திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவண்ணப் பதிகம்
tiruvaṇṇap patikam
விண்ணப்பப் பதிகம்
viṇṇappap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

079. போற்றித் திருப்பதிகம்
pōṟṟit tiruppatikam