திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கருணை விண்ணப்பம்
karuṇai viṇṇappam
உள்ளப் பதிகம்
uḷḷap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

085. அடிமைப் பதிகம்
aṭimaip patikam

No audios found!