திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருள் நாம விளக்கம்
aruḷ nāma viḷakkam
நமச்சிவாய ஸங்கீர்த்தன லகிரி
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

003. ஸ்ரீ சிவசண்முக நாம ஸங்கீர்த்தன லகிரி
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri