திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருள் விழைதல்
tiruvaruḷ viḻaital
உறுதி உணர்த்தல்
uṟuti uṇarttal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

032. புண்ணியநீற்று மான்மியம்
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam

  வண்ணக் கலி விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. திவசங்கள் தொறும்கொண்டிடு தீமைப்பிணி தீரும்
  பவசங்கடம் அறும்இவ்விக பரமும்புகழ் பரவும்
  கவசங்கள்எ னச்சூழ்ந்துறு கண்ணேறது தவிரும்
  சிவசண்முக எனவேஅருள் திருநீறணிந் திடிலே.
 • 2. மால்ஏந்திய குழலார்தரு மயல்போம்இடர் அயல்போம்
  கோல்ஏந்திய அரசாட்சியும் கூடும்புகழ் நீடும்
  மேல்ஏந்திய வானாடர்கள் மெலியாவிதம் ஒருசெவ்
  வேல்ஏந்திய முருகாஎன வெண்­றணிந் திடிலே.
 • 3. தவம்உண்மையொ டுறும்வஞ்சகர் தம்சார்வது தவிரும்
  நவம்அண்மிய அடியாரிடம் நல்கும்திறன் மல்கும்
  பவனன்புனல் கனல்மண்வெளி பலவாகிய பொருளாம்
  சிவசண்முக எனவேஅருள் திருநீறனிந் திடிலே.
 • 4. துயில்ஏறிய சோர்வும்கெடும் துயரம்கெடும் நடுவன்
  கையில்ஏறிய பாசம்துணி கண்டேமுறித் திடுமால்
  குயில்ஏறிய பொழில்சூழ்திருக் குன்றேறி நடக்கும்
  மயில்ஏறிய மணியேஎன வளர்நீறணிந் திடிலே.
 • 5. தேறாப்பெரு மனமானது தேறுந்துயர் மாறும்
  மாறாப்பிணி மாயும்திரு மருவும்கரு ஒருவும்
  வீறாப்பொடு வருசூர்முடி வேறாக்கிட வரும்ஓர்
  ஆறாக்கரப்10 பொருளேஎன அருள்நீறணிந் திடிலே.
 • 6. அமராவதி இறையோடுநல் அயனுந்திரு மாலும்
  தமராகுவர் சிவஞானமுந் தழைக்குங்கதி சாரும்
  எமராஜனை வெல்லுந்திறல் எய்தும்புகழ் எய்தும்
  குமராசிவ குருவேஎனக் குளிர்நீறணிந் திடிலே.
 • 7. மேலாகிய உலகத்தவர் மேவித்தொழும் வண்ணம்
  மாலாகிய இருள்நீங்கிநல் வாழ்வைப்பெறு வார்காண்
  சீலாசிவ லீலாபர தேவாஉமை யவள்தன்
  பாலாகதிர் வேலாஎனப் பதிநீறணிந் திடிலே.
 • 8. அகமாறிய நெறிசார்குவர் அறிவாம்உரு அடைவார்
  மிகமாறிய பொறியின்வழி மேவாநல மிகுவார்
  சகமாறினும் உயர்வானிலை தாமாறினும் அழியார்
  முகமாறுடை முதல்வாஎன முதிர்நீறணிந் திடிலே.
 • 9. சிந்தாமணி நிதிஐந்தரு செழிக்கும்புவ னமும்ஓர்
  நந்தாஎழில் உருவும்பெரு நலனும்கதி நலனும்
  இந்தாஎனத் தருவார்தமை இரந்தார்களுக் கெல்லாம்
  கந்தாசிவன் மைந்தாஎனக் கனநீறணிந் திடிலே.
 • 10. எண்ணார்புரம் எரித்தார்அருள் எய்தும்திரு நெடுமால்
  நண்ணாததோர் அடிநீழலில் நண்ணும்படி பண்ணும்
  பண்ணார்மொழி மலையாள்அருள் பாலாபனி ரண்டு
  கண்ணாஎம தண்ணாஎனக் கனநீறணிந் திடிலே.

  • 10. ஆறக்கரம் என்பது ஆறாக்கரம் என நீட்டும் வழி நீட்டல்.தொ.வே.

புண்ணியநீற்று மான்மியம் // புண்ணியநீற்று மான்மியம்