திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருள் நாம விளக்கம்
aruḷ nāma viḷakkam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

001. புண்ணிய விளக்கம்
puṇṇiya viḷakkam

  பொது
  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. பாடற் கினிய வாக்களிக்கும் பாலும் சோறும் பரிந்தளிக்கும்
  கூடற் கினிய அடியவர்தம் கூட்டம் அளிக்கும் குணம்அளிக்கும்
  ஆடற் கினிய நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  தேடற் கினிய சீர் அளிக்கும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 2. கருமால் அகற்றும் இறப்பதனைக் களையு நெறியும் காட்டுவிக்கும்
  பெருமால் அதனால் மயக்குகின்ற பேதை மடவார் நசைஅறுக்கும்
  அருமால் உழந்த நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  திருமால் அயனும் தொழுதேத்தும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 3. வெய்ய வினையின் வேர்அறுக்கும் மெய்ம்மை ஞான வீட்டிலடைந்
  துய்ய அமல நெறிகாட்டும் உன்னற் கரிய உணர்வளிக்கும்
  ஐயம் அடைந்த நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  செய்ய மலர்க்கண் மால்போற்றும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 4. கோல மலர்த்தாள் துணைவழுத்தும் குலத்தொண் டடையக் கூட்டுவிக்கும்
  நீல மணிகண் டப்பெருமான் நிலையை அறிவித் தருளளிக்கும்
  ஆல வினையால் நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  சீலம் அளிக்கும் திருஅளிக்கும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 5. வஞ்சப் புலக்கா டெறியஅருள் வாளும் அளிக்கும் மகிழ்வளிக்கும்
  கஞ்சத் தவனும் கரியவனும் காணற் கரிய கழல்அளிக்கும்
  அஞ்சில் புகுந்த நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  செஞ்சொல் புலவர் புகழ்ந்தேத்தும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 6. கண்கொள் மணியை முக்கனியைக் கரும்பைக் கரும்பின் கட்டிதனை
  விண்கொள் அமுதை நம்அரசை விடைமேல் நமக்குத் தோற்றுவிக்கும்
  அண்கொள் வினையால் நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  திண்கொள் முனிவர் சுரர்புகழும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 7. நோயை அறுக்கும் பெருமருந்தை நோக்கற் கரிய நுண்மைதனைத்
  தூய விடைமேல் வரும்நமது சொந்தத் துணையைத் தோற்றுவிக்கும்
  ஆய வினையால் நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  சேய அயன்மால் நாடரிதாம் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 8. எண்ண இனிய இன்னமுதை இன்பக் கருணைப் பெருங்கடலை
  உண்ண முடியாச் செழுந்தேனை ஒருமால் விடைமேல் காட்டுவிக்கும்
  அண்ண வினையால் நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  திண்ண மளிக்கும் திறம்அளிக்கும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 9. சிந்தா மணியை நாம்பலநாள் தேடி எடுத்த செல்வமதை
  இந்தார் வேணி முடிக்கனியை இன்றே விடைமேல் வரச்செயும்காண்
  அந்தோ வினையால் நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  செந்தா மரையோன் தொழுதேத்தும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 10. உள்ளத் தெழுந்த மகிழ்வைநமக் குற்ற துணையை உள்உறவைக்
  கொள்ளக் கிடையா மாணிக்கக் கொழுந்தை விடைமேல் கூட்டுவிக்கும்
  அள்ளல் துயரால் நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  தெள்ளக் கடலான் புகழ்ந்தேத்தும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.
 • 11. உற்ற இடத்தில் உதவநமக் குடையோர் வைத்த வைப்பதனைக்
  கற்ற மனத்தில் புகுங்கருணைக் கனியை விடைமேல் காட்டுவிக்கும்
  அற்றம் அடைந்த நெஞ்சேநீ அஞ்சேல் என்மேல் ஆணைகண்டாய்
  செற்றம் அகற்றித் திறல் அளிக்கும் சிவாய நமஎன் றிடுநீறே.

புண்ணிய விளக்கம் // புண்ணிய விளக்கம்