திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தனித் திருஅலங்கல்
taṉit tirualaṅkal
மெய்யருள் வியப்பு
meyyaruḷ viyappu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

111. நெஞ்சொடு கிளத்தல்
neñsoṭu kiḷattal

  கலித்தாழிசை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அடங்குநாள் இல்லா தமர்ந்தானைக் காணற்கே
  தொடங்குநாள் நல்லதன் றோ - நெஞ்சே
  தொடங்குநாள் நல்லதன் றோ.
 • 2. வல்லவா றெல்லாமும் வல்லானைக் காணற்கே
  நல்லநாள் எண்ணிய நாள் - நெஞ்சே
  நல்லநாள் எண்ணிய நாள்.
 • 3. காலங் கடந்த கடவுளைக் காணற்குக்
  காலங் கருதுவ தேன் - நெஞ்சே
  காலங் கருதுவ தேன்.
 • 4. ஆலம் அமுதாக்கும் அண்ணலைக் காணற்குக்
  காலங் கருதுவ தேன் - நெஞ்சே
  காலங் கருதுவ தேன்.
 • 5. தடையாதும் இல்லாத் தலைவனைக் காணற்கே
  தடையாதும் இல்லைகண் டாய் - நெஞ்சே
  தடையாதும் இல்லைகண் டாய்.
 • 6. கையுள் அமுதத்தை வாயுள் அமுதாக்கப்
  பையுள்292 உனக்கென்னை யோ - நெஞ்சே
  பையுள் உனக்கென்னை யோ.
 • 7. என்னுயிர் நாதனை யான்கண் டணைதற்கே
  உன்னுவ தென்னைகண் டாய் - நெஞ்சே
  உன்னுவ தென்னைகண் டாய்.
 • 8. நான்பெற்ற செல்வத்தை நான்பற்றிக் கொள்ளற்கே
  ஏன்பற்று வாயென்ப தார் - நெஞ்சே
  ஏன்பற்று வாயென்ப தார்.
 • 9. தத்துவா தீதத் தலைவனைக் காணற்குத்
  தத்துவ முன்னுவ தேன் - நெஞ்சே
  தத்துவ முன்னுவ தேன்.
 • 10. ஒக்க அமுதத்தை உண்டோம் இனிச்சற்றும்
  விக்கல் வராதுகண் டாய் - நெஞ்சே
  விக்கல் வராதுகண் டாய்.

  • 291. காணவே - பி. இரா., பதிப்பு.

நெஞ்சொடு நேர்தல் // நெஞ்சொடு கிளத்தல்