திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருள்விளக்க மாலை
aruḷviḷakka mālai
திருவடிப் புகழ்ச்சி
tiruvaṭip pukaḻchsi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

038. வரம்பில் வியப்பு
varampil viyappu

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. பொன்புனை புயனும் அயனும்மற் றவரும்
  புகலரும் பெரியஓர் நிலையில்
  இன்புரு வாகி அருளொடும் விளங்கி
  இயற்றலே ஆதிஐந் தொழிலும்
  தன்பொதுச் சமுகத் தைவர்கள் இயற்றத்
  தனிஅர சியற்றும்ஓர் தலைவன்
  அன்பெனும் குடிசை நுழைந்தன னானால்
  அவன்தனை மறுப்பவர் யாரே.
 • 2. மன்பதை வகுக்கும் பிரமர்நா ரணர்கள்
  மன்னுருத் திரர்களே முதலா
  ஒன்பது கோடித் தலைவர்கள் ஆங்காங்
  குறுபெருந் தொழில்பல இயற்றி
  இன்புறச் சிறிதே கடைக்கணித் தருளி
  இலங்கும்ஓர் இறைவன்இன் றடியேன்
  அன்பெனும் குடிசை நுழைந்தனன் அந்தோ
  அவன்தனை மறுப்பவர் யாரே.
 • 3. தன்னிக ரில்லாத் தலைவஎன் றரற்றித்
  தனித்தனி மறைகள்ஆ கமங்கள்
  உன்னிநின் றோடி உணர்ந்துணர்ந் துணரா
  ஒருதனிப் பெரும்பதி உவந்தே
  புன்னிக ரில்லாப் புலையனேன் பிழைகள்
  பொறுத்தருட் பூரண வடிவாய்
  என்னுளம் புகுந்தே நிறைந்தனன் அந்தோ
  எந்தையைத் தடுப்பவர் யாரே.
 • 4. பால்வகை ஆணோ பெண்கொலோ இருமைப்
  பாலதோ பால்உறா அதுவோ
  ஏல்வகை ஒன்றோ இரண்டதோ அனாதி
  இயற்கையோ ஆதியின் இயல்போ
  மேல்வகை யாதோ எனமறை முடிகள்
  விளம்பிட விளங்கும்ஓர் தலைவன்
  மால்வகை மனத்தேன் உளக்குடில் புகுந்தான்
  வள்ளலைத் தடுப்பவர் யாரே.
 • 5. வரம்பெறும் ஆன்ம உணர்ச்சியும் செல்லா
  வருபர உணர்ச்சியும் மாட்டாப்
  பரம்பர உணர்ச்சி தானும்நின் றறியாப்
  பராபர உணர்ச்சியும் பற்றா
  உரம்பெற உணர்வார் யார்எனப் பெரியர்
  உரைத்திட ஓங்கும்ஓர் தலைவன்
  கரம்பெறு கனிபோல் என்னுளம் புகுந்தான்
  கடவுளைத் தடுப்பவர் யாரே.
 • 6. படைத்திடல் முதல்ஐந் தொழில்புரிந் திலங்கும்
  பரம்பர ஒளிஎலாம் அணுவில்
  கிடைத்திடக் கீழ்மேல் நடுஎனக் காட்டாக்
  கிளர்ஒளி யாய்ஒளிக் கெல்லாம்
  அடைத்தகா ரணமாய்க் காரணங் கடந்த
  அருட்பெருஞ் ஜோதியாம் ஒருவன்
  கடைத்தனிச் சிறியேன் உளம்புகுந் தமர்ந்தான்
  கடவுளைத் தடுப்பவர் யாரே.
 • 7. அளவெலாங் கடந்த பெருந்தலை அண்ட
  அடுக்கெலாம் அம்மஓர் அணுவின்
  பிளவில்ஓர் கோடிக் கூற்றில்ஒன் றாகப்
  பேசநின் றோங்கிய பெரியோன்
  களவெலாந் தவிர்த்தென் கருத்தெலாம் நிரப்பிக்
  கருணையா ரமுதளித் துளமாம்
  வளவிலே புகுந்து வளர்கின்றான் அந்தோ
  வள்ளலைத் தடுப்பவர் யாரே.
 • 8. உள்ளவாம் அண்ட கோடி கோடிகளில்
  உளவுயிர் முழுவதும் ஒருங்கே
  கொள்ளைகொண் டிடினும் அணுத்துணை எனினும்
  குறைபடாப் பெருங்கொடைத் தலைவன்
  கள்ளநெஞ் சகத்தேன் பிழைஎலாம் பொறுத்துக்
  கருத்தெலாம் இனிதுதந் தருளித்
  தள்ளரும் திறத்தென் உள்ளகம் புகுந்தான்
  தந்தையைத் தடுப்பவர் யாரே.
 • 9. அறிந்தன அறிந்தாங் கறிந்தறிந் தறியா
  தையகோ ஐயகோ அறிவின்
  மறிந்தன மயர்ந்தேம் எனமறை அனந்தம்
  வாய்குழைந் துரைத்துரைத் துரையும்
  முறிந்திட வாளா இருந்தஎன் றறிஞர்
  மொழியும்ஓர் தனிப்பெருந் தலைவன்
  செறிந்தென துளத்தில் சேர்ந்தனன் அவன்றன்
  திருவுளம் தடுப்பவர் யாரே.
 • 10. கருமுதற் கருவாய்க் கருவினுட் கருவாய்க்
  கருஎலாங் காட்டும்ஓர் கருவாய்க்
  குருமுதற் குருவாய்க் குருஎலாங் கிடைத்த
  கொள்கையாய்க் கொள்கையோ டளவா
  அருமுதல் அருவாய் அல்லவாய் அப்பால்
  அருட்பெருஞ் ஜோதியாந் தலைவன்
  மருவிஎன் உளத்தில் புகுந்தனன் அவன்தன்
  வண்மையைத் தடுப்பவர் யாரே.

வரம்பில் வியப்பு // வரம்பில் வியப்பு

No audios found!