திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நடராஜ அலங்காரம்
naṭarāja alaṅkāram
திருவடிக் கண்ணி
tiruvaṭik kaṇṇi
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

080. முறையீட்டுக் கண்ணி
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi

  தாழிசை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. பற்று நினைத்தெழுமிப் பாவிமனத் தீமையெலாம்
  உற்று நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 2. எள்ளேத நின்னிடத்தே எண்ணுகின்ற தோறுமதை
  உள்ளே நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 3. துன்னுகின்ற தீமைநின்பாற் சூழ்ந்துரைக்குந் தோறுமதை
  உன்னுகின்ற போதிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 4. எள்ளுகின்ற தீமைநின்பா லெண்ணுகின்ற தோறுமதை
  உள்ளுகின்ற போதிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 5. மிக்க நிலைநிற்க விரும்பேன் பிழைகளெலாம்
  ஒக்க நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 6. கோகோ வெனுங்கொடியேன் கூறியகுற் றங்களெலாம்
  ஓகோ நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 7. பித்து மனக்கொடியேன் பேசியவன் சொல்லையெலாம்
  ஒத்து நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 8. தேர்ந்து தெளியாச் சிறியவனேன் தீமையெலாம்
  ஓர்ந்து நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 9. நிறுத்தி யறியே நிகழ்த்தியவன் சொல்லை
  உறுத்தி நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 10. தோன்றி விரியுமனத் துட்டனேன் வன்பிழையை
  ஊன்றி நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா.
 • 11. எண்ணினைப்ப தின்றிநினை யெள்ளி யுரைத்ததனை
  உண்ணினைக்குந் தோறுமெனக் குள்ள முருகுதடா.
 • 12. கடையவனேன் வைதகடுஞ் சொன்னினைக்குந் தோறும்
  உடையவனே யென்னுடைய வுள்ள முருகுதடா.
 • 13. பித்தனெனத் தீமை பிதற்றியதெண் ணுந்தோறும்
  உத்தமனே யென்னுடைய வுள்ள முருகுதடா.
 • 14. மன்றுடையாய் நின்னருளை வைதகொடுஞ் சொற்பொருளில்
  ஒன்றை நினைக்கிலெனக் குள்ள முருகுதடா.
 • 15. வெருவாம லையோ விளம்பியசொல் லெல்லாம்
  ஒருவா நினைக்கிலெனக் குள்ள முருகுதடா.
 • 16. புலைக்கொடியேன் புன்சொற் புகன்றதெண் ணுந்தோறும்
  உலைக்கண்மெழு காகவென்ற னுள்ள முருகுதடா.
 • 17. ஈடில்பெருந் தாயி லினியாய்நின் றண்ணருட்பால்
  ஊடியசொல் லுன்னிலெனக் குள்ள முருகுதடா.
 • 18. புரைத்தமன வஞ்சப் புலையேன் றிருவருளை
  உரைத்தபிழை யெண்ணிலெனக் குள்ள முருகுதடா.
 • 19. நாடி நினையா நவையுடையேன் புன்சொலெலாம்
  ஓடி நினைக்கிலெனக் குள்ள முருகுதடா.
 • 20. வெப்பில் கருணை விளக்கனையா யென்பிழையை
  ஒப்பி நினைக்கிலெனக் குள்ள முருகுதடா.
 • 21. அஞ்சலென்றாய் நின்பால் அடாதமொழி பேசியதை
  அஞ்சிநினைக் கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 22. மெய்யோர் சிறிதுமிலேன் வீண்மொழியா லூடியதை
  ஐயோ நினைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 23. இத்தா ரணிக்குளெங்கு மில்லாத தீமைசெய்தேன்
  அத்தா நினைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 24. பொய்யால் விரிந்த புலைமனத்தேன் செய்பிழையை
  ஐயா நினைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 25. இப்பாவி நெஞ்சா லிழுக்குரைத்தே னாங்கதனை
  அப்பாநி னைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 26. எண்ணாக் கொடுமையெலா மெண்ணியுரைத் தேனதனை
  அண்ணா நினைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 27. வெம்மான் மனத்து வினையேன் புகன்றதெலாம்
  அம்மா நினைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 28. எச்சோடு மில்லா திழிந்தேன் பிழைகளெலாம்
  அச்சோநி னைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 29. வந்தோடி நைமனத்து வஞ்சகனேன் வஞ்சமெலாம்
  அந்தோநி னைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 30. ஓவாக் கொடியே னுரைத்த பிழைகளெலாம்
  ஆவா நினைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 31. கரைசேர வொண்ணாக் கடையேன் பிழையை
  அரைசேநி னைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 32. மருளுடையேன் வஞ்ச மனத்தீமை யெல்லாம்
  அருளுடையா யெண்ணிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 33. ஈண்டவனேன் வன்சொல் இயம்பியதை யென்னுடைய
  ஆண்டவனே யெண்ணிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 34. வற்புதனேன் வஞ்ச மனப்பிழையை மன்றாடும்
  அற்புதனே யெண்ணிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 35. துன்புடையேன் புன்மொழிகள் தூற்றியதை யெவ்வுயிர்க்கும்
  அன்புடையா யெண்ணிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா.
 • 36. கொதிக்கின்ற வன்மொழியாற் கூறியதை யையோ
  மதிக்கின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 37. சினங்கொண்ட போதெல்லாஞ் செப்பிய வன்சொல்லை
  மனங்கொள்ளுந் தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 38. செய்தநன்றி யெண்ணாச் சிறியவனே னின்னருளை
  வைத்தெண்ணுந் தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 39. பொய்த்த மனத்தேன் புகன்றகொடுஞ் சொற்களெலாம்
  வைத்துநினைக் குந்தோறும் வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 40. பொங்குகின்ற தீமை புகன்றதெலா மெண்ணியெண்ணி
  மங்குகின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 41. ஊடுகின்ற சொல்லா லுரைத்ததனை யெண்ணியெண்ணி
  வாடுகின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 42. உயங்குகின்றேன் வன்சொல் லுரைத்ததனை யெண்ணி
  மயங்குகின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 43. சொல்விளைவு நோக்காதே சொன்னதெலா மெண்ணுதொறும்
  வல்வினையே னுள்ளகத்தே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 44. மேல்விளைவு நோக்காதே வேறுசொன்ன தெண்ணுதொறும்
  மால்வினையே னுள்ளகத்தே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 45. விஞ்சகத்தா லந்தோ விளம்பியதை யெண்ணுதொறும்
  வஞ்சகத்தே னுள்ளகத்தே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 46. விலங்குகின்ற நெஞ்ச விளைவையெண் ணுந்தோறும்
  மலங்குகின்றே னுள்ளகத்தே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 47. தூய்மையிலா வன்மொழியாற் சொன்னவெலா மெண்ணுதொறும்
  வாய்மையிலே னுள்ளகத்தே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 48. கலிக்கின்ற வஞ்சகக் கருத்தைக் கருதி
  வலிக்கின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 49. நீட்டுகின்ற வஞ்ச நெடுஞ்சொலெலா நெஞ்சகத்தே
  மாட்டுகின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 50. பொருந்துகின்ற வஞ்சப் புதுமையெண்ணி யையோ
  வருந்துகின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 51. வெருவிக்கும் வஞ்ச வெறுஞ்சொலெலாம் நெஞ்சில்
  வருவிக்குந் தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா.
 • 52. ஊடும்போ துன்னை யுரைத்தவெலா நாயடியேன்
  நாடும்போ தெல்லாமென் னாடி நடுங்குதடா.
 • 53. வாய்க்கடையா வன்சொல் வழங்கியவென் வன்மனத்தை
  நாய்க்கடையே னெண்ணுதொறும் நாடி நடுங்குதடா.
 • 54. கன்றி யுரைத்த கடுஞ்சொற் கடுவையெலாம்
  நன்றியிலே னெண்ணுதொறும் நாடி நடுங்குதடா.
 • 55. புன்மையினால் வன்சொற் புகன்றபுலைத் தன்மையெலாம்
  நன்மையிலே னெண்ணுதொறும் நாடி நடுங்குதடா.
 • 56. ஊனெண்ணும் வஞ்ச வுளத்தா லுரைத்தவெலாம்
  நானெண்ணுந் தோறுமென்ற னாடி நடுங்குதடா.
 • 57. வஞ்சனையா லஞ்சாது வன்சொல் புகன்றவெலாம்
  நஞ்சனையே னெண்ணுதொறும் நாடி நடுங்குதடா.
 • 58. கோணநெடு நெஞ்சக் குரங்காற் குதித்தவெலாம்
  நாணமிலே னெண்ணுதொறும் நாடி நடுங்குதடா.
 • 59. ஊனமிலா நின்னை யுரைத்தகொடுஞ் சொல்லையெலாம்
  ஞானமிலே னெண்ணுதொறும் நாடி நடுங்குதடா.
 • 60. எற்றே மதியிலியே னெண்ணா துரைத்ததனைச்
  சற்றே நினைத்திடினுந் தாது கலங்குதடா.
 • 61. இனியேது செய்வே னிகழ்ந்துரைத்த சொல்லைத்
  தனியே நினைத்திடினுந் தாது கலங்குதடா.
 • 62. நாயனையே னெண்ணாம னலங்கியவன் சொல்லையெலாம்
  தாயனையா யெண்ணுதொறுந் தாது கலங்குதடா.
 • 63. நிற்குருகா வஞ்ச நினைவால் நினைத்தவெலாஞ்
  சற்குருவே யெண்ணுதொறுந் தாது கலங்குதடா.
 • 64. வெந்நரகில் வீழும் விளைவால் விளம்பியதை
  என்னரசே யெண்ணுதொறு மென்னை விழுங்குதடா.
 • 65. நன்கறியேன் வாளா நவின்ற நவையனைத்தும்
  என்குருவே யெண்ணுதொறு மென்னை விழுங்குதடா.
 • 66. ஆவ தறியா தடியே னிகழ்ந்தகொடும்
  பாவ நினைக்கிற் பகீரென் றலைக்குதடா.
 • 67. வந்திப் பறியேன் வழங்கியவன் சொல்லையெலாம்
  சிந்திக் கிலுள்ளே திடுக்கிட் டழுங்குதடா.
 • 68. குற்ற நினைத்த கொடுஞ்சொலெலா மென்னுளத்தே
  பற்ற நினைக்கிற் பயமா யிருக்குதடா.
 • 69. எள்ளுகின்ற தீமை யெடுத்துரைத்தே னாங்கதனை
  விள்ளுகின்ற தோறு முள்ளம்வெந்து வெதும்புதடா.

முறையீட்டுக் கண்ணி // முறையீட்டுக் கண்ணி