திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இரங்கல் விண்ணப்பம்
iraṅkal viṇṇappam
பொருள் விண்ணப்பம்
poruḷ viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

052. காதல் விண்ணப்பம்
kātal viṇṇappam

No audios found!