திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தலைவி தோழிக்கு உரைத்தல்
talaivi tōḻikku uraittal
பாங்கி தலைவிபெற்றி உரைத்தல்
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

075. நற்றாய் கூறல்
naṟṟāy kūṟal

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. காதல்கைம் மிகுந்த தென்செய்வேன் எனைநீ
  கண்டுகொள் கணவனே என்றாள்
  ஓதலுன் புகழே அன்றிநான் ஒன்றும்
  உவந்திலேன் உண்மையீ தென்றாள்
  பேதைநான் பிறிதோர் புகலிலேன் செய்த
  பிழையெலாம் பொறுத்தருள் என்றாள்
  மாதய வுடைய வள்ளலே என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 2. மயங்கினேன் எனினும் வள்ளலே உனைநான்
  மறப்பனோ கனவினும் என்றாள்
  உயங்கினேன் உன்னை மறந்திடில் ஐயோ
  உயிர்தரி யாதெனக் கென்றாள்
  கயங்கினேன் கயங்கா வண்ணநின் கருணைக்
  கடலமு தளித்தருள் என்றாள்
  வயங்குசிற் சபையில் வரதனே என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 3. அஞ்சல்என் றெனைஇத் தருணநீ வந்தே
  அன்பினால் அணைத்தருள் என்றாள்
  பஞ்சுபோல் பறந்தேன் அய்யவோ துன்பம்
  படமுடி யாதெனக் கென்றாள்
  செஞ்செவே எனது கருத்தெலாம் உனது
  திருவுளம் அறியுமே என்றாள்
  வஞ்சகம் அறியா வள்ளலே என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 4. பூமியோ பொருளோ விரும்பிலேன் உன்னைப்
  புணர்ந்திட விரும்பினேன் என்றாள்
  காமிஎன் றெனைநீ கைவிடேல் காமக்
  கருத்தெனக் கில்லைகாண் என்றாள்
  சாமிநீ வரவு தாழ்த்திடில் ஐயோ
  சற்றுநான் தரித்திடேன் என்றாள்
  மாமிகு கருணை வள்ளலே என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 5. அடுத்துநான் உன்னைக் கலந்தனு பவிக்க
  ஆசைமேற் பொங்கிய தென்றாள்
  தடுத்திட முடியா தினிச்சிறு பொழுதும்
  தலைவனே தாழ்த்திடேல் என்றாள்
  தொடுத்துல குள்ளார் தூற்றுதல் வாயால்
  சொலமுடி யாதெனக் கென்றாள்
  மடுத்தவெந் துயர்தீர்த் தெடுத்தருள் என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 6. தடுத்திடல் வல்லார் இல்லைநின் அருளைத்
  தருகநற் றருணம்ஈ தென்றாள்
  கொடுத்திடில் ஐயோ நின்னருட் பெருமை
  குறையுமோ குறைந்திடா தென்றாள்
  நடுத்தய விலர்போன் றிருத்தலுன் றனக்கு
  ஞாயமோ நண்பனே என்றாள்
  வடுத்தினும் வாயேன் அல்லன்நான் என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 7. பொன்செய் நின்வடிவைப் புணர்ந்திட நினைத்தேன்
  பொங்கிய தாசைமேல் என்றாள்
  என்செய்வேன் எனையும் விழுங்கிய தையோ
  என்னள வன்றுகாண் என்றாள்
  கொன்செயும் உலகர் என்னையும் உனது
  குறிப்பையும் குறித்திலார் என்றாள்
  வன்செயும் அவர்வாய் ஓய்வதென் றென்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 8. மெலிந்தஎன் உளத்தை அறிந்தனை தயவு
  மேவிலை என்னையோ என்றாள்
  நலிந்தபோ தின்னும் பார்த்தும்என் றிருத்தல்
  நல்லவர்க் கடுப்பதோ என்றாள்
  மலிந்த இவ்வுலகர் வாய்ப்பதர் தூற்ற
  வைத்தல்உன் மரபல என்றாள்
  வலிந்தெனைக் கலந்த வள்ளலே என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 9. ஒன்றிலேன் பிறிதொன் றுன்னருட் சோதி
  ஒன்றுற ஒன்றினேன் என்றாள்
  நன்றிலேன் எனினும் நின்திரு வடியை
  நம்பினேன் நயந்தருள் என்றாள்
  குன்றிலே இருத்தற் குரியநான் துயரக்
  குழியிலே இருந்திடேன் என்றாள்
  மன்றிலே நடஞ்செய் வள்ளலே என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.
 • 10. ஆடிய பாதத் தழகன்என் றனைத்தான்
  அன்பினால் கூடினன் என்றாள்
  கோடிமா தவங்கள் புரியினும் பிறர்க்குக்
  கூடுதல் கூடுமோ என்றாள்
  பாடிய படிஎன் கருத்தெலாம் நிரப்பிப்
  பரிசெலாம் புரிந்தனன் என்றாள்
  வாடிய உளமும் தளிர்த்தனன் என்றாள்
  வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே.

நற்றாய் கூறல் // நற்றாய் கூறல்

No audios found!