திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பாமாலை ஏற்றல்
pāmālai ēṟṟal
உற்ற துரைத்தல்
uṟṟa turaittal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

089. திருவருட் கொடை
tiruvaruṭ koṭai

  கொச்சகக் கலிப்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. சிருட்டிமுதல் ஐந்தொழில்நான் செய்யஎனக் கருள்புரிந்தாய்
  பொருட்டிகழ்நின் பெருங்கருணைப் புனிதஅமு துவந்தளித்தாய்
  தெருட்டிகழ்நின் அடியவர்தம் திருச்சபையின் நடுஇருத்தித்
  தெருட்டிஎனை வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 2. படைத்தல்முதல் ஐந்தொழில்செய் பணிஎனக்கே பணித்திட்டாய்
  உடைத்தனிப்பே ரருட்சோதி ஓங்கியதெள் ளமுதளித்தாய்
  கொடைத்தனிப்போ கங்கொடுத்தாய் நின்அடியர் குழுநடுவே
  திடத்தமர்த்தி வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 3. அயன்முதலோர் ஐவர்செயும் தொழில்எனக்கே அளித்திட்டாய்
  உயர்வுறுபே ரருட்சோதித் திருவமுதம் உவந்தளித்தாய்
  மயர்வறுநின் அடியவர்தம் சபைநடுவே வைத்தருளிச்
  செயமுறவே வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 4. ஐவர்செயும் தொழில்எனக்கே அளித்தாய்நின் அருளமுதென்
  கைவரச்செய் துண்ணுவித்தாய் கங்கணம்என் கரத்தணிந்தாய்
  சைவர்எனும் நின்னடியார் சபைநடுவே வைத்தருளித்
  தெய்வமென்று வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 5. முத்தொழிலோ ஐந்தொழிலும் முன்னிமகிழ்ந் தெனக்களித்தாய்
  புத்தமுதம் உண்ணுவித்தோர் பொன்னணிஎன் கரத்தணிந்தாய்
  சித்தர்எனும் நின்னடியார் திருச்சபையில் நடுஇருத்திச்
  சித்துருவின் வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 6. ஐந்தொழில்நான் செயப்பணித்தாய் அருளமுதம் உணவளித்தாய்
  வெந்தொழில்தீர்ந் தோங்கியநின் மெய்யடியார் சபைநடுவே
  எந்தைஉனைப் பாடிமகிழ்ந் தின்புறவே வைத்தருளிச்
  செந்தமிழின் வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 7. நான்முகன்நா ரணன்முதலாம் ஐவர்தொழில் நயந்தளித்தாய்
  மேன்மைபெறும் அருட்சோதித் திருவமுதும் வியந்தளித்தாய்
  பான்மையுறு நின்னடியார் சபைநடுவே பதித்தருளித்
  தேன்மையொடு வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 8. நாயெனவே திரிந்தேனை வலிந்தழைத்து நான்முகன்மால்
  தூயபெருந் தேவர்செயும் தொழில்புரியென் றமுதளித்தாய்
  நாயகநின் னடியர்சபை நடுவிருக்க வைத்தருளிச்
  சேயெனவே வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 9. புல்வழங்கு புழுஅதனில் சிறியேனைப் புணர்ந்தருளிச்
  சொல்வழங்கு தொழில்ஐந்தும் துணிந்துகொடுத் தமுதளித்தாய்
  கல்விபெறு நின்னடியர் கழகநடு வைத்தென்னைச்
  செல்வமொடு வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.
 • 10. தெருமனைதோ றலைந்தேனை அலையாமே சேர்த்தருளி
  அருளொளியால் ஐந்தொழிலும் செயப்பணித்தே அமுதளித்து
  மருவியநின் மெய்யடியார் சபைநடுவே வைத்தழியாத்
  திருவளித்து வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய்.

திருவருட் கொடை // திருவருட் கொடை

No audios found!