திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆனாவாழ்வின் அலைசல்
āṉāvāḻviṉ alaisal
திருவிண்ணப்பம்
tiruviṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

045. அருள் திறத்து அலைசல்
aruḷ tiṟattu alaisal

  திருவொற்றியூர்
  கொச்சகக் கலிப்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. நறைமணக்கும் கொன்றை நதிச்சடில நாயகனே
  கறைமணக்கும் திருநீல கண்டப் பெருமானே
  உறைமணக்கும் பூம்பொழில்சூழ் ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  மறைமணக்கும் திருஅடியை வாய்நிரம்ப வாழ்த்தேனோ.
 • 2. அலைவளைக்கும் பாற்கடலான் அம்புயத்தான் வாழ்த்திநிதம்
  தலைவளைக்கும் செங்கமலத் தாளுடையாய் ஆளுடையாய்
  உலைவளைக்கா முத்தலைவேல் ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  மலைவளைக்கும் கைம்மலரின் வண்மைதனை வாழ்த்தேனோ.
 • 3. ஆறடுத்துச் சென்றஎங்கள் அப்பருக்கா அன்றுகட்டுச்
  சோறெடுத்துச் சென்ற துணையே சுயஞ்சுடரே
  ஊறெடுத்தோர் காணரிய ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  நீறடுத்த எண்தோள் நிலைமைதனைப் பாரேனோ.
 • 4. சைவத் தலைவர் தவத்தோர்கள் தம்பெருமான்
  மெய்வைத்த உள்ளம் விரவிநின்ற வித்தகனே
  உய்வைத்த உத்தமனே ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  தெய்வப் புகழ்என் செவிநிறையக் கேளேனோ.
 • 5. பாடுகின்றோர் பாடப் பரிசளிக்கும் புண்ணியனே
  தேடுகின்றோர் தேடநிற்கும் தியாகப் பெருமானே
  ஊடுகின்றோர் இல்லாத ஒற்றியப்பா அம்பலத்துள்
  ஆடுகின்ற சேவடிகண் டல்லல்எலாம் தீரேனோ.
 • 6. பூணாக மாடப் பொதுநடிக்கும் புண்ணியனே
  சேணாகம் வாங்கும் சிவனே கடல்விடத்தை
  ஊணாக உள்ளுவந்த ஒற்றியப்பா மால்அயனும்
  காணாத நின்உருவைக் கண்டு களியேனோ.
 • 7. கொள்ளுவார் கொள்ளும் குலமணியே மால்அயனும்
  துள்ளுவார் துள்அடக்கும் தோன்றலே சூழ்ந்துநிதம்
  உள்ளுவார் உள்உறையும் ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  தெள்ளுவார் பூங்கழற்கென் சிந்தைவைத்து நில்லேனோ.
 • 8. செவ்வண்ண மேனித் திருநீற்றுப் பேரழகா
  எவ்வண்ணம் நின்வண்ணம் என்றறிதற் கொண்ணாதாய்
  உவ்வண்ணன் ஏத்துகின்ற ஒற்றியப்பா உன்வடிவம்
  இவ்வண்ணம் என்றென் இதயத் தெழுதேனோ.
 • 9. மன்றுடையாய் மால்அயனும் மற்றும்உள வானவரும்
  குன்றுடையாய் என்னக் குறைதவிர்த்த கோமானே
  ஒன்றுடையாய் ஊர்விடையாய் ஒற்றியப்பா என்னுடைய
  வன்றுடையாய் என்றுன் மலரடியைப் போற்றேனோ.
 • 10. குற்றம் செயினும் குணமாகக் கொண்டருளும்
  நற்றவர்தம் உள்ளம் நடுநின்ற நம்பரனே
  உற்றவர்தம் நற்றுணைவா ஒற்றியப்பா என்கருத்து
  முற்றிடநின் சந்நிதியின் முன்நின்று வாழ்த்தேனோ.
 • 11. வஞ்ச மடவார் மயக்கும் மயக்கொழிய
  நஞ்சம்அணி கண்டத்து நாதனே என்றென்று
  உஞ்சவர்கள் வாழ்த்துகின்ற ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  கஞ்ச மலர்அடிக்கே காதலுற்றுப் போற்றேனோ.
 • 12. இன்னல் உலக இருள்நடையில் நாள்தோறும்
  துன்னவரும் நெஞ்சத் துடுக்கழிய நல்லோர்கள்
  உன்னல்உறும் தெள்ளமுதே ஒற்றியப்பா என்வாய்உன்
  தன்அடைவே பாடித் தழும்பேறக் காணேனோ.
 • 13. பெண்மணியே என்றுலகில் பேதையரைப் பேசாதென்
  கண்மணியே கற்பகமே கண்ணுதலில் கொள்கரும்பே
  ஒண்மணியே தேனேஎன் றொற்றியப்பா உன்தனைநான்
  பண்மணஞ்செய் பாட்டில் பரவித் துதியேனோ.
 • 14. மானமிலார் நின்தாள் வழுத்தாத வன்மனத்தார்
  ஈனர்அவர் பால்போய் இளைத்தேன் இளைப்பாற
  ஊனமிலார் போற்றுகின்ற ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  ஞான அடியின்நிழல் நண்ணி மகிழேனோ.
 • 15. கல்லார்க் கிதங்கூறிக் கற்பழிந்து நில்லாமல்
  எல்லார்க்கும் நல்லவனே என்அரசே நல்தருமம்
  ஒல்லார் புரமெரித்த ஒற்றியப்பா உன்அடிக்கே
  சொல்லால் மலர்தொடுத்துச் சூழ்ந்தணிந்து வாழேனோ.
 • 16. கற்பவற்றைக் கல்லாக் கடையரிடம் சென்றவர்முன்
  அற்பஅற்றைக் கூலிக் கலையும் அலைப்பொழிய
  உற்பவத்தை நீக்குகின்ற ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  நற்பதத்தை ஏத்திஅருள் நல்நலந்தான் நண்ணேனோ.
 • 17. தந்தைதாய் மக்கள்மனை தாரம்எனும் சங்கடத்தில்
  சிந்தைதான் சென்று தியங்கி மயங்காமே
  உந்தைஎன்போர் இல்லாத ஒற்றியப்பா உன்அடிக்கீழ்
  முந்தையோர் போன்று முயங்கி மகிழேனோ.
 • 18. பொய்ஒன்றே அன்றிப் புறம்பொன்றும் பேசாத
  வையொன்றும் தீநாற்ற வாயார்க்கு மேலானேன்
  உய்என் றருள்ஈயும் ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  மெய்ஒன்று நீற்றின் விளக்கமது பாரேனோ.
 • 19. தூக்கமும்முன் தூங்கியபின் சோறிலையே என்னும்அந்த
  ஏக்கமுமே அன்றிமற்றோர் ஏக்கமிலா ஏழையனேன்
  ஊக்கமுளோர் போற்றுகின்ற ஒற்றியப்பா நின்அடிக்கீழ்
  நீக்கமிலா ஆனந்த நித்திரைதான் கொள்ளேனோ.
 • 20. வாதுபுரிந் தீன மடவார் மதித்திடுவான்
  போதுநிதம் போக்கிப் புலம்பும் புலைநாயேன்
  ஓதுமறை யோர்குலவும் ஒற்றியப்பா ஊரனுக்காத்
  தூதுசென்ற நின்தாள் துணைப்புகழைப் பாடேனோ.
 • 21. பொன்னாசை யோடும் புலைச்சியர்தம் பேராசை
  மன்னாசை மன்னுகின்ற மண்ணாசைப் பற்றறுத்தே
  உன்னாசை கொண்டேஎன் ஒற்றியப்பா நான்மகிழ்ந்துன்
  மின்னாரும் பொன்மேனி வெண்­ற்றைப் பாரேனோ.
 • 22. கள்உண்ட நாய்போல் கடுங்காம வெள்ளமுண்டு
  துள்உண்ட நெஞ்சத் துடுக்கடக்கி அன்பர்கள்தம்
  உள்உண்ட தெள்அமுதே ஒற்றியப்பா உன்தனைநான்
  வெள்உண்ட நந்தி விடைமீதில் காணேனோ.
 • 23. பேராத காமப் பிணிகொண்ட நெஞ்சகனேன்
  வாராத ஆனந்த வாழ்வுவந்து வாழ்ந்திடவே
  ஓராதார்க் கெட்டாத ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  நீரார் சடைமேல் நிலவொளியைக் காணேனோ.
 • 24. வன்னெஞ்சப் பேதை மடவார்க் கழிந்தலையும்
  கன்னெஞ்சப் பாவியன்யான் காதலித்து நெக்குருகி
  உன்னெஞ்சத் துள்உறையும் ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  வென்னஞ் சணிமிடற்றை மிக்குவந்து வாழ்த்தேனோ.
 • 25. புண்ணியமோர் போதும் புரிந்தறியாப் பொய்யவனேன்
  எண்ணியதோர் எண்ணம் இடர்இன்றி முற்றியிட
  உண்ணிலவு நல்ஒளியே ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  தண்ணிலவு தாமரைப்பொன் தாள்முடியில் கொள்ளேனோ.
 • 26. நன்றிதுஎன் றோர்ந்தும்அதை நாடாது நல்நெறியைக்
  கொன்றிதுநன் றென்னக் குறிக்கும் கொடியவன்யான்
  ஒன்றுமனத் துள்ஒளியே ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  வென்றி மழுப்படையின் மேன்மைதனைப் பாடேனோ.
 • 27. மண்கிடந்த வாழ்வின் மதிமயக்கும் மங்கையரால்
  புண்கிடந்த நெஞ்சப் புலையேன் புழுக்கம்அற
  ஒண்கிடந்த முத்தலைவேல் ஒற்றியப்பா நாரணன்தன்
  கண்கிடந்த சேவடியின் காட்சிதனைக் காணேனோ.
 • 28. கூட்டுவிக்குள் மேல்எழவே கூற்றுவன்வந் தாவிதனை
  வாட்டுவிக்கும் காலம் வருமுன்னே எவ்வுயிர்க்கும்
  ஊட்டுவிக்கும் தாயாகும் ஒற்றியப்பா நீஉலகை
  ஆட்டுவிக்கும் அம்பலத்துன் ஆட்டமதைப் பாரேனோ.
 • 29. மின்ஒப்பாம் வாழ்வை வியந்திடருள் வீழ்ந்தலைந்தேன்
  பொன்ஒப்பாய் தெய்வமணப் பூஒப்பாய் என்னினுமே
  உன்ஒப்பார் இல்லாத ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  தன்ஒப்பாம் வேணியின்மேல் சார்பிறையைப் பாரேனோ.
 • 30. சீலம்அற நிற்கும் சிறியார் உறவிடைநல்
  காலம்அறப் பேசிக் கழிக்கின்றேன் வானவர்தம்
  ஓலம்அற நஞ்சருந்தும் ஒற்றியப்பா உன்னுடைய
  நீல மணிமிடற்றின் நேர்மைதனைப் பாரேனோ.
 • 31. சீர்புகழும் மால்புகழும் தேவர்அயன் தன்புகழும்
  யார்புகழும் வேண்டேன் அடியேன் அடிநாயேன்
  ஊர்புகழும் நல்வளங்கொள் ஒற்றியப்பா உன்இதழித்
  தார்புகழும் நல்தொழும்பு சார்ந்துன்பால் நண்ணேனோ.
 • 32. ஆதவன்தன் பல்இறுத்த ஐயற் கருள்புரிந்த
  நாதஅர னேஎன்று நாத்தழும்பு கொண்டேத்தி
  ஓதவள மிக்கஎழில் ஒற்றியப்பா மண்ணிடந்தும்
  மாதவன்முன் காணா மலர்அடிக்கண் வைகேனோ.
 • 33. கல்லைப் புறங்கண்ட காய்மனத்துக் கைதவனேன்
  தொல்லைப் பழவினையின் தோய்வகன்று வாய்ந்திடவே
  ஒல்லைத் திருவருள்கொண் டொற்றியப்பா உன்னுடைய
  தில்லைப் பொதுவில் திருநடனம் காணேனோ.
 • 34. கடையவனேன் கன்மனத்தேன் கைதவனேன் வஞ்ச
  நடையவனேன் நாணிலியேன் நாய்க்கிணையேன் துன்பொழிய
  உடையவனே உலகேத்தும் ஒற்றியப்பா நின்பால்வந்
  தடையநின்று மெய்குளிர்ந்தே ஆனந்தம் கூடேனோ.
 • 35. வாதை மயல்காட்டும் மடவார் மலக்குழியில்
  பேதை எனவீழ்ந்தே பிணிஉழந்த பேயடியேன்
  ஓதை கடற்கரைவாய் ஒற்றியப்பா வாழ்த்துகின்றோர்
  தீதை அகற்றும்உன்றன் சீர்அருளைச் சேரேனோ.
 • 36. பொய்யர்க் குதவுகின்ற புன்மையினேன் வன்மைசெயும்
  வெய்யற் கிரிமியென மெய்சோர்ந் திளைத்தலைந்தேன்
  உய்யற் கருள்செய்யும் ஒற்றியப்பா உன்அடிசேர்
  மெய்யர்க் கடிமை செய்துன் மென்மலர்த்தாள் நண்ணேனோ.

அருள் திறத்து அலைசல் // அருள் திறத்து அலைசல்

No audios found!