திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவசிவ ஜோதி
sivasiva jōti
அஞ்சாதே நெஞ்சே
añsātē neñsē
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

119. ஜோதியுள் ஜோதி
jōtiyuḷ jōti

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
  பல்லவி
 • 1. ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி - சுத்த
  ஜோதி சிவஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி
  ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி.
 • கண்ணிகள்
 • 2. சிவமே பொருளென்று தேற்றி - என்னைச்
  சிவவெளிக் கேறும் சிகரத்தில் ஏற்றிச்
  சிவமாக்கிக் கொண்டது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 3. வித்தெல்லாம் ஒன்றென்று நாட்டி - அதில்
  விளைவு பலபல வேறென்று காட்டிச்
  சித்தெல்லாம் தந்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 4. சொல்வந்த அந்தங்கள் ஆறும் - ஒரு
  சொல்லாலே ஆமென்றச் சொல்லாலே வீறும்
  செல்வம் கொடுத்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 5. தங்கோல் அளவெனக் கோதிச் - சுத்த
  சமரச சத்திய சன்மார்க்க நீதிச்
  செங்கோல் அளித்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 6. ஆபத்தை நீக்கி வளர்த்தே - சற்றும்
  அசையாமல் அவியாமல் அடியேன் உளத்தே
  தீபத்தை வைத்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 7. மெய்யொன்று சன்மார்க்க மேதான் - என்றும்
  விளங்கப் படைப்பாதி மெய்த்தொழில் நீதான்
  செய்யென்று தந்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 8. என்பால் வருபவர்க் கின்றே - அருள்
  ஈகின்றேன் ஈகின்றேன் ஈகின்றேன் என்றே
  தென்பால் இருந்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 9. துரியத் தலமூன்றின் மேலே - சுத்த
  துரியப் பதியில் அதுஅத னாலே
  தெரியத் தெரிவது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 10. பரைதூக்கிக் காட்டிய காலே - ஆதி
  பரைஇவர்க் கப்பால்அப் பால்என்று மேலே
  திரைதூக்கிக் காட்டுதல் பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 11. தற்பர மேவடி வாகி - அது
  தன்னைக் கடந்து தனிஉரு வாகிச்
  சிற்பரத் துள்ளது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 12. நவவெளி நால்வகை யாதி - ஒரு
  நடுவெளிக் குள்ளே நடத்திய நீதிச்
  சிவவெளி யாம்இது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 13. மேருவெற் புச்சியின் பாலே - நின்று
  விளங்குமோர் தம்பத்தின் மேலுக்கு மேலே
  சேருமோர் மேடைமேல் பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 14. ஆரண வீதிக் கடையும் - சுத்த
  ஆகம வீதிகள் அந்தக் கடையும்
  சேர நடுக்கடை பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 15. பாடல் மறைகளோர் கோடி - அருட்
  பாத உருவ சொரூபங்கள் பாடி
  தேட இருந்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 16. நீடு சிவாகமங் கோடி - அருள்
  நேருறப் பாடியும் ஆடியும் ஓடித்
  தேட இருந்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 17. பத்தி நெறியில் செழித்தே - அன்பில்
  பாடுமெய் யன்பர் பதியில் பழுத்தே
  தித்தித் திருப்பது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 18. பித்தாடு மாயைக்கு மேலே - சுத்தப்
  பிரம வெளியினில் பேரரு ளாலே
  சித்தாடு கின்றது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 19. தருநெறி எல்லாம்உள் வாங்கும் - சுத்த
  சன்மார்க்கம் என்றோர் தனிப்பேர்கொண் டோங்கும்
  திருநெறிக் கேசென்று பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 20. எம்பொருள் எம்பொருள் என்றே - சொல்லும்
  எல்லாச் சமயத்துள் எல்லார்க்கும் ஒன்றே
  செம்பொருள் என்பது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 21. சைவ முதலாக நாட்டும் - பல
  சமயங்கள் எல்லாம் தனித்தனிக் காட்டும்
  தெய்வம் இதுவந்து பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 22. எள்ளலில் வான்முதல் மண்ணும் - அமு
  தெல்லாம் இதிலோர் இறையள வென்னும்
  தெள்ளமு தாம்இது பாரீர் -திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 23. எத்தாலும் ஆகாதே அம்மா - என்றே
  எல்லா உலகும் இயம்புதல் சும்மா
  செத்தாரை மீட்பது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 24. பிறந்து பிறந்துழன் றேனை - என்றும்
  பிறவா திறவாப் பெருமைதந் தூனைச்
  சிறந்தொளிர் வித்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 25. வருவித்த வண்ணமும் நானே - இந்த
  மாநிலத் தேசெயும் வண்ணமும் தானே
  தெரிவித் தருளிற்றுப் பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 26. பாரிடம் வானிட மற்றும் - இடம்
  பற்றிய முத்தர்கள் சித்தர்கள் முற்றும்
  சேரிட மாம்இது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 27. உய்பிள்ளை பற்பலர் ஆவல் - கொண்டே
  உலகத் திருப்பஇங் கென்னைத்தன் ஏவல்
  செய்பிள்ளை ஆக்கிற்றுப் பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 28. உருவும் உணர்வும்செய் நன்றி - அறி
  உளமும் எனக்கே உதவிய தன்றித்
  திருவும் கொடுத்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 29. எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் - நான்
  எண்ணிய வாறே இனிதுதந் தென்னைத்
  திண்ணியன் ஆக்கிற்றுப் பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 30. பேருல கெல்லாம் மதிக்கத் - தன்
  பிள்ளைஎன் றென்னைப் பெயரிட் டழைத்தே
  சீருறச் செய்தது பாரீர் - திருச்
  சிற்றம் பலத்தே திருநட ஜோதி. ஜோதி
 • 31. ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி - சுத்த
  ஜோதி சிவஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி
  ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி.

  • 317. ஈகின்றோம் ஈகின்றோம் ஈகின்றோம் என்றே - ச. மு. க.

ஜோதியுள் ஜோதி // ஜோதியுள் ஜோதி