திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவானந்தப் பத்து
sivāṉantap pattu
தவத்திறம் போற்றல்
tavattiṟam pōṟṟal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

028. சந்நிதி முறையீடு
sanniti muṟaiyīṭu

  திருவொற்றியூரும் திருத்தில்லையும்
  கலி விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. ஒற்றி மேவிய உத்தம னேமணித்
  தெற்றி மேவிய தில்லையப் பாவிழி
  நெற்றி மேவிய நின்மல னேஉனைப்
  பற்றி மேவிய நெஞ்சம்உன் பாலதே.
 • 2. பாலின் நீற்றுப் பரஞ்சுட ரேமலர்க்
  காலின் ஈற்றுக் கதிபெற ஏழையேன்
  மாலின் ஈற்று மயக்கறல் என்றுகல்
  ஆலின் ஈற்றுப் பொருள்அருள் ஆதியே.
 • 3. ஆதி யேதில்லை அம்பலத் தாடல்செய்
  சோதி யேதிருத் தோணிபு ரத்தனே
  ஓதி யேதரும் ஒற்றியப் பாஇது
  நீதி யேஎனை நீமரு வாததே.
 • 4. வாதம் ஓதிய வஞ்சரைக் காணில்ஓர்
  காதம் ஓடும் கடியனை ஆள்வது
  நீத மோஅன்றி நேரும்அ நீதமோ
  ஓதம் ஓதொலி ஒற்றித்த லத்தனே.
 • 5. தலத்த னேதில்லைச் சங்கர னேதலைக்
  கலத்த னேநெற்றிக் கண்ணுடை யாளனே
  நலத்த னேஒற்றி நாயக னேஇந்த
  மலத்த னேனையும் வாழ்வித்தல் மாண்பதே.
 • 6. மாண்கொள் அம்பல மாணிக்க மேவிடம்
  ஊண்கொள் கண்டத்தெம் ஒற்றியப் பாஉன்தன்
  ஏண்கொள் சேவடி இன்புகழ் ஏத்திடாக்
  கோண்கொள் நெஞ்சக் கொடியனும் உய்வனே.
 • 7. உய்யும் வண்ணம்இங் குன்அருள் எய்தநான்
  செய்யும் வண்ணம்தெ ரிந்திலன் செல்வமே
  பெய்யும் வண்ணப்பெ ருமுகி லேபுரம்
  எய்யும் வண்ணம்எ ரித்தருள் எந்தையே.
 • 8. எந்தை யேதில்லை எம்இறை யேகுகன்
  தந்தை யேஒற்றித் தண்அமு தேஎன்தன்
  முந்தை ஏழ்பவ மூடம யக்கறச்
  சிந்தை ஏதம்தி ருந்தஅ ருள்வையே.
 • 9. திருந்த நான்மறைத் தில்லைச்சிற் றம்பலத்
  திருந்த ஞானஇ யல்ஒளி யேஒற்றிப்
  பொருந்த நின்றருள் புண்ணிய மேஇங்கு
  வருந்த என்தனை வைத்தத ழகதோ.
 • 10. வைத்த நின்அருள் வாழிய வாழிய
  மெய்த்த தில்லையின் மேவிய இன்பமே
  உய்த்த நல்அருள் ஒற்றியப் பாஎனைப்
  பொய்த்த சிந்தைவிட் டுன்தனைப் போற்றவே.
 • 11. போற்ற வைத்தனை புண்ணிய னேஎனைச்
  சாற்ற வைத்தனை நின்புகழ்த் தன்மையைத்
  தேற்ற வைத்தனை நெஞ்சைத்தெ ளிந்தன்பை
  ஊற்ற வைத்தனை உன்ஒற்றி மேவியே.

  • 30. வஞ்சி விருத்தம். தொ. வே. 1.ச.மு.க. கலி விருத்தம். தொ.வே. 2. ஆ.பா.

சந்நிதி முறையீடு // சந்நிதி முறையீடு

No audios found!