திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நமச்சிவாய ஸங்கீர்த்தன லகிரி
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri
திருவருள் வழக்க விளக்கம்
tiruvaruḷ vaḻakka viḷakkam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

005. நற்றுணை விளக்கம்
naṟṟuṇai viḷakkam