திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அறிவரும் பெருமை
aṟivarum perumai
எழுத்தறியும் பெருமான் மாலை
eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

019. அருள்விடை வேட்கை
aruḷviṭai vēṭkai

  திருவொற்றியூர்
  கலி விருத்தம்
 • 1. போகம் கொண்ட புணர்முலை மாதொரு
  பாகம் கொண்ட படம்பக்க நாதரே
  மாகம் கொண்ட வளம்பொழில் ஒற்றியின்
  மோகம் கொண்டஎம் முன்நின் றருளிரோ.
 • 2. தவள நீற்றுமெய்ச் சாந்தவி னோதரே
  பவள மேனிப் படம்பக்க நாதரே
  கவள வீற்றுக் கரிஉரி போர்த்தநீர்
  இவளை ஒற்றிவிட் டெங்ஙனம் சென்றிரோ.
 • 3. சீல மேவித் திகழ்அனல் கண்ஒன்று
  பால மேவும் படம்பக்க நாதரே
  ஞால மேவும் நவையைஅ கற்றமுன்
  ஆலம் உண்டவர் அல்லிர்கொல் ஐயரே.
 • 4. உடைகொள் கோவணத் துற்றஅ ழகரே
  படைகொள் சூலப் படம்பக்க நாதரே
  கடைகொள் நஞ்சுண்டு கண்டம்க றுத்தநீர்
  இடையில் ஒற்றிவிட் டெங்ஙனம் சென்றிரோ.
 • 5. நிறைய வாழ்தொண்டர் நீடுற வன்பவம்
  பறைய நின்றப டம்பக்க நாதரே
  உறைய மாணிக்கு யிர் அளித் திட்டநீர்
  குறையி லாஒற்றிக் கோயிற்கண் உள்ளிரோ.
 • 6. வணங்கொள் நாகம ணித்தலை ஐந்துடைப்
  பணங்கொள் செல்வப்ப டம்பக்க நாதரே
  கணங்கொள் காமனைக் காய்ந்துயிர் ஈந்தநீர்
  வணங்கு வார்க்கென்கொல் வாய்திற வாததே.
 • 7. நாட நல்இசை நல்கிய மூவர்தம்
  பாடல் கேட்கும்ப டம்பக்க நாதரே
  வாடல் என்றொரு மாணிக் களித்தநீர்
  ஈடில் என்னள வெங்கொளித் திட்டிரோ.
 • 8. சுலவு காற்றனல் தூயமண் விண்புனல்
  பலவு மாகும்ப டம்பக்க நாதரே
  நிலவு தண்மதி நீள்முடி வைத்தநீர்
  குலவும் என்றன்கு றைதவிர்க் கீர்கொலோ.
 • 9. அடியர் நெஞ்சத்த ருட்பெருஞ் சோதிஓர்
  படிவ மாகும்ப டம்பக்க நாதரே
  நெடிய மாலுக்கு நேமி அளித்தநீர்
  மிடிய னேன்அருள் மேவ விரும்பிரோ.
 • 10. மதிகொள் அன்பர்ம னமெனும் திவ்வியப்
  பதிகொள் செல்வப்ப டம்பக்க நாதரே
  விதிகொள் துன்பத்தை வீட்டி அளித்தநீர்
  துதிகொள் வீர்என்து யரைத்து ரத்துமே.

அருள்விடை வேட்கை // அருள்விடை வேட்கை

No audios found!