திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அஞ்சாதே நெஞ்சே
añsātē neñsē
என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

121. இது நல்ல தருணம்
itu nalla taruṇam

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
  பல்லவி
 • 1. இதுநல்ல தருணம் - அருள்செய்ய
  இதுநல்ல தருணம்.
 • பல்லவி எடுப்பு
 • 2. பொதுநல்ல நடம்வல்ல புண்ணிய ரேகேளும்
  பொய்யேதும் சொல்கிலேன் மெய்யே புகல்கின்றேன். இதுநல்ல
 • கண்ணிகள்
 • 3. மதித்த சமயமத வழக்கெல்லா மாய்ந்தது
  வருணாச் சிரமம்எனு மயக்கமும் சாய்ந்தது
  கொதித்த லோகாசாரக் கொதிப்பெல்லாம் ஒழிந்தது
  கொலையும் களவுமற்றைப் புலையும் அழிந்தது. இதுநல்ல
 • 4. குறித்த வேதாகமக் கூச்சலும் அடங்கிற்று
  குதித்த314 மனமுருட்டுக் குரங்கு முடங்கிற்று
  வெறித்தவெவ் வினைகளும் வெந்து குலைந்தது
  விந்தைசெய் கொடுமாயைச் சந்தையும் கலைந்தது. இதுநல்ல
 • 5. கோபமும் காமமும் குடிகெட்டுப் போயிற்று
  கொடியஓர் ஆங்காரம் பொடிப்பொடி ஆயிற்று
  தாபமும் சோபமும் தான்தானே சென்றது
  தத்துவம் எல்லாம்என் றன்வசம் நின்றது. இதுநல்ல
 • 6. கரையா எனதுமனக் கல்லும் கரைந்தது
  கலந்து கொளற்கென் கருத்தும் விரைந்தது
  புரையா நிலையில்என் புந்தியும் தங்கிற்று
  பொய்படாக் காதல் ததும்பிமேல் பொங்கிற்று.
 • 7. இதுநல்ல தருணம் - அருள்செய்ய
  இதுநல்ல தருணம்.

  • 314. கொதித்த - முதற்பதிப்பு., பொ சு, பி. இரா., ச. மு. க.

இது நல்ல தருணம் // இது நல்ல தருணம்