திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அனுபவ மாலை
aṉupava mālai
சத்திய அறிவிப்பு
sattiya aṟivippu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

148. சத்திய வார்த்தை
sattiya vārttai

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. சிவம்எ னும்பெயர்க் கிலக்கியம் ஆகிஎச் செயலும்தன் சமுகத்தே
  நவநி றைந்தபேர் இறைவர்கள் இயற்றிட ஞானமா மணிமன்றில்
  தவநி றைந்தவர் போற்றிட ஆனந்தத் தனிநடம் புரிகின்றான்
  எவன்அ வன்திரு வாணைஈ திசைத்தனன் இனித்துய ரடையேனே.

சத்திய வார்த்தை // சத்திய வார்த்தை

No audios found!