திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிரார்த்தனை மாலை
pirārttaṉai mālai
செழுஞ்சுடர் மாலை
seḻuñsuṭar mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

006. எண்ணப் பத்து
eṇṇap pattu

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்.
 • 1. அணிகொள் வேல்உடை அண்ணலே நின்திரு அடிகளை அன்போடும்
  பணிகி லேன்அகம் உருகிநின் றாடிலேன் பாடிலேன் மனமாயைத்
  தணிகி லேன்திருத் தணிகையை நினைகிலேன் சாமிநின் வழிபோகத்
  துணிகி லேன்இருந் தென்செய்தேன் பாவியேன் துன்பமும் எஞ்சேனே.
 • 2. சேல்பி டித்தவன் தந்தைஆ தியர்தொழும் தெய்வமே சிவப்பேறே
  மால்பி டித்தவர் அறியொணாத் தணிகைமா மலைஅமர்ந் திடுவாழ்வே
  வேல்பி டித்தருள் வள்ளலே யான்சதுர் வேதமும் காணாநின்
  கால்பி டிக்கவும் கருணைநீ செய்யவும் கண்டுகண் களிப்பேனோ.
 • 3. களித்து நின்திருக் கழலிணை ஏழையேன் காண்பனோ அலதன்பை
  ஒளித்து வன்துயர் உழப்பனோ இன்னதென் றுணர்ந்திலேன் அருட்போதம்
  தெளித்து நின்றிடும் தேசிக வடிவமே தேவர்கள் பணிதேவே
  தளிர்த்த தண்பொழில் தணிகையில் வளர்சிவ தாருவே மயிலோனே.
 • 4. மயிலின் மீதுவந் தருள்தரும் நின்திரு வரவினுக் கெதிர்பார்க்கும்
  செயலி னேன்கருத் தெவ்வணம் முடியுமோ தெரிகிலேன் என்செய்கேன்
  அயிலின் மாமுதல் தடிந்திடும் ஐயனே ஆறுமா முகத்தேவே
  கயிலை நேர்திருத் தணிகைஅம் பதிதனில் கந்தன்என் றிருப்போனே.
 • 5. இருப்பு நெஞ்சகக் கொடியனேன் பிழைதனை எண்ணுறேல் இனிவஞ்சக்
  கருப்பு காவணம் காத்தருள் ஐயனே கருணைஅம் கடலேஎன்
  விருப்புள் ஊறிநின் றோங்கிய அமுதமே வேல்உடை எம்மானே
  தருப்பு காஇனன் விலகுறும் தணிகைவாழ் சாந்தசற் குணக்குன்றே.
 • 6. குன்று நேர்பிணித் துயரினால் வருந்திநின் குரைகழல் கருதாத
  துன்று வஞ்சகக் கள்ளனேன் நெஞ்சகத் துயர்அறுத் தருள்செய்வான்
  இன்று மாமயில் மீதினில் ஏறிஇவ் வேழைமுன் வருவாயேல்
  நன்று நன்றதற் கென்சொல்வார் தணிகைவாழ் நாதநின் அடியாரே.
 • 7. யாரை யுந்துணை கொண்டிலேன் நின்அடி இணைதுணை அல்லால்நின்
  பேரை உன்னிவாழ்ந் திடும்படி செய்வையோ பேதுறச் செய்வாயோ
  பாரை யும்உயிர்ப் பரப்பையும் படைத்தருள் பகவனே உலகேத்தும்
  சீரை உற்றிடும் தணிகைஅம் கடவுள்நின் திருவுளம் அறியேனே.
 • 8. உளங்கொள் வஞ்சக நெஞ்சர்தம் இடம்இடர் உழந்தகம் உலைவுற்றேன்
  வளங்கொள் நின்பத மலர்களை நாள்தொறும் வாழ்த்திலேன் என்செய்கேன்
  குளங்கொள் கண்ணனும் கண்ணனும் பிரமனும் குறிக்கரும் பெருவாழ்வே
  தளங்கொள் பொய்கைசூழ் தணிகைஅம் பதியில்வாழ் தனிப்பெரும் புகழ்த்தேவே.
 • 9. தேவர் நாயகன் ஆகியே என்மனச் சிலைதனில் அமர்ந்தோனே
  மூவர் நாயகன் எனமறை வாழ்த்திடும் முத்தியின் வித்தேஇங்
  கேவ ராயினும் நின்திருத் தணிகைசென் றிறைஞ்சிடில் அவரேஎன்
  பாவ நாசம்செய் தென்றனை ஆட்கொளும் பரஞ்சுடர் கண்டாயே.
 • 10. கண்ட னேகவா னவர்தொழும் நின்திருக் கழல்இணை தனக்காசை
  கொண்ட னேகமாய்த் தெண்டன்இட் டானந்தக் கூத்தினை உகந்தாடித்
  தொண்ட னேனும்நின் அடியரில் செறிவனோ துயர்உழந் தலைவேனோ
  அண்ட னேதிருத் தணிகைவாழ் அண்ணலே அணிகொள்வேல் கரத்தோனே

எண்ணப் பத்து // எண்ணப் பத்து