திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
புனித குலம் பெறுமாறு புகலல்
puṉita kulam peṟumāṟu pukalal
ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

106. சுத்த சிவநிலை
sutta sivanilai

  நேரிசை வெண்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. கண்ணிற் கலந்தான் கருத்திற் கலந்தான்என்
  எண்ணிற் கலந்தே இருக்கின்றான் - பண்ணிற்
  கலந்தான்என் பாட்டிற் கலந்தான் உயிரில்
  கலந்தான் கருணை கலந்து.
 • 2. எல்லா நலமும் எனக்கே கொடுக்கின்றான்
  எல்லாம் செயவல்லான் என்பெருமான் - எல்லாமாய்
  நின்றான் பொதுவில் நிருத்தம் புரிகின்றான்
  ஒன்றாகி நின்றான் உவந்து.
 • 3. எண்ணுகின்றேன் எண்ணங்கள் எல்லாம் தருகின்றான்
  பண்ணுகின்றேன் பண்ணுவித்துப் பாடுகின்றான் - உண்ணுகின்றேன்
  தெள்ளமுதம் உள்ளந் தெளியத் தருகின்றான்
  வள்ளல்நட ராயன் மகிழ்ந்து.
 • 4. சித்தியெலாந் தந்தே திருவம் பலத்தாடும்
  நித்தியனென் உள்ளே நிறைகின்றான் - சத்தியம்ஈ
  தந்தோ உலகீர் அறியீரோ நீவிரெலாம்
  சந்தோட மாய்இருமின் சார்ந்து.
 • 5. அய்யாஎன் றோர்கால் அழைக்கின்றேன் அப்பொழுதே
  எய்யேன் மகனேஎன் றெய்துகின்றான் - ஐயோஎன்
  அப்பன் பெருங்கருணை யார்க்குண் டுலகத்தீர்
  செப்பமுடன் போற்றுமினோ சேர்ந்து.
 • 6. அப்பாஎன் றோர்கால் அழைக்கின்றேன் அப்பொழுதே
  அப்பா மகனேஎன் றார்கின்றான் - துப்பார்
  சடையான்சிற் றம்பலத்தான் தானேதான் ஆனான்
  உடையான் உளத்தே உவந்து.
 • 7. தானேவந் தென்உளத்தே சார்ந்து கலந்துகொண்டான்
  தானே எனக்குத் தருகின்றான் - தானேநான்
  ஆகப் புரிந்தானென் அப்பன் பெருங்கருணை
  மேகத்திற் குண்டோ விளம்பு.
 • 8. பாலும் கொடுத்தான் பதிதிறக்கும் ஓர்திறவுக்
  கோலும் கொடுத்தான் குணங்கொடுத்தான் - காலும்
  தலையும் அறியும் தரமும் கொடுத்தான்
  நிலையும் கொடுத்தான் நிறைந்து.
 • 9. வெவ்வினையும் மாயை விளைவும் தவிர்ந்தனவே
  செவ்வைஅறி வின்பம் சிறந்தனவே - எவ்வயினும்
  ஆனான்சிற் றம்பலத்தே ஆடுகின்றான் தண்அருளாம்
  தேன்நான் உண் டோங்கியது தேர்ந்து.
 • 10. வஞ்சவினை எல்லாம் மடிந்தனவன் மாயைஇருள்
  அஞ்சிஎனை விட்டே அகன்றனவால் - எஞ்சலிலா
  இன்பமெலாம் என்றனையே எய்தி நிறைந்தனவால்
  துன்பமெலாம் போன தொலைந்து.
 • 11. அம்மை திரோதை அகன்றாள் எனைவிரும்பி
  அம்மையருட் சத்தி அடைந்தனளே - இம்மையிலே
  மாமாயை நீங்கினள்பொன் வண்ணவடி வுற்றதென்றும்
  சாமா றிலைஎனக்குத் தான்.
 • 12. நானே தவம்புரிந்தேன் நானிலத்தீர் அம்பலவன்
  தானேவந் தென்னைத் தடுத்தாண்டான் - ஊனே
  புகுந்தான்என் உள்ளம் புகுந்தான் உயிரில்
  புகுந்தான் கருணை புரிந்து.
 • 13. ஒன்றே சிவம்என் றுணர்ந்தேன் உணர்ந்தாங்கு
  நின்றேமெய்ஞ் ஞான நிலைபெற்றேன் - நன்றேமெய்ச்
  சித்தியெலாம் பெற்றேன் திருஅம்ப லத்தாடி
  பத்திஎலாம் பெற்ற பலன்.
 • 14. தூக்கங் கெடுத்தான் சுகங்கொடுத்தான் என்னுளத்தே
  ஏக்கந் தவிர்த்தான் இருள்அறுத்தான் - ஆக்கமிகத்
  தந்தான் எனைஈன்ற தந்தையே என்றழைக்க
  வந்தான்என் அப்பன் மகிழ்ந்து.
 • 15. வாட்டமெலாம் தீர்த்தான் மகிழ்வளித்தான் மெய்ஞ்ஞான
  நாட்டமெலாம் தந்தான் நலங்கொடுத்தான் - ஆட்டமெலாம்
  ஆடுகநீ என்றான்தன் ஆனந்த வார்கழலைப்
  பாடுகநீ என்றான் பரன்.
 • 16. தான்நான் எனும்பேதந் தன்னைத் தவிர்த்தான்நான்
  ஆனான்சிற் றம்பலவன் அந்தோநான் - வானாடர்
  செய்தற் கரியதவம் செய்தேன் மகிழ்கின்றேன்
  எய்தற் கரியசுகம் ஏய்ந்து.
 • 17. சுத்த வடிவும் சுகவடிவாம் ஓங்கார
  நித்த வடிவும் நிறைந்தோங்கு - சித்தெனும்ஓர்
  ஞான வடிவுமிங்கே நான்பெற்றேன் எங்கெங்கும்
  தானவிளை யாட்டியற்றத் தான்.
 • 18. நான்உரைக்கும் வார்த்தைஎலாம் நாயகன்சொல் வார்த்தைஅன்றி
  நான்உரைக்கும் வார்த்தைஅன்று நாட்டீர்நான் - ஏன்உரைப்பேன்
  நான்ஆர் எனக்கெனஓர் ஞானஉணர் வேதுசிவம்
  ஊன்நாடி நில்லா உழி.
 • 19. ஆரணமும் ஆகமமும் ஆங்காங் குரைக்கின்ற
  காரணமும் காரியமும் காட்டுவித்தான் - தாரணியில்
  கண்டேன் களிக்கின்றேன் கங்குல்பகல் அற்றவிடத்
  துண்டேன் அமுதம் உவந்து.
 • 20. துன்மார்க்கம் எல்லாம் தொலைத்துவிட்டேன் சுத்தசிவ
  சன்மார்க்க சங்கம் தலைப்பட்டேன் - என்மார்க்கம்
  நன்மார்க்கம் என்றேவான் நாட்டார் புகழ்கின்றார்
  மன்மார்க்கத் தாலே மகிழ்ந்து.
 • 21. பன்மார்க்கம் எல்லாம் பசையற் றொழிந்தனவே
  சன்மார்க்கம் ஒன்றே தழைத்ததுவே - சொன்மார்க்கத்
  தெல்லா உலகும் இசைந்தனவே எம்பெருமான்
  கொல்லா நெறிஅருளைக் கொண்டு.
 • 22. சாதிகுலம் என்றும் சமயமதம் என்றுமுப
  நீதிஇயல் ஆச்சிரம நீட்டென்றும் - ஓதுகின்ற
  பேயாட்ட மெல்லாம் பிதிர்ந்தொழிந்த வேபிறர்தம்
  வாயாட்டம் தீர்ந்தனவே மற்று.
 • 23. சிந்தா குலந்தவிர்த்துச் சிற்றம் பலப்பெருமான்
  வந்தான் எனைத்தான் வலிந்தழைத்தே - ஐந்தொழிலும்
  நீயேசெய் என்றெனக்கே நேர்ந்தளித்தான் என்னுடைய
  தாயே அனையான் தனித்து.
 • 24. கூகா எனஅடுத்தோர் கூடி அழாதவண்ணம்
  சாகா வரம்எனக்கே தந்திட்டான் - ஏகாஅன்
  ஏகா எனமறைகள் ஏத்துஞ்சிற் றம்பலத்தான்
  மாகா தலனா மகிழ்ந்து.
 • 25. நாடுகின்ற தெம்பெருமான் நாட்டமதே நான்உலகில்
  ஆடுகின்ற தெந்தைஅருள் ஆட்டமதே - பாடுகின்ற
  பாட்டெல்லாம் அம்பலவன் பாத மலர்ப்பாட்டே
  நீட்டெல்லாம் ஆங்கவன்றன் நீட்டு.
 • 26. சத்தியஞ்செய் கின்றேன் சகத்தீர் அறிமின்கள்
  சித்திஎலாம் வல்ல சிவம்ஒன்றே - நித்தியம்என்
  றெண்ணுமெண்ணத் தாலேநம் எண்ணமெலாம் கைகூடும்
  நண்ணுமின்பத் தேன்என்று நான்.
 • 27. நானே தவம்புரிந்தேன் நம்பெருமான் நல்லருளால்
  நானே அருட்சித்தி நாடடைந்தேன் - நானே
  அழியா வடிவம் அவைமூன்றும் பெற்றேன்
  இழியாமல் ஆடுகின்றேன் இங்கு.
 • 28. எவ்வுலகும் அண்டங்கள் எத்தனையும் நான்காண
  இவ்வுலகில் எந்தை எனக்களித்தான் - எவ்வுயிரும்
  சன்மார்க்க சங்கம் தனைஅடையச் செய்வித்தே
  என்மார்க்கம் காண்பேன் இனி.
 • 29. சாத்திரங்கள் எல்லாம் தடுமாற்றம் சொல்வதன்றி
  நேத்திரங்கள் போற்காட்ட நேராவே - நேத்திரங்கள்
  சிற்றம் பலவன் திருவருட்சீர் வண்ணமென்றே
  உற்றிங் கறிந்தேன் உவந்து.
 • 30. வேதாக மங்களென்று வீண்வாதம் ஆடுகின்றீர்
  வேதாக மத்தின் விளைவறியீர் - சூதாகச்
  சொன்னவலால் உண்மைவெளி தோன்ற உரைக்கவிலை
  என்ன பயனோ இவை.
 • 31. சாகாத கல்வித் தரம்அறிதல் வேண்டுமென்றும்
  வேகாத கால்உணர்தல் வேண்டுமுடன் - சாகாத்
  தலைஅறிதல் வேண்டும் தனிஅருளால் உண்மை
  நிலைஅடைதல் வேண்டும் நிலத்து.
 • 32. பொய்உரைஎன் றெண்ணுதிரேல் போமின் புறக்கடையில்
  மெய்யுரைஎன் றெண்ணுதிரேல் மேவுமினோ - ஐயனருள்
  சித்திஎலாம் வல்ல திருக்கூத் துலவாமல்
  இத்தினந்தொட் டாடுகிற்பான் இங்கு.
 • 33. வான்வந்த தேவர்களும் மால்அயனும் மற்றவரும்
  தான்வந்து சூழ்ந்தார் தலைக்கடையில் - தேன்வந்த
  மங்கை சிவகாம வல்லியொடும் எம்பெருமான்
  இங்குநடஞ் செய்வான் இனி.
 • 34. சத்திஎலாம் கொண்டதனித் தந்தை நடராயன்
  சித்திஎலாம் வல்லான் திருவாளன் - நித்தியன்தான்
  ஊழிபல சென்றாலும் ஓவாமல் இவ்விடத்தே
  வாழிநடஞ் செய்வான் மகிழ்ந்து.
 • 35. இன்று தொடங்கியிங்கே எம்பெருமான் எந்நாளும்
  நன்று துலங்க நடம்புரிவான் - என்றுமென்சொல்
  சத்தியம்என் றெண்ணிச் சகத்தீர் அடைமின்கள்
  நித்தியம்பெற் றுய்யலாம் நீர்.
 • 36. என்உடலும் என்பொருளும் என்உயிரும் தான்கொண்டான்
  தன்உடலும் தன்பொருளும் தன்உயிரும் - என்னிடத்தே
  தந்தான் அருட்சிற் சபையப்பா என்றழைத்தேன்
  வந்தான்வந் தான்உள் மகிழ்ந்து.
 • 37. செத்தாரை எல்லாம் திரும்ப எழுப்புதல்இங்
  கெத்தால் முடியுமெனில் எம்மவரே - சித்தாம்
  அருட்பெருஞ் சோதி அதனால் முடியும்
  தெருட்பெருஞ் சத்தியம்ஈ தே.
 • 38. இவ்வுலகில் செத்தாரை எல்லாம் எழுகஎனில்
  எவ்வுலகும் போற்ற எழுந்திருப்பார் - செவ்வுலகில்
  சிற்றம் பலத்தான் திருவருள்பெற் றார்நோக்கம்
  உற்றவரை உற்றவர்கள் உற்று.
 • 39. யான்புரிதல் வேண்டுங்கொல் இவ்வுலகில் செத்தாரை
  ஊன்புரிந்து மீள உயிர்ப்பித்தல் - வான் புரிந்த
  அம்பலத்தான் நல்லருளால் அந்தோநான் மேற்போர்த்த
  கம்பலத்தால் ஆகும் களித்து.
 • 40. என்னே உலகில் இறந்தார் எழுதல்மிக
  அன்னே அதிசயமென் றாடுகின்றார் - இன்னே
  திருவம் பலத்தான் திருநோக்கம் பெற்றார்க்
  குருவம் பலத்தேஎன் றுன்.
 • 41. ஆடாதீர் சற்றும் அசையாதீர் வேறொன்றை
  நாடாதீர் பொய்உலகை நம்பாதீர் - வாடாதீர்
  சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்வீர் விரைந்தினிஇங்
  கென்மார்க்க மும்ஒன்றா மே.
 • 42. மார்க்கமெலாம் ஒன்றாகும் மாநிலத்தீர் வாய்மைஇது
  தூக்கமெலாம் நீக்கித் துணிந்துளத்தே - ஏக்கம்விட்டுச்
  சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்ந்திடுமின் சத்தியம்நீர்
  நன்மார்க்கம் சேர்வீர்இந் நாள்.
 • 43. இந்நாளே கண்டீர் இறந்தார் எழுகின்ற
  நன்னாள்என் வார்த்தைகளை நம்புமினோ - இந்நாள்
  அருட்பெருஞ் சோதி அடைகின்ற நாள்மெய்
  அருட்பெருஞ் சத்தியம்ஈ தாம்.
 • 44. ஏமாந் திருக்கும் எமரங்காள் இவ்வுலகில்
  சாமாந்தர் ஆகாத் தரம்பெறவே - காமாந்த
  காரத்தை விட்டுக் கருதுமினோ இத்தருணம்
  நீரத்தைச் சேர்வீர் நிஜம்.
 • 45. வீணே பராக்கில் விடாதீர் உமதுளத்தை
  நாணே உடைய நமரங்காள் - ஊணாகத்
  தெள்ளமுதம் இன்றெனக்குச் சேர்த்தளித்தான் சித்தாட
  உள்ளியநாள் ஈதறிமின் உற்று.
 • 46. போற்றி உரைக்கின்றேன் பொய்என் றிகழாதீர்
  நாற்றிசைக்கண் வாழும் நமரங்காள் - ஆற்றலருள்
  அப்பன்வரு கின்றான் அருள்விளையாட் டாடுதற்கென்
  றிப்புவியில் இத்தருணம் இங்கு.
 • 47. ஆளுடையான் நம்முடைய அப்பன் வருகின்ற
  நாள்எதுவோ என்று நலியாதீர் - நீள
  நினையாதீர் சத்தியம்நான் நேர்ந்துரைத்தேன் இந்நாள்
  அனையான் வருகின்றான் ஆய்ந்து.

சுத்த சிவநிலை // சுத்த சிவநிலை

No audios found!