திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருள்விடை வேட்கை
aruḷviṭai vēṭkai
நெஞ்சொடு நேர்தல்
neñsoṭu nērtal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

020. எழுத்தறியும் பெருமான் மாலை
eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai

No audios found!