திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆனந்த களிப்பு
āṉanta kaḷippu
வெண்ணிலா
veṇṇilā
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

103. பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அம்பலத்தில் ஆடுகின்றார் பாங்கிமா ரே - அவர்
  ஆட்டங்கண்டு நாட்டங்கொண்டேன் பாங்கிமா ரே.
 • 2. ஆடுகின்ற சேவடிமேற் பாங்கிமா ரே - மிக
  ஆசைகொண்டு வாடுகின்றேன் பாங்கிமா ரே.
 • 3. இன்பவடி வாய்ச்சபையிற் பாங்கிமா ரே - நட
  மிட்டவர்மே லிட்டம்வைத்தேன் பாங்கிமா ரே.
 • 4. ஈனவுடற் கிச்சைவையேன் பாங்கிமா ரே - நட
  னேசர்தமை யெய்தும்வண்ணம் பாங்கிமா ரே.
 • 5. உத்தமர்பொன் னம்பலத்தே பாங்கிமா ரே - இன்ப
  உருவாகி ஓங்குகின்றார் பாங்கிமா ரே.
 • 6. ஊனவுல கைக்கருதேன் பாங்கிமா ரே - மன்றில்
  உத்தமருக் குறவாவேன் பாங்கிமா ரே.
 • 7. கற்பனையெல் லாங்கடந்தார் பாங்கிமா ரே - என்றன்
  கற்பனைக்குட் படுவாரோ பாங்கிமா ரே.
 • 8. கண்டிலர்நான் படும்பாடு பாங்கிமா ரே - மூன்று
  கண்ணுடையா ரென்பாரையோ பாங்கிமா ரே.
 • 9. கன்மனமெல் லாங்கரைப்பார் பாங்கிமா ரே - மனங்
  கரையாரென் னளவிலே பாங்கிமா ரே.
 • 10. கள்ளமொன்று மறியேனான் பாங்கிமா ரே - என்னைக்
  கைவிடவுந் துணிவாரோ பாங்கிமா ரே.
 • 11. கற்பழித்துக் கலந்தாரே பாங்கிமா ரே - இன்று
  கைநழுவ விடுவாரோ பாங்கிமா ரே.
 • 12. கண்டவரெல் லாம்பழிக்கப் பாங்கிமா ரே - என்றன்
  கன்னியழித் தேயொளித்தார் பாங்கிமா ரே.
 • 13. காமனைக்கண் ணாலெரித்தார் பாங்கிமா ரே - என்றன்
  காதலைக்கண் டறிவாரோ பாங்கிமா ரே.
 • 14. காவலையெல் லாங்கடந்து பாங்கிமா ரே - என்னைக்
  கைகலந்த கள்ளரவர் பாங்கிமா ரே.
 • 15. காணவிழைந் தேனவரைப் பாங்கிமா ரே - கொண்டு
  காட்டுவாரை யறிந்திலேன் பாங்கிமா ரே.
 • 16. கிட்டவர வேண்டுமென்றார் பாங்கிமா ரே - நான்
  கிட்டுமுன்னே யெட்டநின்றார் பாங்கிமா ரே.
 • 17. கின்னரங்கே ளென்றிசைத்தார் பாங்கிமா ரே - நான்
  கேட்பதன்முன் சேட்படுத்தார் பாங்கிமா ரே.
 • 18. கிள்ளையைத்தூ தாவிடுத்தேன் பாங்கிமா ரே - அது
  கேட்டுவரக் காணேனையோ பாங்கிமா ரே.
 • 19. கீதவகை பாடிநின்றார் பாங்கிமா ரே - அது
  கேட்டுமதி மயங்கினேன் பாங்கிமா ரே.
 • 20. கீழ்மைகுறி யாமலென்னைப் பாங்கிமா ரே - மனக்
  கேண்மைகுறித் தாரேயன்று பாங்கிமா ரே.
 • 21. கீடமனை யேனெனையும் பாங்கிமா ரே - அடிக்
  கேயடிமை கொண்டாரன்று பாங்கிமா ரே.
 • 22. குற்றமெல்லாங் குணமாகப் பாங்கிமா ரே - கொள்ளுங்
  கொற்றவரென் கொழுநர்காண் பாங்கிமா ரே.
 • 23. குற்றமொன்றுஞ் செய்தறியேன் பாங்கிமா ரே - என்னைக்
  கொண்டுகுலம் பேசுவாரோ பாங்கிமா ரே.
 • 24. குஞ்சிதப்பொற் பாதங்கண்டாற் பாங்கிமா ரே - உள்ள
  குறையெல்லாந் தீருங்கண்டீர் பாங்கிமா ரே.
 • 25. கூற்றுதைத்த பாதங்கண்டீர் பாங்கிமா ரே - நங்கள்
  குடிக்கெல்லாங் குலதெய்வம் பாங்கிமா ரே.
 • 26. கூறரிய பதங்கண்டு பாங்கிமா ரே - களி
  கொண்டுநிற்க விழைந்தேனான் பாங்கிமா ரே.
 • 27. கூடல்விழைந் தேனவரைப் பாங்கிமா ரே - அது
  கூடும்வண்ணம் கூட்டிடுவீர் பாங்கிமா ரே.

பாங்கிமார் கண்ணி // பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்