திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
காதல் விண்ணப்பம்
kātal viṇṇappam
கொடி விண்ணப்பம்
koṭi viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

053. பொருள் விண்ணப்பம்
poruḷ viṇṇappam

No audios found!