திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவபுண்ணியத் தேற்றம்
sivapuṇṇiyat tēṟṟam
அவலத் தழுங்கல்
avalat taḻuṅkal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

008. முத்தி உபாயம்
mutti upāyam

  திருவொற்றியூர்
  வஞ்சித்துறை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. ஒற்றி ஊரனைப்
  பற்றி நெஞ்சமே
  நிற்றி நீஅருள்
  பெற்றி சேரவே.-
 • 2. சேர நெஞ்சமே
  தூரம் அன்றுகாண்
  வாரம் வைத்தியேல்
  சாரும் முத்தியே.
 • 3. முத்தி வேண்டுமேல்
  பத்தி வேண்டுமால்
  சத்தி யம்இது
  புத்தி நெஞ்சமே.
 • 4. நெஞ்ச மேஇது
  வஞ்ச மேஅல
  பிஞ்ச கன்பதம்
  தஞ்சம் என்பதே.
 • 5. என்ப தேற்றவன்
  அன்ப தேற்றுநீ
  வன்பு மாற்றுதி
  இன்பம் ஊற்றவே.-
 • 6. ஊற்றம் உற்றுவெண்
  நீற்றன் ஒற்றியூர்
  போற்ற நீங்குமால்
  ஆற்ற நோய்களே.-
 • 7. நோய்கள் கொண்டிடும்
  பேய்கள் பற்பலர்
  தூய்தன் ஒற்றியூர்க்
  கேய்தல் இல்லையே.
 • 8. இல்லை இல்லைகாண்
  ஒல்லை ஒற்றியூர்
  எல்லை சேரவே
  அல்லல் என்பதே.-
 • 9. அல்லல் என்பதேன்
  தொல்லை நெஞ்சமே
  மல்லல் ஒற்றியூர்
  எல்லை சென்றுமே.-
 • 10. சென்று வாழ்த்துதி
  நன்று நெஞ்சமே
  என்றும் நல்வளம்
  ஒன்றும் ஒற்றியே.-

முத்தி உபாயம் // முத்தி உபாயம்

No audios found!