திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள்
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ
சிவ தரிசனம்
siva tarisaṉam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

022. ஆன்ம தரிசனம்
āṉma tarisaṉam

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. திருஎலாம் தரும்ஓர் தெய்வமாம் ஒருவன்
  திருச்சிற்றம் பலந்திகழ் கின்றான்
  உருஎலாம் உணர்ச்சி உடல்பொருள் ஆவி
  உளஎலாம் ஆங்கவன் தனக்கே
  தெருஎலாம் அறியக் கொடுத்தனன் வேறு
  செயலிலேன் எனநினைத் திருந்தேன்
  அருஎலாம் உடையாய் நீஅறிந் ததுவே
  அடிக்கடி உரைப்பதென் நினக்கே.
 • 2. நினைத்தபோ தெல்லாம் நின்னையே நினைத்தேன்
  நினைப்பற நின்றபோ தெல்லாம்
  எனைத்தனி ஆக்கி நின்கணே நின்றேன்
  என்செயல் என்னஓர் செயலும்
  தினைத்தனை எனினும் புரிந்திலேன் எல்லாம்
  சிவன்செய லாம்எனப் புரிந்தேன்
  அனைத்தும்என் அரசே நீஅறிந் ததுவே
  அடிக்கடி உரைப்பதென் நினக்கே.
 • 3. களித்தபோ தெல்லாம் நின்இயல் உணர்ந்தே
  களித்தனன் கண்கள்நீர் ததும்பித்
  துளித்தபோ தெல்லாம் நின்அருள் நினைத்தே
  துளித்தனன் சூழ்ந்தவர் உளத்தைத்
  தெளித்தபோ தெல்லாம் நின்திறம் புகன்றே
  தெளித்தனன் செய்கைவே றறியேன்
  ஒளித்திரு வுளமே அறிந்ததிவ் வனைத்தும்
  உரைப்பதென் அடிக்கடி உனக்கே.
 • 4. உண்டதும் பொருந்தி உவந்ததும் உறங்கி
  உணர்ந்ததும் உலகியல் உணர்வால்
  கண்டதும் கருதிக் களித்ததும் கலைகள்
  கற்றதும் கரைந்ததும் காதல்
  கொண்டதும் நின்னோ டன்றிநான் தனித்தென்
  குறிப்பினில் குறித்ததொன் றிலையே
  ஒண்தகும் உனது திருவுளம் அறிந்த
  துரைப்பதென் அடிக்கடி உனக்கே.
 • 5. களவிலே களித்த காலத்தும் நீயே
  களித்தனை நான்களித் தறியேன்
  உளவிலே உவந்த போதும்நீ தானே
  உவந்தனை நான்உவந் தறியேன்
  கொளஇலே சமும்ஓர் குறிப்பிலேன் அனைத்தும்
  குறித்தனை கொண்டனை நீயே
  அளவிலே எல்லாம் அறிந்தனை அரசே
  அடிக்கடி உரைப்பதென் நினக்கே.
 • 6. திலகவாள் நுதலார் தமைக்கன விடத்தும்
  சிறிதும்நான் விழைந்திலேன் இந்த
  உலகவாழ் வதில்ஓர் அணுத்துணை எனினும்
  உவப்பிலேன் உலகுறு மாயைக்
  கலகவா தனைதீர் காலம்என் றுறுமோ
  கடவுளே எனத்துயர்ந் திருந்தேன்
  அலகிலாத் திறலோய் நீஅறிந் ததுநான்
  அடிக்கடி உரைப்பதென் நினக்கே.
 • 7. சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்ந்தேன்
  சாத்திரக் குப்பையும் தணந்தேன்
  நீதியும் நிலையும் சத்தியப் பொருளும்
  நித்திய வாழ்க்கையும் சுகமும்
  ஆதியும் நடுவும் அந்தமும் இல்லா
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் றறிந்தேன்
  ஓதிய அனைத்தும் நீஅறிந் ததுநான்
  உரைப்பதென் அடிக்கடி உனக்கே.
 • 8. பித்தெலாம் உடைய உலகர்தங் கலகப்
  பிதற்றெலாம் என்றொழிந் திடுமோ
  சத்தெலாம் ஒன்றென் றுணர்ந்தசன் மார்க்க
  சங்கம்என் றோங்குமோ தலைமைச்
  சித்தெலாம் வல்ல சித்தன்என் றுறுமோ
  தெரிந்திலேன் எனத்துயர்ந் திருந்தேன்
  ஒத்தெலாம் உனது திருவுளம் அறிந்த
  துரைப்பதென் அடிக்கடி உனக்கே.
 • 9. ஒன்றெனக் காணும் உணர்ச்சிஎன் றுறுமோ
  ஊழிதோ றுழிசென் றிடினும்
  என்றும்இங் கிறவா இயற்கைஎன் றுறுமோ
  இயல்அருட் சித்திகள் எனைவந்
  தொன்றல்என் றுறுமோ அனைத்தும்என் வசத்தே
  உறுதல்என் றோஎனத் துயர்ந்தேன்
  உன்திரு வுளமே அறிந்ததிவ் வனைத்தும்
  உரைப்பதென் அடிக்கடி உனக்கே.
 • 10. கள்ளாவா தனையைக் களைந்தருள் நெறியைக்
  காதலித் தொருமையில் கலந்தே
  உள்ளவா றிந்த உலகெலாம் களிப்புற்
  றோங்குதல் என்றுவந் துறுமோ
  வள்ளலே அதுகண் டடியனேன் உள்ளம்
  மகிழ்தல்என் றோஎனத் துயர்ந்தேன்
  ஒள்ளியோய் நினது திருவுளம் அறிந்த
  துரைப்பதென் அடிக்கடி உனக்கே.

ஆன்ம தரிசனம் // ஆன்ம தரிசனம்

No audios found!