திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தத்துவ வெற்றி
tattuva veṟṟi
உய்வகை கூறல்
uyvakai kūṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

100. பேறடைவு
pēṟaṭaivu

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. மணம்புரி கடிகை இரண்டரை எனும்ஓர்
  வரையுள தாதலால் மகனே
  எணம்புரிந் துழலேல் சவுளம்ஆ தியசெய்
  தெழில்உறு மங்கலம் புனைந்தே
  குணம்புரிந் தெமது மகன்எனும் குறிப்பைக்
  கோலத்தால் காட்டுக எனவே
  வணம்புரி மணிமா மன்றில்என் தந்தை
  வாய்மலர்ந் தருளினர் மகிழ்ந்தே.
 • 2. எம்பொருள் எனும்என் அன்புடை மகனே
  இரண்டரைக் கடிகையில் உனக்கே
  அம்புவி வானம் அறியமெய் அருளாம்
  அனங்கனை333 தனைமணம் புரிவித்
  தும்பரும் வியப்ப உயர்நிலை தருதும்
  உண்மைஈ தாதலால் உலகில்
  வெம்புறு துயர்தீர்ந் தணிந்துகொள் என்றார்
  மெய்ப்பொது நடத்திறை யவரே.
 • 3. அன்புடை மகனே மெய்யருள் திருவை
  அண்டர்கள் வியப்புற நினக்கே
  இன்புடை உரிமை மணம்புரி விப்பாம்
  இரண்டரைக் கடிகையில் விரைந்தே
  துன்புடை யவைகள் முழுவதும் தவிர்ந்தே
  தூய்மைசேர் நன்மணக் கோலம்
  பொன்புடை விளங்கப் புனைந்துகொள் என்றார்
  பொதுநடம் புரிகின்றார் தாமே.
 • 4. ஈதுகேள் மகனே மெய்யருள் திருவை
  இரண்டரைக் கடிகையில் நினக்கே
  ஊதியம் பெறவே மணம்புரி விப்பாம்
  உண்மைஈ தாதலால் இனிவீண்
  போதுபோக் காமல் மங்கலக் கோலம்
  புனைந்துளம் மகிழ்கநீ என்றார்
  தீதுதீர்த் தென்னை இளந்தையில் தானே
  தெருட்டிய சிற்சபை யவரே.
 • 5. விரைந்துகேள் மகனே உலகெலாம் களிக்க
  மெய்யருள் திருவினை நினக்கே
  வரைந்துநன் மணஞ்செய் தொருபெரு நிலையில்
  வைத்துவாழ் விக்கின்றோம் அதனால்
  இரைந்துளம் கவலேல் இரண்டரைக் கடிகை
  எல்லையுள் எழில்மணக் கோலம்
  நிரைந்துறப் புனைதி என்றுவாய் மலர்ந்தார்
  நிருத்தஞ்செய் ஒருத்தர்உள் உவந்தே.
 • 6. களிப்பொடு மகனே அருள்ஒளித் திருவைக்
  கடிகைஓர் இரண்டரை அதனில்
  ஒளிப்பிலா துலகம் முழுவதும் அறிய
  உனக்குநன் மணம்புரி விப்பாம்
  அளிப்புறு மகிழ்வால் மங்கலக் கோலம்
  அணிபெறப் புனைகநீ விரைந்தே
  வெளிப்பட உரைத்தாம் என்றனர் மன்றில்
  விளங்குமெய்ப் பொருள்இறை யவரே.
 • 7. கலங்கிடேல் மகனே அருள்ஒளித் திருவைக்
  களிப்பொடு மணம்புரி விப்பாம்
  விலங்கிடேல் வீணில் போதுபோக் காமல்
  விரைந்துநன் மங்கலக் கோலம்
  நலங்கொளப் புனைந்து மகிழ்கஇவ் வுலகர்
  நவிலும்அவ் வுலகவர் பிறரும்
  இலங்கநின் மணமே ஏத்துவர் என்றார்
  இயலுறு சிற்சபை யவரே.
 • 8. ஐயுறேல் இதுநம் ஆணைநம் மகனே
  அருள்ஒளித் திருவைநின் தனக்கே
  மெய்யுறு மகிழ்வால் மணம்புரி விப்பாம்
  விரைந்திரண் டரைக்கடி கையிலே
  கையற வனைத்தும் தவிர்ந்துநீ மிகவும்
  களிப்பொடு மங்கலக் கோலம்
  வையமும் வானும் புகழ்ந்திடப் புனைக
  என்றனர் மன்றிறை யவரே.
 • 9. தூங்கலை மகனே எழுகநீ விரைந்தே
  தூயநீர் ஆடுக துணிந்தே
  பாங்குற ஓங்கு மங்கலக் கோலம்
  பண்பொடு புனைந்துகொள் கடிகை
  ஈங்கிரண் டரையில் அருள்ஒளித் திருவை
  எழில்உற மணம்புரி விப்பாம்
  ஏங்கலை இதுநம் ஆணைகாண் என்றார்
  இயன்மணி மன்றிறை யவரே.
 • 10. மயங்கிடேல் மகனே அருள்ஒளித் திருவை
  மணம்புரி விக்கின்றாம் இதுவே
  வயங்குநல் தருணக் காலைகாண் நீநன்
  மங்கலக் கோலமே விளங்க
  இயங்கொளப் புனைதி இரண்டரைக் கடிகை
  எல்லையுள் என்றுவாய் மலர்ந்தார்
  சயங்கொள எனக்கே தண்ணமு தளித்த
  தந்தையார் சிற்சபை யவரே.

  • 333. அங்கனை - முதற்பதிப்பு., பொ. சு. பி. இரா., ச. மு. க.

பேறடைவு // பேறடைவு