திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பொதுநடம்
potunaṭam
அருள் ஆரமுதப் பேறு
aruḷ āramutap pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

053. திருவருட் பெருமை
tiruvaruṭ perumai

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அன்பனே அப்பா அம்மையே அரசே
  அருட்பெருஞ் சோதியே அடியேன்
  துன்பெலாம் தொலைத்த துணைவனே ஞான
  சுகத்திலே தோற்றிய சுகமே
  இன்பனே எல்லாம் வல்லசித் தாகி
  என்னுளே இலங்கிய பொருளே
  வன்பனேன் பிழைகள் பொறுத்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 2. பெருகுமா கருணைப் பெருங்கடல் இன்பப்
  பெருக்கமே என்பெரும் பேறே
  உருகும்ஓர் உள்ளத் துவட்டுறா தினிக்கும்
  உண்மைவான் அமுதமே என்பால்
  கருகும்நெஞ் சதனைத் தளிர்த்திடப் புரிந்த
  கருணையங் கடவுளே விரைந்து
  வருகஎன் றுரைத்தேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 3. எந்தைஎன் குருவே என்னுயிர்க் குயிரே
  என்னிரு கண்ணினுள் மணியே
  இந்துறும் அமுதே என்னுயிர்த் துணையே
  இணையிலா என்னுடை அன்பே
  சொந்தநல் உறவே அம்பலத் தரசே
  சோதியே சோதியே விரைந்து
  வந்தருள் என்றேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 4. கோஎன எனது குருஎன ஞான
  குணம்என ஒளிர்சிவக் கொழுந்தே
  பூஎன அதிலே மணம்என வணத்தின்
  பொலிவென வயங்கிய பொற்பே
  தேவெனத் தேவ தேவென ஒருமைச்
  சிவம்என விளங்கிய பதியே
  வாஎன உரைத்தேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 5. உள்ளமே இடங்கொண் டென்னைஆட் கொண்ட
  ஒருவனே உலகெலாம் அறியத்
  தெள்ளமு தளித்திங் குன்னைவாழ் விப்பேம்
  சித்தம்அஞ் சேல்என்ற சிவமே
  கள்ளமே தவிர்த்த கருணைமா நிதியே
  கடவுளே கனகஅம் பலத்தென்
  வள்ளலே என்றேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 6. நல்லவா அளித்த நல்லவா எனையும்
  நயந்தவா நாயினேன் நவின்ற
  சொல்லவா எனக்குத் துணையவா ஞான
  சுகத்தவா சோதிஅம் பலவா
  அல்லவா அனைத்தும் ஆனவா என்னை
  ஆண்டவா தாண்டவா எல்லாம்
  வல்லவா என்றேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 7. திண்மையே முதலைங் குணக்கரு வாய
  செல்வமே நல்வழி காட்டும்
  கண்மையே கண்மை கலந்தஎன் கண்ணே
  கண்ணுற இயைந்தநற் கருத்தே
  உண்மையே எல்லாம் உடையஓர் தலைமை
  ஒருதனித் தெய்வமே உலவா
  வண்மையே என்றேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 8. காய்மையே தவிர்த்துக் கருணையே கனிந்த
  கற்பகத் தனிப்பெருந் தருவே
  தூய்மையே விளக்கித் துணைமையே அளித்த
  சோதியே தூய்மைஇல் லவர்க்குச்
  சேய்மையே எல்லாம் செயவல்ல ஞான
  சித்தியே சுத்தசன் மார்க்க
  வாய்மையே என்றேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 9. என்னவா அனைத்தும் ஈந்தவா என்னை
  ஈன்றவா என்னவா வேதம்
  சொன்னவா கருணைத் தூயவா பெரியர்
  துதியவா அம்பலத் தமுதம்
  அன்னவா அறிவால் அறியரி வறிவா
  ஆனந்த நாடகம் புரியும்
  மன்னவா என்றேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.
 • 10. விரதமா திகளும் தவிர்த்துமெய்ஞ் ஞான
  விளக்கினால் என்னுளம் விளக்கி
  இரதமா தியநல் தெள்ளமு தளித்திங்
  கென்கருத் தனைத்தையும் புரிந்தே
  சரதமா நிலையில் சித்தெலாம் வல்ல
  சத்தியைத் தயவினால் தருக
  வரதனே என்றேன் வந்தருட் சோதி
  வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே.

  • 322. அறியறி வறிவா - பி. இரா., ச. மு. க.

திருவருட் பெருமை // திருவருட் பெருமை

No audios found!