திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கலி முறையீடு
kali muṟaiyīṭu
நெஞ்சொடு நேர்தல்
neñsoṭu nērtal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

033. எதிர்கொள் பத்து
etirkoḷ pattu