திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நடேசர் கீர்த்தனை
naṭēsar kīrttaṉai
வினா உத்தரம்
viṉā uttaram
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

108. இன்னந் தயவு வரவிலையா
iṉṉan tayavu varavilaiyā

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
  பல்லவி
 • 1. இன்னந் தயவுவர விலையா - உனக்கென்மீதில்
  என்ன வர்மஞ் சொலையா.
 • கண்ணிகள்
 • 2. அன்னம் பாலிக்குந்தில்லைப் பொன்னம் பலத்திலாடும்
  அரசே - அரசே - அரசேயென் றலறவும் இன்னந்
 • 3. சின்னஞ் சிறுவயதி லென்னை யடிமைகொண்ட
  சிவமே - சிவமே - சிவமேயென் றலறவும் இன்னந்
 • 4. முன்னம் பிழைபொறுத்தா யின்னம் பொறாதுவிட்டால்
  முறையோ - முறையோ - முறையோவென் றலறவும் இன்னந்
 • 5. தன்னை யறியாவென்னை யின்ன லுறச்செய்தாயே
  தகுமோ - தகுமோ - தகுமோவென் றலறவும் இன்னந்
 • 6. பண்டு மகிழ்ந்தெனையாட் கொண்டு கருணைசெய்த
  பரமே - பரமே - பரமேயென் றலறவும் இன்னந்
 • 7. கொண்டு குலம்பேசுவா ருண்டோ வுலகிலெங்கள்
  குருவே - குருவே - குருவேயென் றலறவும்
 • 8. இன்னந் தயவுவர விலையா - உனக்கென்மீதில்
  என்ன வர்மஞ் சொலையா.

இன்னந் தயவு வரவிலையா // இன்னந் தயவு வரவிலையா