திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பெரு வழக்கு
peru vaḻakku
அபயம் அபயம் அபயம்
apayam apayam apayam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

125. ஆடிய பாதம்
āṭiya pātam

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
  பல்லவி
 • 1. ஆடிய பாதமன் றாடிய பாதம்
  ஆடிய பாதநின் றாடிய பாதம்.
 • கண்ணிகள்
 • 2. பாடிய வேதங்கள் தேடிய பாதம்
  பத்திசெய் பத்தர்க்குத் தித்திக்கும் பாதம்
  நாடிய மாதவர்294 நேடிய பாதம்
  நாதாந்த நாட்டுக்கு நாயக பாதம். ஆடிய
 • 3. தீராத வல்வினை தீர்க்கின்ற பாதம்
  தெய்வங்கள் எல்லாந் தெரிசிக்கும் பாதம்
  வாரா வரவாகி வந்தபொற் பாதம்
  வஞ்ச மனத்தில் வசியாத பாதம். ஆடிய
 • 4. ஆரா அமுதாகி அண்ணிக்கும் பாதம்
  அன்பர் உளத்தே அமர்ந்தருள் பாதம்
  நாரா யணன்விழி நண்ணிய பாதம்
  நான்புனை பாடல் நயந்தபொற் பாதம். ஆடிய
 • 5. நல்லவர் எல்லாம் நயக்கின்ற பாதம்
  நாத முடிவில் நடிக்கின்ற பாதம்
  வல்லவர் சொல்லெல்லாம் வல்லபொற் பாதம்
  மந்திர யந்திர தந்திர பாதம். ஆடிய
 • 6. எச்சம யத்தும் இலங்கிய பாதம்
  எள்ளுக்குள் எண்ணெய்போல் எங்குமாம் பாதம்
  அச்சம் தவிர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட பாதம்
  ஆனந்த நாட்டுக் கதிபதி பாதம். ஆடிய
 • 7. தேவர்கள் எல்லாரும் சிந்திக்கும் பாதம்
  தெள்ளமு தாய்உளந் தித்திக்கும் பாதம்
  மூவரும் காணா முழுமுதற் பாதம்
  முப்பாழுக் கப்பால் முளைத்தபொற் பாதம். ஆடிய
 • 8. துரிய வெளிக்கே உரியபொற் பாதம்
  சுகமய மாகிய சுந்தரப் பாதம்
  பெரிய பொருளென்று பேசும்பொற் பாதம்
  பேறெல்லாந் தந்த பெரும்புகழ்ப் பாதம். ஆடிய
 • 9. சாகா வரந்தந்த தாரகப் பாதம்
  சச்சிதா னந்த சதோதய பாதம்
  தேகாதி எல்லாம் சிருட்டிக்கும் பாதம்
  திதிமுதல் ஐந்தொழில் செய்கின்ற பாதம். ஆடிய
 • 10. ஓங்கார பீடத் தொளிர்கின்ற பாதம்
  ஒன்றாய் இரண்டாகி ஓங்கிய பாதம்
  தூங்காத தூக்கத்தில் தூக்கிய பாதம்
  துரியத்தில் ஊன்றித் துலங்கிய பாதம். ஆடிய
 • 11. ஐவண்ண முங்கொண்ட அற்புதப் பாதம்
  அபயர்295 எல்லார்க்கும் அமுதான பாதம்
  கைவண்ண நெல்லிக் கனியாகும் பாதம்
  கண்ணும் கருத்தும் கலந்தபொற் பாதம். ஆடிய
 • 12. ஆருயிர்க் காதாரம் ஆகிய பாதம்
  அண்ட பிண்டங்கள் அளிக்கின்ற பாதம்
  சாருயிர்க் கின்பம் தருகின்ற பாதம்
  சத்திய ஞான தயாநிதி பாதம். ஆடிய
 • 13. தாங்கி எனைப்பெற்ற தாயாகும் பாதம்
  தந்தையு மாகித் தயவுசெய் பாதம்
  ஓங்கிஎன் னுள்ளே உறைகின்ற பாதம்
  உண்மை விளங்க உரைத்தபொற் பாதம். ஆடிய
 • 14. எண்ணிய வாறே எனக்கருள் பாதம்
  இறவா நிலையில் இருத்திய பாதம்
  புண்ணியர் கையுள் பொருளாகும் பாதம்
  பொய்யர் உளத்தில் பொருந்தாத பாதம். ஆடிய
 • 15. ஆறந்தத் துள்ளும் அமர்ந்தபொற் பாதம்
  ஆதி அனாதியும் ஆகிய பாதம்
  மாறந்தம் இல்லாஎன் வாழ்முதற் பாதம்
  மண்முதல் ஐந்தாய் வழங்கிய பாதம். ஆடிய
 • 16. அருட்பெருஞ் ஜோதிய தாகிய பாதம்
  அம்மையும் அப்பனும் ஆகிய பாதம்
  பொருட்பெரும் போகம் புணர்த்திய பாதம்
  பொன்வண்ண மாகிய புண்ணிய பாதம். ஆடிய
 • 17. நாரண னாதியர் நாடரும் பாதம்
  நான்தவத் தாற்பெற்ற நற்றுணைப் பாதம்
  ஆரணம் ஆகமம் போற்றிய பாதம்
  ஆசைவிட் டார்க்கே அணிமையாம் பாதம். ஆடிய
 • 18. ஆடிய பாதமன் றாடிய பாதம்
  ஆடிய பாதநின் றாடிய பாதம்.

  • 294. மாதவன் - ஆ. பா. பாதிப்பு.
  • 295. ஐயர் - ச. மு. க. பதிப்பு.

ஆடிய பாதம் // ஆடிய பாதம்