திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உள்ளப் பதிகம்
uḷḷap patikam
நெஞ்சொடு நெகிழ்தல்
neñsoṭu nekiḻtal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

087. சரணப் பதிகம்
saraṇap patikam

No audios found!