திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
முறையீடு
muṟaiyīṭu
ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல்
āṉma visārat taḻuṅkal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

010. அடியார் பேறு
aṭiyār pēṟu

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அடியார் வருத்தம் தனைக்கண்டு தரியார் இன்பம் அளித்திடுவார்
  வடியாக் கருணைப் பெருங்கடலார் என்ற பெரியர் வார்த்தைஎலாம்
  நெடியார்க் கரியாய் கொடியேன்என் ஒருவன் தனையும் நீக்கியதோ
  கடியாக் கொடுமா பாதகன்முன் கண்ட பரிசுங் கண்டிலனே.
 • 2. பையார் பாம்பு கொடியதெனப் பகர்வார் அதற்கும் பரிந்துமுன்னாள்
  ஐயா கருணை அளித்தனைஎன் அளவில் இன்னும் அளித்திலையே
  மையார் மிடற்றோய் ஆனந்த மன்றில் நடிப்போய் வல்வினையேன்
  நையா நின்றேன் ஐயோநான் பாம்பிற் கொடியன் ஆனேனே.
 • 3. பீழை புரிவான் வருந்துகின்ற பேய்க்கும் கருணை பெரிதளிப்பான்
  ஊழை அகற்றும் பெருங்கருணை உடையான் என்பார் உனைஐயோ
  மோழை மனத்தால் குரங்கெறிந்த விளங்கா யாகி மொத்துண்ணும்
  ஏழை அடியேன் வருத்தங்கண் டிருத்தல் அழகோ எங்கோவே.
 • 4. மருணா டுலகில் கொலைபுரிவார் மனமே கரையாக் கல்என்று
  பொருணா டியநின் திருவாக்கே புகல அறிந்தேன் என்னளவில்
  கருணா நிதிநின் திருவுளமுங் கல்என் றுரைக்க அறிந்திலனே
  இருணா டியஇச் சிறியேனுக் கின்னும் இரங்கா திருந்தாயே.
 • 5. முன்னுங் கொடுமை பலபுரிந்து முடுகிப் பின்னுங் கொடுமைசெய
  உன்னுங் கொடியர் தமக்கும்அருள் உதவுங் கருணை உடையானே
  மன்னும் பதமே துணைஎன்று மதித்து வருந்தும் சிறியேனுக்
  கின்னுங் கருணை புரிந்திலைநான் என்ன கொடுமை செய்தேனோ.
 • 6. அங்கே அடியர் தமக்கெல்லாம் அருளார் அமுதம் அளித்தையோ
  இங்கே சிறியேன் ஒருவனுக்கும் இடர்தான் அளிக்க இசைந்தாயேல்
  செங்கேழ் இதழிச் சடைக்கனியே201 சிவமே அடிமைச் சிறுநாயேன்
  எங்கே புகுவேன் என்செய்வேன் எவர்என் முகம்பார்த் திடுவாரே.
 • 7. அளியே அன்பர் அன்பேநல் லமுதே சுத்த அறிவான
  வெளியே வெளியில் இன்பநடம் புரியும் அரசே விதிஒன்றும்
  தெளியேன் தீங்கு பிறர்செயினும் தீங்கு நினையாத் திருவுளந்தான்
  எளியேன் அளவில் நினைக்கஒருப் படுமோ கருணை எந்தாயே.
 • 8. தீது நினைக்கும் பாவிகட்கும் செய்தாய் கருணை எனத்தெளிந்து
  வாது நினைக்கும் மனக்கடையேன் மகிழ்வுற் றிருந்தேன் என்னளவில்
  சூது நினைப்பாய் எனில்யார்க்குச் சொல்வேன் யாரைத் துணைகொள்வேன்
  ஏது நினைப்பேன் ஐயோநான் பாவி உடம்பேன் எடுத்தேனே.
 • 9. பொதுவென் றறிந்தும் இரங்காத சிலர்க்கும் கருணை புரிவதன்றிக்
  கழுதுவென் றழுங்க நினையாநின் கருணை உளந்தான் அறிவென்ப
  திதுவென் றறியா எனைவருத்த எந்த வகையால் துணிந்ததுவோ
  எதுவென் றறிவேன் என்புரிவேன் ஐயோ புழுவில் இழிந்தேனே.
 • 10. வெடிக்கப் பார்த்து நிற்கின்ற வெய்யர் தமையும் வினைத்துயர்கள்
  பிடிக்கப் பார்க்கத் துணியாத பெருமான் நினது திருவுளந்தான்
  நடிக்கப் பார்க்கும் உலகத்தே சிறியேன் மனது நவையாலே
  துடிக்கப் பார்த்திங் கிருந்ததுகாண் ஐயோ இதற்குந் துணிந்ததுவோ.
 • 11. கல்லுங் கனியத் திருநோக்கம் புரியும் கருணைக் கடலேநான்
  அல்லும் பகலுந் திருக்குறிப்பை எதிர்பார்த் திங்கே அயர்கின்றேன்
  கொல்லுங் கொடியார்க் குதவுகின்ற குறும்புத் தேவர் மனம்போலச்
  சொல்லும் இரங்கா வன்மைகற்க எங்கே ஐயோ துணிந்தாயோ.
 • 12. படிமேல் ஆசை பலவைத்துப் பணியும் அவர்க்கும் பரிந்துசுகக்
  கொடிமேல் உறச்செய் தருள்கின்றாய் என்பால் இரக்கங் கொண்டிலையே
  பொடிமேல் அணிநின் அருட்கிதுதான் அழகோ பொதுவில் நடிக்கும்உன்றன்
  அடிமேல் அசை அல்லால்வே றாசை ஐயோ அறியேனே.
 • 13. நாயேன் உலகில் அறிவுவந்த நாள்தொட் டிந்த நாள்வரையும்
  ஏயேன் பிறிதி லுன்குறிப்பே எதிர்பார்த் திருந்தேன் என்னுடைய
  தாயே பொதுவில் நடம்புரிஎந் தாயே தயவு தாராயேல்
  மாயேன் ஐயோ எதுகொண்டு வாழ்ந்திங் கிருக்கத் துணிவேனே.
 • 14. நயத்தால் உனது திருவருளை நண்ணாக் கொடியேன் நாய் உடம்பை
  உயத்தான் வையேன் மடித்திடுவேன் மடித்தாற் பின்னர் உலகத்தே
  வயத்தால் எந்த உடம்புறுமோ என்ன வருமோ என்கின்ற
  பயத்தால் ஐயோ இவ்வுடம்பைச் சுமக்கின் றேன்எம் பரஞ்சுடரே.
 • 15. இன்ப மடுத்துன் அடியர்எலாம் இழியா தேறி யிருக்கின்றார்
  வன்ப ரிடத்தே பலகாற்சென் றவரோ டுறவு வழங்கிஉன்றன்
  அன்பர் உறவை விடுத்துலகில் ஆடிப் பாடி அடுத்தவினைத்
  துன்ப முடுகிச் சுடச்சுடவுஞ் சோறுண் டிருக்கத் துணிந்தேனே.
 • 16. எந்நாள் கருணைத் தனிமுதல்நீ என்பால் இரங்கி அருளுதலோ
  அந்நாள் இந்நாள் இந்நாள்என் றெண்ணி எண்ணி அலமந்தேன்
  சென்னாள் களில்ஓர் நன்னாளுந் திருநா ளான திலைஐயோ
  முன்னாள் என்னை ஆட்கொண்டாய் என்ன நாணம் முடுகுவதே.
 • 17. எந்த வகைசெய் திடிற்கருணை எந்தாய் நீதான் இரங்குவையோ
  அந்த வகையை நான்அறியேன் அறிவிப் பாரும் எனக்கில்லை
  இந்த வகைஇங் கையோநான் இருந்தால் பின்னர் என்செய்வேன்
  பந்த வகைஅற் றவர்உளத்தே நடிக்கும் உண்மைப் பரம்பொருளே203.
 • 18. அடுக்குந் தொண்டர் தமக்கெல்லாம் அருளீந் திங்கே என்னளவில்
  கொடுக்குந் தன்மை தனைஒளித்தால் ஒளிக்கப் படுமோ குணக்குன்றே
  தடுக்குந் தடையும் வேறில்லை தமியேன் தனைஇத் தாழ்வகற்றி
  எடுக்குந் துணையும் பிறிதில்லை ஐயோ இன்னும் இரங்கிலையே.
 • 19. எல்லாம் உடையாய் நின்செயலே எல்லாம் என்றால் என்செயல்கள்
  எல்லாம் நினது செயல்அன்றோ என்னே என்னைப் புறந்தள்ளல்
  வல்லாய் என்னைப் புறம்விடுத்தால் புறத்தும் உன்றன் மயம்அன்றே
  நல்லார் எங்கும் சிவமயம்என் றுரைப்பார் எங்கள் நாயகனே.
 • 20. கூடுங் கருணைத் திருக்குறிப்பை இற்றைப் பொழுதே குறிப்பித்து
  வாடுஞ் சிறியேன் வாட்டம்எலாந் தீர்த்து வாழ்வித் திடல்வேண்டும்
  பாடும் புகழோய் நினைஅல்லால் துணைவே றில்லைப் பரவெளியில்
  ஆடுஞ் செல்வத் திருவடிமேல் ஆணை முக்கால் ஆணையதே.

  • 201. செங்கேழ் வண்ணத் தனிக்கனியே - முதற்பதிப்பு, பொ. சு. பி. இரா. பாடம்.
  • 202. என்செய்கேன் - ச மு க. பதிப்பு.
  • 203. பரஞ்சுடரே - படிவேறுபாடு. ஆ பா.

அடியார் பேறு // அடியார் பேறு

No audios found!