திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிற்சபை விளக்கம்
siṟsapai viḷakkam
தற் சுதந்தரம் இன்மை
taṟ sutantaram iṉmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

015. திருவடி முறையீடு
tiruvaṭi muṟaiyīṭu

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. சீரிடம் பெறும்ஓர் திருச்சிற்றம் பலத்தே
  திகழ்தனித் தந்தையே நின்பால்
  சேரிடம் அறிந்தே சேர்ந்தனன்257 கருணை
  செய்தருள் செய்திடத் தாழ்க்கில்
  யாரிடம் புகுவேன் யார்துணை என்பேன்
  யார்க்கெடுத் தென்குறை இசைப்பேன்
  போரிட முடியா தினித்துய ரொடுநான்
  பொறுக்கலேன் அருள்கஇப் போதே.
 • 2. போதுதான் விரைந்து போகின்ற தருள்நீ
  புரிந்திடத் தாழ்த்தியேல் ஐயோ
  யாதுதான் புரிவேன் யாரிடம் புகுவேன்
  யார்க்கெடுத் தென்குறை இசைப்பேன்
  தீதுதான் புரிந்தேன் எனினும்நீ அதனைத்
  திருவுளத் தடைத்திடு வாயேல்
  ஈதுதான் தந்தை மரபினுக் கழகோ
  என்னுயிர்த் தந்தைநீ அலையோ.
 • 3. தந்தைநீ அலையோ தனயன்நான் அலனோ
  தமியனேன் தளர்ந்துளங் கலங்கி
  எந்தையே குருவே இறைவனே முறையோ
  என்றுநின் றோலிடு கின்றேன்
  சிந்தையே அறியார் போன்றிருந் தனையேல்
  சிறியனேன் என்செய்கேன் ஐயோ
  சந்தையே புகுந்த நாயினில் கடையேன்
  தளர்ச்சியைத் தவிர்ப்பவர் யாரோ.
 • 4. யாரினும் கடையேன் யாரினும் சிறியேன்
  என்பிழை பொறுப்பவர் யாரே
  பாரினும் பெரிதாம் பொறுமையோய் நீயே
  பாவியேன் பிழைபொறுத் திலையேல்
  ஊரினும் புகுத ஒண்ணுமோ பாவி
  உடம்பைவைத் துலாவவும் படுமோ
  சேரினும் எனைத்தான் சேர்த்திடார் பொதுவாம்
  தெய்வத்துக் கடாதவன் என்றே.
 • 5. அடாதகா ரியங்கள் செய்தனன் எனினும்
  அப்பநீ அடியனேன் தன்னை
  விடாதவா றறிந்தே களித்திருக் கின்றேன்
  விடுதியோ விட்டிடு வாயேல்
  உடாதவெற் றரைநேர்ந் துயங்குவேன் ஐயோ
  உன்னருள் அடையநான் இங்கே
  படாதபா டெல்லாம் பட்டனன் அந்தப்
  பாடெலாம் நீஅறி யாயோ.
 • 6. அறிந்திலை யோஎன் பாடெலாம் என்றே
  அழைத்தனன் அப்பனே என்னை
  எறிந்திடா திந்தத் தருணமே வந்தாய்
  எடுத்தணைத் தஞ்சிடேல் மகனே
  பிறிந்திடேம் சிறிதும் பிறிந்திடேம் உலகில்
  பெருந்திறல் சித்திகள் எல்லாம்
  சிறந்திட உனக்கே தந்தனம் எனஎன்
  சென்னிதொட் டுரைத்தனை களித்தே.
 • 7. களித்தென துடம்பில் புகுந்தனை எனது
  கருத்திலே அமர்ந்தனை கனிந்தே
  தெளித்தஎன் அறிவில் விளங்கினை உயிரில்
  சிறப்பினால் கலந்தனை உள்ளம்
  தளிர்த்திடச் சாகா வரங்கொடுத் தென்றும்
  தடைபடாச் சித்திகள் எல்லாம்
  அளித்தனை எனக்கே நின்பெருங் கருணை
  அடியன்மேல் வைத்தவா றென்னே.
 • 8. என்நிகர் இல்லா இழிவினேன் தனைமேல்
  ஏற்றினை யாவரும் வியப்பப்
  பொன்இயல் வடிவும் புரைபடா உளமும்
  பூரண ஞானமும் பொருளும்
  உன்னிய எல்லாம் வல்லசித் தியும்பேர்
  உவகையும் உதவினை எனக்கே
  தன்னிகர் இல்லாத் தலைவனே நினது
  தயவைஎன் என்றுசாற் றுவனே.
 • 9. சாற்றுவேன் எனது தந்தையே தாயே
  சற்குரு நாதனே என்றே
  போற்றுவேன் திருச்சிற் றம்பலத் தாடும்
  பூரணா எனஉல கெல்லாம்
  தூற்றுவேன் அன்றி எனக்குநீ செய்த
  தூயபேர் உதவிக்கு நான்என்
  ஆற்றுவேன் ஆவி உடல்பொருள் எல்லாம்
  அப்பநின் சுதந்தரம் அன்றோ.
 • 10. சுதந்தரம் உனக்கே கொடுத்தனம் உனது
  தூயநல் உடம்பினில் புகுந்தேம்
  இதந்தரும் உளத்தில் இருந்தனம் உனையே
  இன்புறக் கலந்தனம் அழியாப்
  பதந்தனில் வாழ்க அருட்பெருஞ் சோதிப்
  பரிசுபெற் றிடுகபொற் சபையும்
  சிதந்தரு சபையும் போற்றுக என்றாய்
  தெய்வமே வாழ்கநின் சீரே.

  • 257. சேரிடம் அறிந்து சேர் - ஆத்திசூடி.

பெற்ற பேற்றினை வியத்தல் // திருவடி முறையீடு