inRa thenseyku veenem iRaiyavanee.
 • 189. maamaththi naalsuzal veNthayir poonRu matanthaiyartham
  kaamaththi naalsuzal enRann-enj soounRan kaalaianpaam
  thaamaththi naalthaLai yittan-enj sooith thakaiiraNtin
  n-aamaththinaal piththan enpooy n-inakkethu n-allan-enjsee.
 • 190. eeRRilit taarkoti koNtooy viLakkinai eeRRaperung
  kaaRRilit taalum italaamn-el maavaik kaliththitun-iir
  aaRRilit taalum peRalaamut kaalai atungkutumpas
  seeRRilit taalpin parithaam evarkkum thiruppuvathee.
 • 191. theeroongku kaazikkaN meynjnjaanappaaluNta semmaNiyais
  siiroongku muththus sivikaiyin meelvaiththa theevaunRan
  peeroongkum ainthezuth thanRoo pataippaip piramanukkum
  eeroongku kaappaith thirun-etu maalukkum iinthathuvee.
 • 192. veethanai yaamathu suuthanai yaaenRu veethanaiyaal
  poothanai yaan-in Runaikkuuvu meezaiyaip poothanaikeeL
  vaathanai yaathingku vaathanai yaavenRun vaaymalaras
  soothanai yaayinunj soothanai yaasiR sukapporuLee.
 • 193. inpaRRa issiRu vaazkkaiyi leeveyi leeRavempum
  enpaRRa punpuzup poolthaLar eezai eninumivan
  anpaRRa paavien Ranthoo enaivitil aiyavaiyath
  thenpaRRa thaakamaR RillaikaN taayenai eenRukoLLee.
 • 194. kaLangkoNta oormaNik kaatsiyum mussutark kaNaruLum
  vaLangkoNta theyvath thirumuka maatsiyum vaaynthapari
  maLangkoNta konRais sataiyumpoR seevati maaNpumonRa
  uLangkoNta puNNiyar anRooen thannai utaiyavaree.
 • 195. kaavikku n-eermaNi kaNtaavaN taarkuzal kaRparuLum
  theevikku vaamang kotuththooyn-in maamalars seevatippaal
  seevikkum seevakanj seyvoorai aayinunj seevikkaip
  paavikku vaaykkilen aavikku n-iiNta payanathuvee.
 • 196. kongkitta konRais sataiyumn-in noorpasung koomaLappeN
  pangkitta veNthiru n-iiRRoLi meeniyum paarththitilpin
  ingkitta maayaiyai engkitta vaaen Risaippinumpooys
  sangkitta oosaiyil pongkitta vaaykotu thaaNtitumee.
 • 197. vemperu maanukkuk kaikotuth thaaNta mikungkaruNai
  emperu maanukku viNNappam theevar iLampitiyaar
  thamperu maanukkum saarmalai maanukkum saaRRumaingkais
  semperu maanukkum enthaaykkum n-aanpaNi seyyasseyyee.
 • 198. saaRRava neekan-an naavuLLa thaayinum saaRRarithaam
  viiRRava neeveLLi veRpava neearuL meeviyaveN
  n-iiRRava neen-in naruLthara veeNtum n-etumutiveL
  eeRRava neepali eeRRavanee anpark keeRRavanee.
 • 199. pathiyee saraNam paramee saraNam paramparamaam
  thithiyee saraNam sivamee saraNam sivamuNarnthoor
  kathiyee saraNamen kaNNee saraNammuk katkaruNaa
  n-ithiyee saraNam saraNamen paalmeyn- n-ilaiyaruLee.
 • 200. ennuRa veeen kuruveeen uLLath thezuminpamee
  ennuyi reeenRan anpee n-ilaipeRRa enselvamee
  ennaRi veeenRan vaazveeen vaazvuk kitumuthalee
  ennara seeen kulatheyva meeenai eenRukoLLee.
 • 201. kaanpool iruNtaiv vanjsaka vaazkkaiyil kannenjsamee
  maanpool kuthiththukkoN tooteel amutha mathiviLangkum
  vaanpool kuLirntha sivaanantha vaazkkaiyin vaazvuRassen-
  theenpool inikkum sivaaya n-amaenas sinthaiseyyee.
 • 202. veethanen koothaRa veeNtumen kooena viNNappanjsey
  paathanen kookataR paLLikoN taanthozum paNpanenkoo
  n-aathanen koopara n-aathanen kooengkaL n-ampikkun-al
  thuuthanen kooavan thoozanen koon-inaith thuuymaNiyee.
 • 203. iyangkaa manamum kayangkaa n-ilaiyum ikaparaththee
  mayangkaa aRivum thiyangkaa n-eRiyum makizntharuLvaay
  vayangkaa n-ilaththin muyangkaa uyarthavar vaazththukinRa
  puyangkaa thuthiththaR kuyangkaa thavarut pukunthavanee.
 • 204. sivasangka raasiva yookaa sivakathis siiraLikkum
  sivasampu veesiva lookaa sivaan-anthas selvan-alkum
  sivasuntha raasiva pookaa sivaakamas sen-n-eRisol
  sivapungka vaasiva njaanikaL vaazththum sivakuruvee.
 • 205. mathithaththu vaantha arutsiva meesin mayasivamee
  thuthisith thelaamvalla meyssiva meesiR sukasivamee
  kathin-iththa suththas sivamee viLangkumuk katsivamee
  pathisassi thaan-antha siRsiva meeem parasivamee.
 • 206. katumpula veetarkaL ooraivar inthiyak kaLvaraivar
  kotungkara Naththuttar n-aalvarkaL vanmalak kooLaraivar
  atumpatai kootikoN tuRRaarmaR Reezaiyan yaanoruvan
  itumpatai yaathumi leenvelva thengngan iRaiyavanee.
 • 207. itaikkoti vaamath thiRaivaameynj njaanikat kinpan-alkum
  vitaikkoti eenthum valaththaayn-in n-aamam viyanthuraiyaar
  kataikkoti poolak kathaRukin Raarpoyk kathaiyavarthaam
  putaikkoti yaalanRip pullaal eyilaip punaipavaree.
 • 208. urumaththi leepatta punpuzup pooliv ulakan-ataik
  karumaththi leepatta enmanan- thaann-in kazalataiyum
  tharumaththi leepatta thinReeen ReNNun- thanaiyumanthoo
  marumaththi leepatta vaaLiyaip poonRu varuththuvathee.
 • 209. enniRai vaaimai yooriRai vaamaRai yinmutipin
  munniRai vaamalai minniRai vaamalar muNtakaththoon
  thanniRai vaathithith thaaniRai vaameyth thapoothanaruL
  manniRai vaaingku vaaen Renakkun-al vaazvaruLee.
 • 210. pooRRien aavith thuNaiyeeen anpil pukunjsivamee
  pooRRien vaazvin payaneeen inpap puthun-aRavee
  pooRRien kaNNuN maNiyeeen uLLam punaiaNiyee
  pooRRien oorperun- theevee karuNai purintharuLee.
 • 211. kanjsaththi leermuka manjsaththi leern-ataik kanniyarkaN
  n-anjsaththi leeavar vanjsaththi leepattu n-aaNuRumpun
  n-enjsaththi leeathan thanjsaththi leemuk kaNiththaenpool
  panjsaththi leepira panjsaththi leeuzap paarevaree.
 • 212. n-aanmukath thoonum thirun-etu maalumeynj njaanamennum
  vaanmukak kaNkoNtu kaaNaamal thamuru maaRiyumn-in
  theenmukak konRai mutiyumsen- thaamarais seevatiyum
  uunmukak kaNkoNtu theetin-in RaarsaR RuNarvilaree.
 • 213. iruvark kaRiyap pataathezun- thoongkin-in ReeththukinRoor
  karuvarkka n-iikkum karuNaiveR peeen kavalaiyaiing
  koruvarkku n-aansola maatteen avaren nutaiyavaroo
  veruvaRka enRenai aaNtaruL iithenRan viNNappamee.
 • 214. oNNuthal eezai matavaartham vaazkkaiyin uRRitinum
  paNNutha leermaRai aayiranj suuzun-in paathaththaiyaan
  eNNutha leethozi laakassey viththennai eenRukoLvaay
  kaNNutha leekaru Naikkata leeen karuththithuvee.
 • 215. thaLaikkinRa maayak kutumpap perunthuyar thaangkianthoo
  iLaikkinRa eezaik kirangkukaN taaysiRi theeiRaku
  muLaikkinRa poothaRup paarpooln-in naama mozinthitungkaal
  vaLaikkinRa maayaikking kaaRReenmuk kaNNutai maamaNiyee.
 • 216. manjsatai vaana n-iRaththoon ayanmuthal vaanavarkkaa
  n-anjsatai yaaLa mitumitaR Rooykangkai n-aNNukinRa
  senjsatai yaayn-in thiruppeya raakas siRanthaezuth
  thanjsatai yaarkaNkaL panjsatai yaamun naRivilaree.
 • 217. ilangkaa puraththan iraakkathar mannan iraavaNanmun
  malangkaan-in veLLi malaikkii zirunthu varunthan-insiir
  kalangkaamal paatitak keettee irangkik karuNaiseytha
  n-alangkaaNin thanmaiin RennaLa viyaaNtaiyin n-aNNiyathee.
 • 218. utaiyenRum puuNenRum uuNenRum n-aati uzanRitumin-
  n-ataiyenRum sanjsalanj sanjsalang kaaNithi naansiRiyeen
  putaiyenRu veyya luRumpuzup poonRu puzungkukinReen
  vitaiyenRu maalaRang koNtooyen thunpam vilakkukavee.
 • 219. aruLara seearut kunReeman Raatum aruLiRaiyee
  aruLamu theearut peeRee n-iRaintha arutkatalee
  aruLaNi yeearut kaNNeeviN Noongkum aruLoLiyee
  aruLaRa meearut paNpeemuk kaNkoL arutsivamee.
 • 220. n-ilaiyaRi yaatha kutumpath thuyarennum n-iiththaththilee
  thalaiyaRi yaathu vizuntheenai aaNtaruL thaanaLippaay
  alaiyaRi yaatha kataleemuk kaNkoNta aaramuthee
  vilaiyaRi yaatha maNiyee viteelithen viNNappamee.
 • 221. meyyakath theekaNap poothum vitaathu virumpukinRoor
  kaiyakath theen-in RoLirkani yeen-uthaR katkarumpee
  vaiyakath theen-inai allaamal n-aRRuNai maRRilaiip
  poyyakath theenseyum thiingkaa yiramum poRuththaruLee.
 • 222. mulaikkalang kaara mitumata vaarmayal muutiavar
  thalaikkalang kaara malarsuutu vaarn-in Ranaivazuththaar
  ilaikkalang kaarav viyamanvan- thaalen isaipparveLLi
  malaikkalang kaara maNiyeemuk kaNkoNta maamarunthee.
 • 223. purikinRa viittakam poonthati pattup puRangkataiyil
  thirikinRa n-aaykkum sirippaamen paavis siRupizaippais
  sorikinRa puNNil kanalital pooleNun- thooRun-enjsam
  erikinRa thenseyku veenpiRai vaarsatai ennamuthee.
 • 224. manakkeetha maaRRu marunthee pothuoLir maaNikkamee
  kanakkee thuRaen karuththaRi yaamal kazaRukinRa
  thanakkeeLar paaRsen Ratiyeen ithayam thaLarvathellaam
  n-inakkee therintha thenakkee aruLa n-inaintharuLee.
 • 225. mookang kalantha manaththeen thuyarangkaL muRRumaRRuth
  theekang kalantha pavanthiirkkum n-inpatham sinthikkumn-aaL
  pookang kalantha thirun-aaL malaiyaR puthappasuntheen
  paakang kalanthasem paalee n-uthaRkat paranjsutaree.
 • 226. koolonRu kaNta iRaimakan vaazvinum kootipangku
  meelonRu kaNtanam n-enjseeen sollai virumpiniyanj
  seelonRu kaNta maNiyaan varaippasun- theenkalantha
  paalonRu kaNtakaN koNtuyar vaazvu paliththathuvee.
 • 227. pulaiyaLa vooenum n-enjsaka neenthuyarp pookamettu
  malaiyaLa voointha maNNaLa voovantha vaanaLavoo
  alaiyaLa voovanRu manRuNin Roongkum arumarunthee
  ilaiyaLa vooenun- theevee aRinthum irangkilaiyee.
 • 228. kallenRu vallenRu minnaar puLakak kanathanaththais
  sollenRu sollumun solluman- thoon-in thuNaiyatikkaN
  n-illenRu palla n-ikazththinum enmanam n-iRpathanRee
  allenRu velkaLang koNtooyen seyva thaRinthilanee.
 • 229. kaLLaa tiyakonRais senjsatai yooyn-aR kanakamanRin
  uLLaa tiyamalars seevati yooyiv vulakiyaRkaN
  eLLaa tiyasek kitaippatal poolthun pitaiiLaiththuth
  thaLLaa tiyan-atai koNteeRku n-annatai thantharuLee.
 • 230. marukkaa malarkkuzal minnaar mayalsaNta maaruthaththaal
  irukkaa thuzalumen eezain-enj seeiv vitumpaiyilee
  serukkaa thurukis sivaaya n-amaenath theernthanpinaal
  orukkaal uraikkil perukkaakum n-allinpam oongkitumee.
 • 231. mathikkaNNi veeNip perunthakai yeen-in malaratikkuth
  thuthikkaNNi suuttumeyth thoNtaril seernthun-in thuuyaoRRip
  pathikkaNNi n-innaip paNintheeththi uLLam paravasamaak
  kathikkaNNi vaazum patiaru Laayen karuththithuvee.
 • 232. iraiyeeRRu thunpak kutumpa vikaara irutkatalil
  puraiyeeRRu n-enjsam pularnthun-in Reenaip porutpatuththik
  karaiyeeRRa veeNtumen kaNNee pavaththaik katimarunthee
  thiraiyeeRRu senjsataith theevee amarar sikaamaNiyee.

  • 145. oorpiLLaippeer - mathalai - sarakkonRai. sa. muu. ka.
  • 146. mayangkukinReen, mayangkinReen ena vikaaramaayiRRu. tho. vee.
  • 147. koNtiteel ena munnilai ethirmaRai eevanmuRRaakak koLka. tho. vee.
  • 148. sel - meekam. tho. vee.
  • 149. urum - iti. tho. vee.
  • 150. maazai - pon. tho. vee.
  • 151. ponkinRu puuththa satai - konRai puuththa satai. tho. vee.
  • 152. kal - malai. tho. vee.
  • 153. veeNi - n-athi. tho. vee.
  • 154. paaNikkumoo - thaamathikkumoo. sa. mu. ka.
  • 155. paaNi - kai, n-iir. sa. mu. ka.
  • 156. kataa, thaam, paayinum - paaynthaalum ; thaampu - kayiRu. sa. mu. ka.
  • 157. sol - n-el, tho. vee.
  • 158. kanal - akkini. inan - suuriyan. inthu - santhiran. sa. mu. ka.

திருவருண் முறையீடு // திருவருண் முறையீடு