திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அக்கச்சி
akkachsi
சின்னம் பிடி
siṉṉam piṭi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

130. ஊதூது சங்கே
ūtūtu saṅkē

  தாழிசை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. கைவிட மாட்டான்என்று ஊதூது சங்கே
  கனக சபையான்என்று ஊதூது சங்கே
  பொய்விடச் செய்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  பூசைப லித்ததென்று ஊதூது சங்கே.
 • 2. தூக்கம் தொலைத்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  துன்பம் தவிர்த்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  ஏக்கம் கெடுத்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  ஏம சபையான்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 3. பொன்னடி தந்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  பொன்னம் பலத்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  இன்னல் அறுத்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  என்னுள் அமர்ந்தான்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 4. அச்சம் தவிர்த்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  அம்பல வாணன்என்று ஊதூது சங்கே
  இச்சை அளித்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  இன்பம் கொடுத்தான்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 5. என்உயிர் காத்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  இன்பம் பலித்ததென்று ஊதூது சங்கே
  பொன்உருத் தந்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  பொற்சபை அப்பன்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 6. சிவமாக்கிக்கொண்டான்என்று ஊதூது சங்கே
  சிற்றம் பலத்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  நவநோக் களித்தான் என்று ஊதூது சங்கே
  நான்அவன் ஆனேன்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 7. நாத முடியான்என்று ஊதூது சங்கே
  ஞானசபையான்என்று ஊதூது சங்கே
  பாத மளித்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  பலித்தது பூசைஎன்று ஊதூது சங்கே.
 • 8. தெள்ளமு தானான்என்று ஊதூது சங்கே
  சிற்சபை அப்பன்என்று ஊதூது சங்கே
  உள்ளம் உவந்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  உள்ள துரைத்தான்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 9. என்னறி வானான்என்று ஊதூது சங்கே
  எல்லாம்செய் வல்லான்என்று ஊதூது சங்கே
  செந்நிலை தந்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  சிற்சபை அப்பன்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 10. இறவாமை ஈந்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  எண்ணம் பலித்ததென்று ஊதூது சங்கே
  திறமே அளித்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  சிற்றம் பலத்தான்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 11. கரவு தவிர்ந்ததென்று ஊதூது சங்கே
  கருணை கிடைத்ததென்று ஊதூது சங்கே
  இரவு விடிந்ததென்று ஊதூது சங்கே
  எண்ணம் பலித்ததென்று ஊதூது சங்கே.
 • 12. எல்லாம்செய் வல்லான்என்று ஊதூது சங்கே
  எல்லார்க்கும் நல்லான்என்று ஊதூது சங்கே
  எல்லாம் உடையான்என்று ஊதூது சங்கே
  எல்லாமும் ஆனான்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 13. கருணா நிதியர்என்று ஊதூது சங்கே
  கடவுள் அவனேஎன்று ஊதூது சங்கே
  அருள்நா டகத்தான்என்று ஊதூது சங்கே
  அம்பலச் சோதிஎன்று ஊதூது சங்கே.
 • 14. தன்னிகர் இல்லான்என்று ஊதூது சங்கே
  தலைவன் அவனேஎன்று ஊதூது சங்கே
  பொன்னியல் வண்ணன்என்று ஊதூது சங்கே
  பொதுநடம் செய்வான்என்று ஊதூது சங்கே.
 • 15. ஆனந்த நாதன்என்று ஊதூது சங்கே
  அருளுடை அப்பன்என்று ஊதூது சங்கே
  தானந்தம் இல்லான்என்று ஊதூது சங்கே
  தத்துவச் சோதிஎன்று ஊதூது சங்கே.
 • 16. பொய்விட் டகன்றேன்என்று ஊதூது சங்கே
  புண்ணியன் ஆனேன்என்று ஊதூது சங்கே
  மெய்தொட்டு நின்றேன்என்று ஊதூது சங்கே
  மேல்வெளி கண்டேன்என்று ஊதூது சங்கே.

ஊதூது சங்கே // ஊதூது சங்கே