திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல்
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
திருவடி நிலை
tiruvaṭi nilai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

043. இறை திருக்காட்சி
iṟai tirukkāṭsi

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அருளெலாம் அளித்த அம்பலத் தமுதை
  அருட்பெருஞ் ஜோதியை அரசே
  மருளெலாம் தவிர்த்து வாழ்வித்த மருந்தை
  வள்ளலை மாணிக்க மணியைப்
  பொருளெலாம் கொடுத்தென் புந்தியில் கலந்த
  புண்ணிய நிதியைமெய்ப் பொருளைத்
  தெருளெலாம் வல்ல சித்தைமெய்ஞ் ஞான
  தீபத்தைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 2. துன்பெலாம் தவிர்த்த துணையைஎன் உள்ளத்
  துரிசெலாந் தொலைத்தமெய்ச் சுகத்தை
  என்பொலா மணியை என்சிகா மணியை
  என்னிரு கண்ணுள்மா மணியை
  அன்பெலாம் அளித்த அம்பலத் தமுதை
  அருட்பெருஞ் ஜோதியை அடியேன்
  என்பெலாம் உருக்கி இன்பெலாம் அளித்த
  எந்தையைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 3. சிதத்திலே271 ஊறித் தெளிந்ததெள் ளமுதைச்
  சித்தெலாம் வல்லமெய்ச் சிவத்தைப்
  பதத்திலே பழுத்த தனிப்பெரும் பழத்தைப்
  பரம்பர வாழ்வைஎம் பதியை
  மதத்திலே மயங்கா மதியிலே விளைந்த
  மருந்தைமா மந்திரந் தன்னை
  இதத்திலே என்னை இருத்திஆட் கொண்ட
  இறைவனைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 4. உணர்ந்தவர் உளம்போன் றென்னுளத் தமர்ந்த
  ஒருபெரும் பதியைஎன் உவப்பைப்
  புணர்ந்தெனைக் கலந்த போகத்தை எனது
  பொருளைஎன் புண்ணியப் பயனைக்
  கொணர்ந்தொரு பொருள்என் கரத்திலே கொடுத்த
  குருவைஎண் குணப்பெருங் குன்றை
  மணந்தசெங் குவளை மலர்எனக் களித்த
  வள்ளலைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 5. புல்லிய நெறிநீத் தெனைஎடுத் தாண்ட
  பொற்சபை அப்பனை வேதம்
  சொல்லிய படிஎன் சொல்எலாம் கொண்ட
  ஜோதியைச் சோதியா தென்னை
  மல்லிகை மாலை அணிந்துளே கலந்து
  மன்னிய பதியைஎன் வாழ்வை
  எல்லியும் இரவும் என்னைவிட் டகலா
  இறைவனைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 6. பண்ணிய தவமும் பலமும்மெய்ப் பலஞ்செய்
  பதியுமாம் ஒருபசு பதியை
  நண்ணிஎன் உளத்தைத் தன்னுளம் ஆக்கி
  நல்கிய கருணைநா யகனை
  எண்ணிய படியே எனக்கருள் புரிந்த
  இறைவனை மறைமுடி இலங்கும்
  தண்ணிய விளக்கைத் தன்னிக ரில்லாத்
  தந்தையைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 7. பெண்மையை வயங்கும் ஆண்மையை அனைத்தும்
  பிறங்கிய பொதுமையைப் பெரிய
  தண்மையை எல்லாம் வல்லஓர் சித்த
  சாமியைத் தயாநிதி தன்னை
  வண்மையை அழியா வரத்தினை ஞான
  வாழ்வைஎன் மதியிலே விளங்கும்
  உண்மையை என்றன் உயிரைஎன் உயிருள்
  ஒருவனைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 8. ஆதியை ஆதி அந்தமீ தெனஉள்
  அறிவித்த அறிவைஎன் அன்பைச்
  சோதியை எனது துணையைஎன் சுகத்தைச்
  சுத்தசன் மார்க்கத்தின் துணிபை
  நீதியை எல்லா நிலைகளும் கடந்த
  நிலையிலே நிறைந்தமா நிதியை
  ஓதியை ஓதா துணர்த்திய வெளியை
  ஒளிதனைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 9. என்செயல் அனைத்தும் தன்செயல் ஆக்கி
  என்னைவாழ் விக்கின்ற பதியைப்
  பொன்செயல் வகையை உணர்த்திஎன் உளத்தே
  பொருந்திய மருந்தையென் பொருளை
  வன்செயல் அகற்றி உலகெலாம் விளங்க
  வைத்தசன் மார்க்கசற் குருவைக்
  கொன்செயல் ஒழித்த சத்திய ஞானக்
  கோயிலில் கண்டுகொண் டேனே.
 • 10. புன்னிக ரில்லேன் பொருட்டிருட் டிரவில்
  போந்தருள் அளித்தசற் குருவைக்
  கன்னிகர் மனத்தைக் கரைத்தெனுட் கலந்த
  கருணையங் கடவுளைத் தனது
  சொன்னிகர் எனஎன் சொல்எலாங் கொண்டே
  தோளுறப் புனைந்தமெய்த் துணையைத்
  தன்னிக ரில்லாத் தலைவனை எனது
  தந்தையைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 11. ஏங்கலை மகனே தூங்கலை எனவந்
  தெடுத்தெனை அணைத்தஎன் தாயை
  ஓங்கிய எனது தந்தையை எல்லாம்
  உடையஎன் ஒருபெரும் பதியைப்
  பாங்கனில் என்னைப் பரிந்துகொண் டெல்லாப்
  பரிசும்இங் களித்ததற் பரத்தைத்
  தாங்கும்ஓர் நீதித் தனிப்பெருங் கருணைத்
  தலைவனைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 12. துன்புறேல் மகனே தூங்கலை எனஎன்
  சோர்வெலாந் தவிர்த்தநற் றாயை
  அன்புளே கலந்த தந்தையை என்றன்
  ஆவியைப் பாவியேன் உளத்தை
  இன்பிலே நிறைவித் தருள்உரு வாக்கி
  இனிதமர்ந் தருளிய இறையை
  வன்பிலாக் கருணை மாநிதி எனும்என்
  வள்ளலைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 13. நனவிலும் எனது கனவிலும் எனக்கே
  நண்ணிய தண்ணிய அமுதை
  மனனுறு மயக்கம் தவிர்த்தருட் சோதி
  வழங்கிய பெருந்தயா நிதியைச்
  சினமுதல் ஆறுந் தீர்த்துளே அமர்ந்த
  சிவகுரு பதியைஎன் சிறப்பை
  உனலரும் பெரிய துரியமேல் வெளியில்
  ஒளிதனைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 14. கரும்பிலின் சாற்றைக் கனிந்தமுக் கனியைக்
  கருதுகோற் றேன்நறுஞ் சுவையை
  அரும்பெறல் அமுதை அறிவைஎன் அன்பை
  ஆவியை ஆவியுட் கலந்த
  பெருந்தனிப் பதியைப் பெருஞ்சுகக் களிப்பைப்
  பேசுதற் கரும்பெரும் பேற்றை
  விரும்பிஎன் உளத்தை இடங்கொண்டு விளங்கும்
  விளக்கினைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 15. களங்கொளுங் கடையேன் களங்கெலாங் தவிர்த்துக்
  களிப்பெலாம் அளித்தசர்க் கரையை
  உளங்கொளுந் தேனை உணவுணத் தெவிட்டா
  துள்ளகத் தூறும்இன் னமுதை
  வளங்கொளும் பெரிய வாழ்வைஎன் கண்ணுள்
  மணியைஎன் வாழ்க்கைமா நிதியைக்
  குளங்கொளும் ஒளியை ஒளிக்குளே விளங்கும்
  குருவையான் கண்டுகொண் டேனே.
 • 16. சிதம்பர ஒளியைச் சிதம்பர வெளியைச்
  சிதம்பர நடம்புரி சிவத்தைப்
  பதந்தரு பதத்தைப் பரம்பர பதத்தைப்
  பதிசிவ பதத்தைத்தற் பதத்தை
  இதந்தரும் உண்மைப் பெருந்தனி நிலையை
  யாவுமாய் அல்லவாம் பொருளைச்
  சதந்தருஞ் சச்சி தானந்த நிறைவைச்
  சாமியைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 17. ஆரண முடிமேல் அமர்பிர மத்தை
  ஆகம முடிஅமர் பரத்தைக்
  காரண வரத்தைக் காரிய தரத்தைக்
  காரிய காரணக் கருவைத்
  தாரண நிலையைத் தத்துவ பதியைச்
  சத்திய நித்திய தலத்தைப்
  பூரண சுகத்தைப் பூரண சிவமாம்
  பொருளினைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 18. சுத்தவேத தாந்த பிரமரா சியத்தைச்
  சுத்தசித் தாந்தரா சியத்தைத்
  தத்துவா தீதத் தனிப்பெரும் பொருளைச்
  சமரச சத்தியப் பொருளைச்
  சித்தெலாம் வல்ல சித்தைஎன் அறிவில்
  தெளிந்தபே ரானந்தத் தெளிவை
  வித்தமா வெளியைச் சுத்தசிற் சபையின்
  மெய்மையைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 19. சமயமும் மதமும் கடந்ததோர் ஞான
  சபைநடம் புரிகின்ற தனியைத்
  தமைஅறிந் தவருட் சார்ந்தமெய்ச் சார்வைச்
  சத்துவ நித்தசற் குருவை
  அமையஎன் மனத்தைத் திருத்திநல் லருளா
  ரமுதளித் தமர்ந்தஅற் புதத்தை
  நிமலநிற் குணத்தைச் சிற்குணா கார
  நிதியைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 20. அளவைகள் அனைத்தும் கடந்துநின் றோங்கும்
  அருட்பெருஞ் சோதியை உலகக்
  களவைவிட் டவர்தங் கருத்துளே விளங்கும்
  காட்சியைக் கருணையங் கடலை
  உளவைஎன் றனக்கே உரைத்தெலாம் வல்ல
  ஒளியையும் உதவிய ஒளியைக்
  குளவயின் நிறைந்த குருசிவ பதியைக்
  கோயிலில் கண்டுகொண் டேனே.
 • 21. சார்கலாந் தாதிச் சடாந்தமுங் கலந்த
  சமரச சத்திய வெளியைச்
  சோர்வெலாந் தவிர்த்தென் அறிவினுக் கறிவாய்த்
  துலங்கிய ஜோதியைச் சோதிப்
  பார்பெறாப் பதத்தைப் பதமெலாங் கடந்த
  பரமசன் மார்க்கமெய்ப் பதியைச்
  சேர்குணாந் தத்திற் சிறந்ததோர் தலைமைத்
  தெய்வத்தைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 22. அடிநடு முடியோர் அணுத்துணை யேனும்
  அறிந்திடப் படாதமெய் அறிவைப்
  படிமுதல் அண்டப் பரப்பெலாங் கடந்த
  பதியிலே விளங்குமெய்ப் பதியைக்
  கடியஎன் மனனாங் கல்லையும் கனியிற்
  கடைக்கணித் தருளிய கருணைக்
  கொடிவளர் இடத்துப் பெருந்தயா நிதியைக்
  கோயிலில் கண்டுகொண் டேனே.
 • 23. பயமும்வன் கவலை இடர்முதல் அனைத்தும்
  பற்றறத் தவிர்த்தருட் பரிசும்
  நயமும்நற் றிருவும் உருவும்ஈங் கெனக்கு
  நல்கிய நண்பைநன் னாத
  இயமுற வெனது குளநடு நடஞ்செய்
  எந்தையை என்னுயிர்க் குயிரைப்
  புயனடு விளங்கும் புண்ணிய ஒளியைப்
  பொற்புறக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 24. கலைநிறை மதியைக் கனலைச்செங் கதிரைக்
  ககனத்தைக் காற்றினை அமுதை
  நிலைநிறை அடியை அடிமுடி தோற்றா
  நின்மல நிற்குண நிறைவை
  மலைவறும் உளத்தே வயங்குமெய் வாழ்வை
  வரவுபோக் கற்றசின் மயத்தை
  அலையறு கருணைத் தனிப்பெருங் கடலை
  அன்பினிற் கண்டுகொண் டேனே.
 • 25. மும்மையை எல்லாம் உடையபே ரரசை
  முழுதொருங் குணர்த்திய உணர்வை
  வெம்மையைத் தவிர்த்திங் கெனக்கரு ளமுதம்
  வியப்புற அளித்தமெய் விளைவைச்
  செம்மையை எல்லாச் சித்தியும் என்பால்
  சேர்ந்திடப் புரிஅருட் டிறத்தை
  அம்மையைக் கருணை அப்பனை என்பே
  ரன்பனைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 26. கருத்தனை எனது கண்அனை யவனைக்
  கருணையா ரமுதெனக் களித்த
  ஒருத்தனை என்னை உடையநா யகனை
  உண்மைவே தாகம முடியின்
  அருத்தனை வரனை அபயனைத் திருச்சிற்
  றம்பலத் தருள்நடம் புரியும்
  நிருத்தனை எனது நேயனை ஞான
  நிலையனைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 27. வித்தெலாம் அளித்த விமலனை எல்லா
  விளைவையும் விளைக்கவல் லவனை
  அத்தெலாங்272 காட்டும் அரும்பெறல் மணியை
  ஆனந்தக் கூத்தனை அரசைச்
  சத்தெலாம் ஆன சயம்புவை ஞான
  சபைத்தனித் தலைவனைத் தவனைச்
  சித்தெலாம் வல்ல சித்தனை ஒன்றாந்
  தெய்வத்தைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 28. உத்தர ஞான சித்திமா புரத்தின்
  ஓங்கிய ஒருபெரும் பதியை
  உத்தர ஞான சிதம்பர ஒளியை
  உண்மையை ஒருதனி உணர்வை
  உத்தர ஞான நடம்புரி கின்ற
  ஒருவனை உலகெலாம் வழுத்தும்
  உத்தர ஞான சுத்தசன் மார்க்கம்
  ஓதியைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 29. புலைகொலை தவிர்த்த நெறியிலே என்னைப்
  புணர்த்திய புனிதனை எல்லா
  நிலைகளும் காட்டி அருட்பெரு நிலையில்
  நிறுத்திய நிமலனை எனக்கு
  மலைவறத் தெளிந்த அமுதளித் தழியா
  வாழ்க்கையில் வாழவைத் தவனைத்
  தலைவனை ஈன்ற தாயைஎன் உரிமைத்
  தந்தையைக் கண்டுகொண் டேனே.
 • 30. பனிஇடர் பயந்தீர்த் தெனக்கமு தளித்த
  பரமனை என்னுளே பழுத்த
  கனிஅனை யவனை அருட்பெருஞ் சோதிக்
  கடவுளைக் கண்ணினுள் மணியைப்
  புனிதனை எல்லாம் வல்லஓர் ஞானப்
  பொருள்எனக் களித்தமெய்ப் பொருளைத்
  தனியனை ஈன்ற தாயைஎன் உரிமைத்
  தந்தையைக் கண்டுகொண் டேனே.

  • 271. சிதம் - ஞானம்
  • 272. அத்து - செந்நிறம். முதற்பதிப்பு.

இறை திருக்காட்சி // இறை திருக்காட்சி

No audios found!