திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
பெரு வழக்கு
peru vaḻakku
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

123. வருவார் அழைத்துவாடி
varuvār aḻaittuvāṭi

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
  பல்லவி
 • 1. வருவார ழைத்துவாடி வடலூர் வடதிசைக்கே
  வந்தாற் பெறலாம்நல்ல வரமே.
 • பல்லவி எடுப்பு
 • 2. திருவார்பொன் னம்பலத்தே செழிக்குங்குஞ் சிதபாதர்
  சிவசிதம் பரபோதர் தெய்வச் சபாநாதர் வருவார்
 • கண்ணிகள்
 • 3. சிந்தை களிக்கக்கண்டு சிவானந்த மதுவுண்டு
  தெளிந்தோர்எல் லாரும்தொண்டு செய்யப் பவுரிகொண்டு
  இந்த வெளியில்நட மிடத்துணிந் தீரேஅங்கே
  இதைவிடப் பெருவெளி இருக்குதென் றால்இங்கே வருவார்
 • 4. இடுக்கி லாமல்இருக்க இடமுண்டு நடஞ்செய்ய
  இங்கம் பலம்ஒன்றங்கே எட்டம் பலம்உண்டைய
  ஒடுக்கில் இருப்பதென்ன உளவுகண்டு கொள்வீர்என்னால்
  உண்மைஇது வஞ்சமல்ல உம்மேல் ஆணை313 என்றுசொன்னால் வருவார்
 • 5. மெல்லியல் சிவகாம வல்லி யுடன்களித்து
  விளையா டவும்எங்கள் வினைஓ டவும்ஒளித்து
  எல்லையில் இன்பந்தரவும் நல்லசம யந்தானிது
  இங்குமங்கும் நடமாடி இருக்கலாம் என்றபோது
  வருவார ழைத்துவாடி வடலூர் வடதிசைக்கே
  வந்தாற் பெறலாம்நல்ல வரமே.

  • 313. உன்மேலாணை - முதற்பதிப்பு., பொ. சு., ச. மு. க.

வருவார் அழைத்துவாடி // வருவார் அழைத்துவாடி