திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அவா அறுத்தல்
avā aṟuttal
சிற்சபை விளக்கம்
siṟsapai viḷakkam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

013. திருவருள் விழைதல்
tiruvaruḷ viḻaital

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. செய்வகை அறியேன் மன்றுள்மா மணிநின்
  திருவுளக் குறிப்பையும் தெரியேன்
  உய்வகை அறியேன் உணர்விலேன் அந்தோ
  உறுகண்மேல் உறுங்கொல்என் றுலைந்தேன்
  மெய்வகை அடையேன் வேறெவர்க் குரைப்பேன்
  வினையனேன் என்செய விரைகேன்
  பொய்வகை உடையேன் எங்ஙனம் புகுவேன்
  புலையனேன் புகல்அறி யேனே.
 • 2. அறிவிலேன் அறிந்தார்க் கடிப்பணி புரியேன்
  அச்சமும் அவலமும் உடையேன்
  செறிவிலேன் பொதுவாம் தெய்வம்நீ நினது
  திருவுளத் தெனைநினை யாயேல்
  எறிவிலேன் சிறியேன் எங்ஙனம் புகுவேன்
  என்செய்வேன் யார்துணை என்பேன்
  பிறிவிலேன் பிரிந்தால் உயிர்தரிக் கலன்என்
  பிழைபொறுத் தருள்வதுன் கடனே.
 • 3. உன்கடன் அடியேற் கருளல்என் றுணர்ந்தேன்
  உடல்பொருள் ஆவியும் உனக்கே
  பின்கடன் இன்றிக் கொடுத்தனன் கொடுத்த
  பின்னும்நான் தளருதல் அழகோ
  என்கடன் புரிவேன் யார்க்கெடுத் துரைப்பேன்
  என்செய்வேன் யார்துணை என்பேன்
  முன்கடன் பட்டார் போல்மனம் கலங்கி
  முறிதல்ஓர் கணம்தரி யேனே.
 • 4. தரித்திடேன் சிறிதும் தரித்திடேன் எனது
  தளர்ச்சியும் துன்பமும் தவிர்த்தே
  தெரித்திடல் அனைத்தும் தெரித்திடல் வேண்டும்
  தெரித்திடாய் எனில்இடர் எனைத்தான்
  எரித்திடும் அந்தோ என்செய்வேன் எங்கே
  எய்துகேன் யார்துணை என்பேன்
  திரித்தநெஞ் சகத்தேன் சரித்திரம் அனைத்தும்
  திருவுளம் தெரிந்தது தானே.
 • 5. தான்எனைப் புணரும் தருணம்ஈ தெனவே
  சத்தியம் உணர்ந்தனன் தனித்தே
  தேன்உறக் கருதி இருக்கின்றேன் இதுநின்
  திருவுளம் தெரிந்ததெந் தாயே
  ஆன்எனக் கூவி அணைந்திடல் வேண்டும்
  அரைக்கணம் ஆயினும் தாழ்க்கில்
  நான்இருப் பறியேன் திருச்சிற்றம் பலத்தே
  நடம்புரி ஞானநா டகனே.
 • 6. ஞானமும் அதனால் அடைஅனு பவமும்
  நாயினேன் உணர்ந்திட உணர்த்தி
  ஈனமும் இடரும் தவிர்த்தனை அந்நாள்
  இந்தநாள் அடியனேன் இங்கே
  ஊனம்ஒன் றில்லோய் நின்றனைக் கூவி
  உழைக்கின்றேன் ஒருசிறி தெனினும்
  ஏனென வினவா திருத்தலும் அழகோ
  இறையும்நான் தரிக்கலன் இனியே.
 • 7. இனியநற் றாயின் இனியஎன் அரசே
  என்னிரு கண்ணினுண் மணியே
  கனிஎன இனிக்கும் கருணையா ரமுதே
  கனகஅம் பலத்துறும் களிப்பே
  துனிஉறு மனமும் சோம்புறும் உணர்வும்
  சோர்வுறு முகமும்கொண் டடியேன்
  தனிஉளங் கலங்கல் அழகதோ எனைத்தான்
  தந்தநற் றந்தைநீ அலையோ.
 • 8. தந்தையும் தாயும் குருவும்யான் போற்றும்
  சாமியும் பூமியும் பொருளும்
  சொந்தநல் வாழ்வும் நேயமும் துணையும்
  சுற்றமும் முற்றும்நீ என்றே
  சிந்தையுற் றிங்கே இருக்கின்றேன் இதுநின்
  திருவுளம் தெரிந்ததே எந்தாய்
  நிந்தைசெய் உலகில் யான்உளம் கலங்கல்
  நீதியோ நின்அருட் கழகோ.
 • 9. அழகனே ஞான அமுதனே என்றன்
  அப்பனே அம்பலத் தரசே
  குழகனே இன்பக் கொடிஉளம் களிக்கும்
  கொழுநனே சுத்தசன் மார்க்கக்
  கழகநேர் நின்ற கருணைமா நிதியே
  கடவுளே கடவுளே எனநான்
  பழகநேர்ந் திட்டேன் இன்னும்இவ் வுலகில்
  பழங்கணால் அழுங்குதல் அழகோ.
 • 10. பழம்பிழி மதுரப் பாட்டல எனினும்
  பத்தரும் பித்தரும் பிதற்றும்
  கிழம்பெரும் பாட்டும் கேட்பதுன் உள்ளக்
  கிளர்ச்சிஎன் றறிந்தநாள் முதலாய்
  வழங்குநின் புகழே பாடுறு கின்றேன்
  மற்றொரு பற்றும்இங் கறியேன்
  சழங்குடை உலகில் தளருதல் அழகோ
  தந்தையுந் தாயும்நீ அலையோ.
 • 11. தாயும்என் ஒருமைத் தந்தையும் ஞான
  சபையிலே தனிநடம் புரியும்
  தூயநின் பாதத் துணைஎனப் பிடித்தேன்
  தூக்கமும் சோம்பலும் துயரும்
  மாயையும் வினையும் மறைப்பும்ஆ ணவமும்
  வளைத்தெனைப் பிடித்திடல் வழக்கோ
  நாயினேன் இனிஓர் கணந்தரிப் பறியேன்
  நல்அருட் சோதிதந் தருளே.
 • 12. சோதியேல் எனைநீ சோதனை தொடங்கில்
  சூழ்உயிர் விடத்தொடங் குவன்நான்
  நீதியே நிறைநின் திருவருள் அறிய
  நிகழ்த்தினேன் நிச்சயம் இதுவே
  ஓதியே உணர்தற் கரும்பெரும் பொருளே
  உயிர்க்குயிர் ஆகிய ஒளியே
  ஆதியே நடுவே அந்தமே ஆதி
  நடுஅந்தம் இல்லதோர் அறிவே.
 • 13. இல்லைஉண் டெணும்இவ் விருமையும் கடந்தோர்
  இயற்கையின் நிறைந்தபே ரின்பே
  அல்லைஉண் டெழுந்த தனிப்பெருஞ் சுடரே
  அம்பலத் தாடல்செய் அமுதே
  வல்லைஇன் றடியேன் துயர்எலாம் தவிர்த்து
  வழங்குக நின்அருள் வழங்கல்
  நல்லைஇன் றலது நாளைஎன் றிடிலோ
  நான்உயிர் தரிக்கலன் அரசே.
 • 14. அரைசெலாம் வழங்கும் தனிஅர சதுநின்
  அருளர செனஅறிந் தனன்பின்
  உரைசெய்நின் அருள்மேல் உற்றபே ராசை
  உளம்எலாம் இடங்கொண்ட தெந்தாய்
  வரைசெயா மேன்மேல் பொங்கிவாய் ததும்பி
  வழிகின்ற தென்வசங் கடந்தே
  இரைசெய்என் ஆவி தழைக்கஅவ் வருளை
  ஈந்தருள் இற்றைஇப் போதே.
 • 15. போதெலாம் வீணில் போக்கிஏ மாந்த
  புழுத்தலைப் புலையர்கள் புணர்க்கும்
  சூதெலாம் கேட்குந் தொறும்உனைப் பரவும்
  தூயர்கள் மனம்அது துளங்கித்
  தாதெலாம் கலங்கத் தளருதல் அழகோ
  தனிஅருட் சோதியால் அந்த
  வாதெலாம் தவிர்த்துச் சுத்தசன் மார்க்கம்
  வழங்குவித் தருளுக விரைந்தே.
 • 16. விரைந்துநின் அருளை ஈந்திடல் வேண்டும்
  விளம்பும்இத் தருணம்என் உளந்தான்
  கரைந்தது காதல் பெருகிமேல் பொங்கிக்
  கரைஎலாம் கடந்தது கண்டாய்
  வரைந்தெனை மணந்த வள்ளலே எல்லாம்
  வல்லவா அம்பல வாணா
  திரைந்தஎன் உடம்பைத் திருஉடம் பாக்கித்
  திகழ்வித்த சித்தனே சிவனே.
 • 17. சிவந்திகழ் கருணைத் திருநெறிச் சார்பும்
  தெய்வம்ஒன் றேஎனும் திறமும்
  நவந்தரு நிலைகள் சுதந்தரத் தியலும்
  நன்மையும் நரைதிரை முதலாம்
  துவந்துவம் தவிர்த்துச் சுத்தமா தியமுச்
  சுகவடி வம்பெறும் பேறும்
  தவந்திகழ் எல்லாம் வல்லசித் தியும்நீ
  தந்தருள் தருணம்ஈ தெனக்கே.
 • 18. தருணம்இஞ் ஞான்றே சுத்தசன் மார்க்கத்
  தனிநெறி உலகெலாம் தழைப்பக்
  கருணையும் சிவமே பொருள்எனக் கருதும்
  கருத்தும்உற் றெம்மனோர் களிப்பப்
  பொருள்நிறை ஓங்கத் தெருள்நிலை விளங்கப்
  புண்ணியம் பொற்புற வயங்க
  அருள்நயந் தருள்வாய் திருச்சிற்றம் பலத்தே
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.
 • 19. என்உள வரைமேல் அருள்ஒளி ஓங்கிற்
  றிருள்இர வொழிந்தது முழுதும்
  மன்உறும் இதய மலர்மலர்ந் ததுநன்
  மங்கல முழங்குகின் றனசீர்ப்
  பொன்இயல் விளக்கம் பொலிந்தது சித்திப்
  பூவையர் புணர்ந்திடப் போந்தார்
  சொன்னநல் தருணம் அருட்பெருஞ் சோதி
  துலங்கவந் தருளுக விரைந்தே.
 • 20. வந்தருள் புரிக விரைந்திது தருணம்
  மாமணி மன்றிலே ஞான
  சுந்தர வடிவச் சோதியாய் விளங்கும்
  சுத்தசன் மார்க்கசற் குருவே
  தந்தருள் புரிக வரம்எலாம் வல்ல
  தனிஅருட் சோதியை எனது
  சிந்தையில் புணர்ப்பித் தென்னொடுங் கலந்தே
  செய்வித் தருள்கசெய் வகையே.

திருவருள் விழைதல் // திருவருள் விழைதல்