திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நாள் அவம்படாமை வேண்டல்
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
கூடல் விழைதல்
kūṭal viḻaital
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

038. அன்பிற் பேதுறல்
aṉpiṟ pētuṟal

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. மூடர்கள் தமக்குள் முற்படுங் கொடிய
  முறியனேன் தனக்குநின் அடியாம்
  ஏடவிழ் கமலத் திருநற வருந்த
  என்றுகொல் அருள்புரிந் திடுவாய்
  ஆடர வணிந்தே அம்பலத் தாடும்
  ஐயருக் கொருதவப் பேறே
  கோடணி தருக்கள் குலவும்நற் றணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே
 • 2. கற்றவர் புகழ்நின் திருவடி மலரைக்
  கடையனேன் முடிமிசை அமர்த்தி
  உற்றஇவ் வுலக மயக்கற மெய்மை
  உணர்த்தும்நாள் எந்தநாள் அறியேன்
  நற்றவர் உணரும் பரசிவத் தெழுந்த
  நல்அருட் சோதியே நவைதீர்
  கொற்றவேல் உகந்த குமரனே தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.
 • 3. ஞாலவாழ் வெனும்புன் மலமிசைந் துழலும்
  நாயினும் கடையஇந் நாய்க்குன்
  சீலவாழ் வளிக்கும் திருவடிக் கமலத்
  தேன்தரு நாளும்ஒன் றுண்டோ
  ஆலவாய் உகந்த ஒருசிவ தருவில்
  அருள்பழுத் தளிந்தசெங் கனியே
  கோலவா னவர்கள் புகழ்திருத் தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.
 • 4. பவம்எனுங் கடற்குள் வீழ்ந்துழன் றேங்கும்
  பாவியேன் தன்முகம் பார்த்திங்
  கெவையும்நா டாமல் என்னடி நிழற்கீழ்
  இருந்திடென் றுரைப்பதெந் நாளோ
  சிவம்எனும் தருமக் கடல்அகத் தெழுந்த
  தெள்ளிய அமுதமே தேனே
  குவிமுலை வல்லிக் கொடியொடுந் தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.
 • 5. முலைமுகங் காட்டி மயக்கிடும் கொடியார்
  முன்புழன் றேங்கும்இவ் எளியேன்
  நிலைமுகங் காட்டும் நின்திருப் பாத
  நீழல்வந் தடையும்நாள் என்றோ
  மலைமுகம் குழைய வளைத்திடும் தெய்வ
  மணிமகிழ் கண்ணினுள் மணியே
  கொலைமுகம் செல்லார்க் கருள்தருந் தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.
 • 6. வருபயன் அறியா துழன்றிடும் ஏழை
  மதியினேன் உய்ந்திடும் வண்ணம்
  ஒருவரும் நினது திருவடிப் புகழை
  உன்னும்நாள் எந்தநாள் அறியேன்
  அருவுரு ஆகும் சிவபிரான் அளித்த
  அரும்பெறல் செல்வமே அமுதே
  குருவுரு ஆகி அருள்தரும் தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.
 • 7. அழிதரும் உலக வாழ்வினை மெய்யென்
  றலைந்திடும் பாவியேன் இயற்றும்
  பழிதரும் பிழையை எண்ணுறேல் இன்று
  பாதுகாத் தளிப்பதுன் பரமே
  மொழிதரும் முக்கட் செங்கரும் பீன்ற
  முத்தமே முக்தியின் முதலே
  கொழிதரும் அருவி பொழிதருந் தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.
 • 8. நின்நிலை அறியா வஞ்சகர் இடத்தில்
  நின்றுநின் றலைதரும் எளியேன்
  தன்நிலை அறிந்தும் ஐயகோ இன்னும்
  தயைஇலா திருந்தனை என்னே
  பொன்நிலைப் பொதுவில் நடஞ்செயும் பவளப்
  பொருப்பினுள் மலர்ந்திடும் பூவே
  கொல்நிலை வேல்கைக் கொளும்திருத் தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.
 • 9. பாடிநின் திருச்சீர் புகழ்ந்திடாக் கொடிய
  பதகர்பால் நாள்தொறும் சென்றே
  வாடிநின் றேங்கும் ஏழையேன் நெஞ்ச
  வாட்டம்இங் கறிந்திலை என்னே
  ஆடிநீ றாடி அருள்செயும் பரமன்
  அகம்மகிழ் அரும்பெறல் மருந்தே
  கோடிலங் குயர்வான் அணிதிருத் தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.
 • 10. வன்பொடு செருக்கும் வஞ்சர்பால் அலையா
  வண்ணம்இன் றருள்செயாய் என்னில்
  துன்பொடு மெலிவேன் நின்திரு மலர்த்தாள்
  துணைஅன்றித் துணைஒன்றும் காணேன்
  அன்பொடும் பரமன் உமைகையில் கொடுக்க
  அகமகிழ்ந் தணைக்கும்ஆர் அமுதே
  கொன்பெறும் இலைவேல் கரத்தொடும் தணிகைக்
  குன்றமர்ந் திடுகுணக் குன்றே.

அன்பிற் பேதுறல் // அன்பிற் பேதுறல்