திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கூடல் விழைதல்
kūṭal viḻaital
நாள்எண்ணி வருந்தல்
nāḷeṇṇi varuntal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

040. தரிசனை வேட்கை
tarisaṉai vēṭkai

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. வேல்கொளும் கமலக் கையனை எனையாள்
  மெய்யனை ஐயனை உலக
  மால்கொளும் மனத்தர் அறிவரும் மருந்தை
  மாணிக்க மணியினை மயில்மேல்
  கால்கொளும் குகனை எந்தையை எனது
  கருத்தனை அயன்அரி அறியாச்
  சால்கொளும் கடவுள் தனிஅருள் மகனைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 2. கண்ணனை அயனை விண்ணவர் கோனைக்
  காக்கவைத் திட்டவேற் கரனைப்
  பண்ணனை அடியர் பாடலுக் கருளும்
  பதியினை மதிகொள்தண் அருளாம்
  வண்ணனை எல்லா வண்ணமும் உடைய
  வரதன்ஈன் றெடுத்தருள் மகனைத்
  தண்ணனை எனது கண்ணனை யவனைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 3. என்னுடை உயிரை யான்பெறும் பேற்றை
  என்னுடைப் பொருளினை எளியேன்
  மன்னுடைக் குருவின் வடிவினை என்கண்
  மணியினை அணியினை வரத்தை
  மின்னுடைப் பவள வெற்பினில் உதித்த
  மிளிர்அருள் தருவினை அடியேன்
  தன்னுடைத் தேவைத் தந்தையைத் தாயைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 4. பரங்கிரி அமருங் கற்பகத் தருவைப்
  பராபரஞ் சுடரினை எளியேற்
  கிரங்கிவந் தருளும் ஏரகத் திறையை
  எண்ணுதற் கரியபேர் இன்பை
  உரங்கிளர் வானோர்க் கொருதனி முதலை
  ஒப்பிலா தோங்கிய ஒன்றைத்
  தரங்கிளர் அருண கிரிக்கருள் பவனைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 5. அரும்பெறல் மணியை அமுதினை அன்பர்
  அன்பினுக் கெளிவரும் அரசை
  விரும்புமா தவத்தோர் உள்ளகத் தொளிரும்
  விளக்கினை அளக்கரும் பொருளைக்
  கரும்பினை என்னுட் கனிந்திடும் கனியை
  முனிந்திடா தருள்அருட் கடலைத்
  தரும்பர சிவத்துள் கிளர்ந்தொளிர் ஒளியைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 6. மாரனை எரித்தோன் மகிழ்திரு மகனை
  வாகையம் புயத்தனை வடிவேல்
  தீரனை அழியாச் சீரனை ஞானச்
  செல்வனை வல்வினை நெஞ்சச்
  சூரனைத் தடிந்த வீரனை அழியாச்
  சுகத்தனைத் தேன்துளி கடப்பந்
  தாரனைக் குகன்என் பேருடை யவனைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 7. வேதனைச் சிறைக்குள் வேதனை படச்செய்
  விமலனை அமலனை அற்பர்
  போதனைக் கடங்காப் போதனை ஐந்தாம்
  பூதனை மாதவர் புகழும்
  பாதனை உமையாள் பாலனை எங்கள்
  பரமனை மகிழ்விக்கும் பரனைத்
  தாதனை உயிர்க்குள் உயிரனை யவனைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 8. குழகனை அழியாக் குமரனை அட்ட
  குணத்தனைக் குறித்திடல் அறிதாம்
  அழகனைச் செந்தில் அப்பனை மலைதோ
  றாடல்வாழ் அண்ணலைத் தேவர்
  கழகனைத் தண்டைக் காலனைப் பிணிக்கோர்
  காலனை வேலனை மனதில்
  சழகிலார்க் கருளும் சாமிநா தனைத்தென்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 9. முத்தனை முத்திக் கொருதனி வித்தை
  முதல்வனை முருகனை முக்கண்
  பித்தனை அத்தன் எனக்கொளும் செல்வப்
  பிள்ளையைப் பெரியவர் உளஞ்சேர்
  சுத்தனைப் பத்தி வலைப்படும் அவனைத்
  துரியனைத் துரியமும் கடந்த
  சத்தனை நித்த நின்மலச் சுடரைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.
 • 10. வள்அயில் கரங்கொள் வள்ளலை இரவில்
  வள்ளிநா யகிதனைக் கவர்ந்த
  கள்ளனை அடியர் உள்ளகத் தவனைக்
  கருத்தனைக் கருதும்ஆ னந்த
  வெள்ளம்நின் றாட அருள்குரு பரனை
  விருப்புறு பொருப்பனை வினையைத்
  தள்ளவந் தருள்செய் திடுந்தயா நிதியைத்
  தணிகையில் கண்டிறைஞ் சுவனே.

தரிசனை வேட்கை // தரிசனை வேட்கை